Kollaaž: Objektiiv

Eelmisel aastal vallandati Briti valitsuse töö- ja pensioniosakonnast pika töökogemusega arst, kes kristlasena keeldus meest naiseks nimetamast. Nüüd leidis arsti kaebust menetlenud töövaidluste kohus, et transsoolisust eitav kristlik usk on „inimväärikusega ühildumatu" ning sellisena ei vääri demokraatlikus ühiskonnas tunnustust.

Eelmise aasta suvel vallandati Briti valitsuse töö- ja pensioniosakonnast 26 aastase töökogemusega arst David Mackereth, kuna ta keeldus vestluses ülemusega habemega meest naiseks nimetamast.

Ametialasel juhendamisel öeldi osakonna töötajatele, et patsientidele tuleb viidata ainult vastavalt soole, millega patsient ennast identifitseerinud on (inglise keeles on asesõnad sooliselt eristatud – toim).

Dr Mackereth vastas, et tal on sellega raskusi, kuna usub, et sugu on määratud bioloogia ja geneetika poolt ning tema kui kristlase jaoks õpetab Piibel, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Juhendaja kutsus ta kõrvale ja teatas, et on tema arvamuse osakonna ülemustele edastanud. Ülemustelt laekus Mackerethile meil, milles selgitati, et selline käitumine võib 2010. aasta võrdsusseaduse alusel liigituda ahistamiseks.

Hilisemas vestluses küsis Mackerethi ülemus James Owen, kas ta viitaks ligi kahe meetri pikkusele habemega mehele kasutades naissoole viitavaid asesõnu „she" ja „Mrs" kui see seda nõuaks. Saanud eitava vastuse, hoiatas Owen, et „ülima tõenäosusega" kaotab ta oma töökoha. Kui Mackereth vestlusele järgnenud kirjavahetuses enda kui kristlase südametunnistusele viidates taaskord meelt muutmast keeldus, paluti tal ametist lahkuda.

Kohus: kristlik usk ei vääri ühiskonnas tunnustust

Käesoleva aasta suvel kuulas 2010. aasta võrdsusseaduse alusel Briti töövaidluste kohus ära Mackerethi kaebuse religioosse diskrimineerimise osas. Kohtunik otsustas, et töö- ja pensioniosakond ei ole seadust rikkunud ja et piibellik vaade sugudele on „inimväärikusega ühildumatu" ning sellisena ei vääri kristlus demokraatlikus ühiskonnas tunnustust.

Kohtulahendis arvab kohtunik Perry, et „[…] usk 1. Moosese raamatu kirjakohta 1:27 ning usu puudumine ja südametunnistusega vastuseis transsoolisusele on meie hinnangul ühildamatud inimväärikusega ja vastuolus teiste inimeste, siinkohal eriti transsooliste isikute, fundamentaalsete õigustega."

Esimese Moosese raamatu 1. peatüki 27. salm ütleb: „Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks."

Kristlasest jurist: šokeeriv kohtuotsus

Kohtuotsust kommenteerides ütles Andrea Williams, Kristliku Õiguskeskuse tegevjuht:

„See on hämmastav kohtuotsus, millel on kinnitamise korral seismilised tagajärjed mitte ainult riiklikule tervishoiuteenistusele ja kristlastele, vaid kõigile töötajaile, kes on valmis uskuma ja ütlema, et oleme loodud meheks ja naiseks."

„On sügavalt häiriv, et see on esimene kord Inglismaa õiguse ajaloos kui kohtunik on otsustanud, et vabad kodanikud on sunnitud teatud viisil kõnelema. Siin on kohtunik Perry otsustanud, et kristlus ei ole võrdsusseaduse või Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kaitse all välja arvatud juhul kui see on versioon kristlusest, mis tunnistab transsoolisust ja eitab 1. Moosese raamatu salmi 1:27."

„Esimese Moosese raamatu salmi 1:27 õpetusi korratakse piiblis läbivalt, sealhulgas Jeesus Kristuse enda poolt. See on fundamentaalne iga inimese väärikuse kehtestamiseks kuid on kummalise iroonilise pöördega märgistatud selle väärikusega vastuolus olevaks."

„Mingisugust kaitset ei anta 'inimõigustega ühildamatutele' uskumustele, mis 'ei vääri demokraatlikus ühiskonnas tunnustust'. Varasemalt on selle määratluse alla kuulunud ainult kõige äärmuslikumad uskumused nagu holokausti eitamine, neo-natsism ja muu sarnane. On šokeeriv, et kohtunik on nüüd usu Piiblisse samasse kategooriasse pannud," toonitas Williams.

„See on üks kõige murettekitavamaid lahendeid, mida me oleme Kristlikus Õiguskeskuses iial näinud ja me oleme kindlameelsed võitluses sellel puhul mitte ainult Dr Mackerethi ja Piiblisse uskuvate kristlaste eest, vaid kõigi eest, kes usuvad, et me sünnime meesteks või naisteks."

„Inimesi, kes kannatavad soodüsfooria all tuleb kohelda armastusega, kuid neile tõe ütlemata jätmine ei ole armastav. Mehed ei saa muutuda naisteks, ega naised meesteks," märkis Williams oma kommentaaris.

SAPTK andis haridusministrile üle petitsiooni koolides homo- ja sooideoloogia levitamise vastu