Foto: bigstockphoto.com, Töötlus: Objektiiv

Kaardistasime avaliku info põhjal need Eesti kodanikuühendused, mida saab pidada ideoloogilise mõjutustöö tegijateks ja ühiskonna ümberkorraldamise peamisteks eestvedajateks. Teises osas lahkame ideoloogilisi kodanikuühendusi ja nendega seotud võtmeisikuid.

Uuri lähemalt interaktiivset kaarti:
Kaardil saab seoseid vaadelda suurendatult, ja erinevate kihtidena vajutades nupule ‘Layers’.

Kaart: Objektiiv

„Ideoloogiline“ tähistab siinjuhul kodanikuühenduste puhul lähtumist konkreetsest maailmavaatelisest süsteemist ja tegevust selle alusel Eesti ühiskonna ümberkorraldamiseks. See eristab ideoloogilisi kodanikuühendusi mitmetest teistest Eestis tegutsevatest kodanikuühendustest, mis tegutsevad sisuliselt heategevuslikul eesmärgil või lähtuvad üldtunnustatud ideoloogiatest ja ei tegele seetõttu ühiskonna ümberkorraldamise katsetega. Konkreetsemalt oleme tähelepanu alla võtnud „inimõiguste“, seksuaalvähemuste ja seksuaalkäitumisega tegelevad ühendused kuivõrd see näib olevat peamine Revolutsiooni teravik, mille kaudu Lääneriikides muutusi läbi viia üritatakse.

Ideoloogilised kodanikuühendused

Ideoloogilisi kodanikuühendusi on kaardistatud 12: Avatud Eesti Fond, Inimõiguste Instituut, Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Arstiüliõpilaste Selts, MTÜ Oma Tuba / Feministeerium, Eesti LGBT Ühing, MTÜ Sevenbow / Festheart, MTÜ Ladyfest, MTÜ Karuelu / Tallinn Bearty, Geikristlaste Kogu ja Lastekaitse Liit. Neist on Eesti LGBT Ühinguga ametlikus koostöösuhtes 9 välja arvatud Avatud Eesti Fond ja Inimõiguste Instituut. AEF ja Inimõiguste Instituut teevad koostööd omavahel, Lastekaitse Liiduga, riigiasutustega ja teiste mitteideoloogiliste ühendustega. Kurioosne on, et üheks Eesti LGBT Ühingu ametlikuks koostööpartneriks on teiste hulgas Lastekaitse Liit.

Kaardistatud saamine ei tähenda, et ühendus tegeleks ainult või isegi peamiselt ideoloogilise mõjutustegevusega. See tähendab, et ideoloogilisel mõjutustegevusel on ühenduse tegevuses ja rahastuses oluline osa ja/või on ühendusel konkreetsed seosed ideoloogilist mõjutustööd tegevate ühenduste või isikutega.

Mainitud kodanikuühendusi saab ideoloogia aluse kategoriseerida järgnevalt: 1) „inimõiguste“ keskne ideoloogia: Avatud Eesti Fond ja Inimõiguste Instituut; 2) populatsioonikontrolli keskne ideoloogia: Eesti Seksuaaltervise Liit ja Eesti Arstiüliõpilaste Selts; 3) feministlik ideoloogia: MTÜ Oma Tuba / Feministeerium ja MTÜ Ladyfest; 4) seksuaalvähemuste keskne ideoloogia: Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühing, MTÜ Sevenbow / Festheart, MTÜ Karuelu / Tallinn Bearty ja Geikristlaste Kogu. Lastekaitse Liit ühegi eelneva ideoloogia alla ei liigitu, kuid leiab ära märkimist ametliku partnerlussuhte tõttu Eesti LGBT Ühinguga.

„Inimõiguste“ keskne ideoloogia on määratletud maailmavaatest, mis peab kõiki indiviide nii printsiibis võrdõiguslikeks kui tegelikkuses võrdseteks ja taotleb ühiskonnakorraldust, mis on mitmekesine ja kus kedagi ei diskrimineerita. Tegelikkuses tähendab see enamasti hoopis vähemuste õiguste (sellest ka jutumärgid) kaitset ja edendamist. Kuna maailma nähakse indiviidikeskselt ja rahvusi ega rasse ei peeta tähenduslikeks kategooriateks, ollakse mitmekesisuse nimel valmis ohverdama rahvuslik heaolu. Primaarseks näiteks on immigratsiooni soodustamine. See läheb vastuollu Eesti ühiskonna üldtunnustatud taotlusega turvaliseks ja rahvuspõhiseks elukeskkonnaks.

Populatsioonikontrolli keskne ideoloogia lähtub eeldusest, et planeet on ülerahvastatud, mistõttu tegeletakse sündimuse vastaste hoiakute ja kontratseptiivsete praktikate propageerimisega „reproduktiivse tervishoiu“ ja suguliste haiguste vältimise ettekäändel. See läheb vastuollu Eesti ühiskonna üldtunnustatud taotlusega taastootlust ja elujõulisust võimaldava sündimusmäära järgi.

