Juunikuus Järva-Jaani Gümnaasiumist arvamusartikli avaldamise pärast vallandatud õpetaja Priit Dieves esitas Pärnu Maakohtule Järva-Jaani valla vastu hagiavalduse, paludes tuvastada oma töölepingu ülesütlemise tühisuse, lõpetada tööleping ning mõista välja hüvitis kolme kuu töötasu ulatuses ehk summas 2939,12 eurot.

Dievese sõnul pöördus ta kohtu poole, kuna ei saa pidada õigeks seda, et ta vallandati ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kohalt olulises osas arvamusartikli avaldamise pärast Õhtulehes.

"Soovin, et Eesti Vabariigis säiliks austus sõnavabaduse vastu ning et õpetajaid ei allutataks enesetsensuurile," toonitas Dieves. Ta rõhutab, et õpetajana töötamine ei saa tähendada seda, et inimene on sunnitud loobuma oma veendumustele tuginevate seisukohtade avalikust väljendamisest ja hoiduma seega ühiskondlikus arutelus osalemisest, sest vastasel korral võib ta kaotada oma töö.

Soovin, et Eesti Vabariigis säiliks austus sõnavabaduse vastu ning et õpetajaid ei allutataks enesetsensuurile.

"Just selliste stsenaariumite ärahoidmist, kus inimesed ei julge enam avalikult oma veendumusi väljendada, peaks tagama muu hulgas põhiseaduse §-s 45 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklite 9 ja 14 koostoimes sätestatud keeld, mille kohaselt ei tohi kedagi tema veendumuste pärast diskrimineerida," võtab nüüdseks endine õpetaja oma hagiavalduse põhjenduse kokku.

Hagiavalduses selgitab Dieves, et põhiseaduse §-i 45 kohaselt võib väljendusvabadusse sekkuda ainult tungiva sotsiaalse vajaduse alusel, mis seob sekkumise vajaduse ühe või mitme seadusliku aluse või eesmärgiga, ning et iga sekkumine väljendusvabadusse peab olema proportsionaalne taotletava seadusliku eesmärgiga.

Juulikuu lõpus nentis võrdõigusvolinik Liisa Pakosta oma ametlikus arvamuses, et Priit Dievese vallandamine Järva-Jaani Gümnaasiumist ei olnud kooskõlas võrdse kohtlemise seaduses sätestatud diskrimineerimise keeluga. Töövaidluskomisjon jättis augusti keskel aga Dievese kaebuse rahuldamata, leides, et tema vallandamisel ei ole kehtivat õigust rikutud.

Dievese esindajaks kohtuvaidluses on KPMG Advokaadibüroo advokaadid Ronald Riistan ja Kaia Kuusler.