Briti kuninganna Elizabeth II kirjutas täna kell 11:00 kohaliku aja järgi alla seadusele, millega ametlikult käivitub saareriigi väljumise protsess Euroopa Liidust.

Läbirääkimised Euroopa Liiduga lähtuvalt artiklist 50 võivad seega alata, kirjutab Express.

Tegemist on Lissaboni leppe artikliga 50*, mis sätestab Euroopa Liidu liikme liidust lahkumise protsessi.

Vaata ka Briti parlamendi reaktsiooni uudisele. Parlamendiliikmed ahmivad teate peale õhku, misjärel esineb hõiskamist ja hüüdeid “kuulake, kuulake!”

Ilmselt lükkab peaminister Theresa May protseduuri liikuma märtsi viimasel nädalal. Seejärel seisavad ees kaks aastat kemplemist lahkumise tingimuste üle.

Loe lisaks siit.

Läinud aasta detsembris sisestati kogu maailma silme all harukordse kiirusega sõnadest “Britain” ja “exit” moodustunud “Brexit” ametlikult Oxfordi seletavasse sõnaraamatusse.

Oxford English Dictionary defineerib sõna käesolevaga kui “the (proposed) withdrawal of the United Kingdom from the European Union, and the political process associated with it.”

Mitteametlikus tõlkes: “(Ettepanek) tuua Ühendkuningriik välja Euroopa Liidust ning sellega seotud poliitiline protsess.”

_____

Artikkel 50 koosneb viiest punktist:

1. Iga liikmesriik võib kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega otsustada liidust välja astumise.

2. Liikmesriik, kes otsustab välja astuda, teatab oma kavatsusest Euroopa Ülemkogule. Euroopa Ülemkogult saadud suuniste kohaselt räägib liit selle riigiga läbi ja sõlmib lepingu, milles sätestatakse riigi väljaastumise kord, võttes arvesse tema ja liidu tulevaste suhete raamistikku. Asjaomase lepingu üle peetakse läbirääkimisi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 3 kohaselt. Selle sõlmib  nõukogu, tehes otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist.

3. Aluslepingute kohaldamine asjaomase liikmesriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumisel kahe aasta möödumisel lõikes 2 osutatud teatest, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga ei otsusta ühehäälselt seda tähtaega pikendada.

4. Lõigete 2 ja 3 kohaldamisel väljaastuvat liikmesriiki esindav Euroopa Ülemkogu ja nõukogu liige ei osale seda liikmesriiki puudutavatel Euroopa Ülemkogu või nõukogu aruteludel ja otsuste tegemisel. Kvalifitseeritud häälteenamust määratletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punkti b kohaselt.

5. Kui liidust välja astunud riik avaldab soovi uuesti liitu astuda, menetletakse tema taotlust artiklis 49 osutatud korras.