Feministlik ideoloogia lähtub eeldusest, et keskne konflikt tänases maailmas on rõhutud naissoo ja rõhuva patriarhaadi vahel, ning seetõttu tuleb soodustada nii võimaluste kui tulemuste võrdsust ühiskonnas, tihti meeste arvelt naisi nn positiivselt diskrimineerides ehk eeliskoheldes. See läheb vastuollu Eesti ühiskonna üldtunnustatud taotlusega suurimale võimalikule majanduslikule efektiivsusele ja samas kõrgele sündimusmäärale, mida võimaldavad traditsioonilised soorollid.

Seksuaalvähemuste keskne ideoloogia on suunatud mitmesugustele seksuaalse käitumise eripärade järgi defineeritud vähemuste enesemääramise õiguse ja ühiskondliku heakskiidu taotlemisele, mille tarvis korraldatakse ümber ka ühiskondlikke institutsioone nagu perekond ja abielu. Kui õigusega enesemääramisele ja võrdsele kohtlemisele saab nõustuda, läheb heakskiidu taotlemine ja eriti ühiskondlikke institutsioonide ümberkorraldamine vastuollu Eesti ühiskonna üldtunnustatud taotlusega veendmumus- ja sõnavabadusele ning kõrgele sündivusmäärale, mida võimaldavad traditsioonilised abielu- ja perekonnainstitutsioon.

Võtmeisikud

Vabaühenduste valdkonnas mõjuvõimsaks isikuks saab pidada Alari Rammot, kes on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees ja omab seekaudu tugevat mõju valdkonna rahastusotsustele, on arengusuunad määrava Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) komisjoni liige ja tegeleb Vabaühenduste Liidu meeskonna liikmena huvikaitsega. Teiseks selliseks on Mall Hellam, kes on Avatud Eesti Fondi juht, kuulub samuti EKAK-i komisjoni ja on Vabaühenduste Liidu asutajaliige.

Nn ideoloogilised mõjuagendid või võtmeisikud on Helen Talalaev, kes on Eesti LGBT ühingu endine president ja praegune Vabaühenduste Liidu meeskonna liige tegeledes võrgustikega. Kadi Viik on MTÜ Oma Tuba hallatava arvamusportaali Feministeerium toimetuse liige, endine Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonna juhataja (2005-2011) ja Vabaühenduste Liidu nõukogu liige. Üks kesksemaid eesti homoaktiviste on Kari Käsper, kes esindab eksitava nimega Eesti Inimõiguste Keskust, mis on LGBT Ühingu kõrval peamine seksuaalvähemuste õigusi edendav ühendus, ja kuulub samas Riigikantselei kaasamisalasesse komisjoni, asendusliikmena Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukokku. Oluline, kuid viimasel ajal avalikkuses väheaktiivne isik on ka Lisette Kampus, kes töötas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sisekommunikatsiooni juhina, seejärel Eesti Inimõiguste Keskuses haridusprogrammi juhina ja veel Eesti Rahvusringhäälingus saatejuhina.

Kristiina Raud on üle nelja aasta kirjutanud vabakutselisena Feministeeriumile ning olnud üle kahe aasta Eesti LGBT Ühingus erinevatel positsioonidel, viimati kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige, lisaks on tegelenud feministliku festivali Ladyfest korraldmisega. Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre on lisaks veel Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja kandidaat viimastel valimistel. Viimaks on Geikristlaste Kogu juhatuse liige Meelis Süld ERRi Vikerraadio ainsa eesti kristlike kirikute olukorda ja tegevust kajastava saate (!) „Kirikuelu“, mida rahastab ka Eesti Kirikute Nõukogu, peamine toimetaja ning oli aastatel 2014-2017 Ajakirjanike Liidu esimees.

Kokkuvõte

Avalikult kättesaadava info alusel seoseid tehes oleme näinud, et ideoloogilistest kaalutlustest lähtuvalt ühiskondlike institutsioone ümber korraldada püüdvad kodanikuühendusi on Eestis rohkem kui esmapilgul võiks arvata.

Need ühendused teevad koostööd nii omavahel kui mitmetes koostöökogudes ja nendega seotud isikud on ühe jalga sees riiklikes asutustes ning mõjutavad olulisel määral kodanikuühiskonna rahastusmehhanisme.

Rahastus pärineb lisaks riigitoetustele ka riigivälistelt asutustelt ja avalik info tõendab selgelt ka George Sorose ja tema hallatava Avatud Fondide võrgustiku tegevust Eestis. Jutt süstemaatilisest ja laiaulatuslikust ideoloogilisest mõjutustegevusest Eestis ei ole väljamõeldis. Nad on tihedas hästi rahastatud koostöös üksteise ja riigiasutustega.

Nii pole midagi imestada, et kooseluseaduse läbisurumisele jõuti ka muidu pereküsimustes konservatiivses Eesti sedavõrd lähedale.