Miks on portaal Objektiiv ellu kutsutud?

Objektiiv on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poolt asutatud uudiste- ja arvamusportaal, mis alustas oma tegevust 19. oktoobril 2015. Portaali tegevus lähtub püüdlusest kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest, traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Tahame pakkuda platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas meie kultuuri alusväärtustega, kuid mis on liberaalses ja vasakule kallutatud peavoolumeedias tugevalt alaesindatud. Püüame kaitsta Eesti kultuurilist järjepidevust ning selle aluseks olevaid keskseid tõdesid, moraalseid põhimõtteid ja väärtusi nagu tõde, ilu, headus, väärikus, perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, töökus, hoolivus, austus oma lähedaste ja kaasinimeste vastu jne.

Iseäranis tahame astuda vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamise püüdlustele ning kaitsta inimeste põhilisi õigusi ja vabadusi, ennekõike usu-, sõna- ja veendumuste vabadust. Tahame ka julgustada inimesi mitte maha salgama ja häbenema oma tõekspidamisi ning saavutada seeläbi rahva enesekaitse korras kultuurilise järjepidevuse säilimine. Oleme veendunud, et vabadust hindavat ühiskonda hoiavad toimimas julged, südametunnistusega inimesed, kes ei karda seista oma tõekspidamiste ja väärtuste eest ega lase uue aja ideoloogiatöötajatel endaga manipuleerida.

Paratamatult tähendab see vastuhakku kitsarinnalisele progressiusule, relativismi diktatuurile ja moraalsele dekadentsile, mis meie ühiskonnas ja kogu Lääne kultuuriruumis järjest ulatuslikumalt maad võtavad. Loodame pakkuda lugemiseks, kuulamiseks ja vaatamiseks ajakirjanduslikke materjale, mis neid arenguid mitte ainult ei ava ega paljasta, vaid näitavad samuti teed kõige selle juurde, mis on ajatult ilus, tõene ja hea. Ja mis seeläbi aitavad muutuda meil ja kogu ühiskonnal.

2023. aasta maikuus sai algatatud Objektiivi eraldamine SAPTK-st, nii et see jätkaks tegevust eraldiseisva mittetulundusühingu egiidi all. Selle muudatuse tulemusel ei ole SAPTK enam Objektiivi tegevusega formaalselt seotud. Muudatus, mille kohta on SAPTK nõukogu langetanud vastavasisulise otsuse, saab lõpule viidud 2023. aasta juunikuu esimeses pooles. Objektiivi lugejate, vaatajate ja toetajate jaoks see ümberkorraldus sisulisi muutusi kaasa ei too ehk Objektiiv jätkab oma missiooni elluviimist uuendatud vormis.

Kuidas toimub portaali Objektiiv rahastamine?

Portaal Objektiiv ei taotle oma tegevuses kasumit – tegemist on aatelise, missioonilise ja mittetulundusliku ettevõtmisega, mille raames soovime suunata võimalikult suure osa ajast ja energiast sisulisele tööle ehk avaliku arvamuse kujundamisele.

Ühelt poolt püüame sellise lähenemisega välistatada kommertsmeediat pidevalt ümbritsevat ohtu, et ajakirjanduslikku tegevust hakkab suunama kalkulatsioon, kuidas sensatsioonide ja skandaalide abil rohkem klikke koguda ja reklaami müüa. Teiselt poolt tähendab selline lähenemine aga seda, et portaal tugineb eraisikute annetustele.

Seepärast peame pidevalt töötama selle nimel, et koondada võimalikult paljude toetajate rahalist panust ja teha seeläbi portaali tegevus üleüldse võimalikuks. Eriti vajalikud on portaali tegevuse järjepidevuse seisukohast püsiannetused, mis võimaldavad meil teha pikemaajalisi plaane ja keskenduda rohkem sisulisele tööle.

Loodame siiralt, et meil õnnestub leida üha enam inimesi, kes tahavad konservatiivsetest väärtustest lähtuva meedia ülesehitamise püüdluse teostamiseks oma panuse anda, sest niisuguse suundumusega ajakirjanduslik väljaanne on asi, mida on tarvis mitte meile endile, vaid kogu Eesti ühiskonnale.

Seepärast kutsume kõiki inimesi, kes peavad meie tegevust oluliseks, toetama seda omapoolse annetusega. Annetuse tegemiseks vajaliku info leiate annetuste lehelt.

Eriti tänulikud oleme püsiannetuste eest, sest need võimaldavad meil saavutada oma tegevuses stabiilsuse ja teha pikemaajalisi plaane.

Täiendavate küsimuste korral palume meiega julgesti ühendust võtta.

Intellektuaalse omandiga seonduvad küsimused

Portaalis avaldatud tekste võib teistes meediates kasutada kooskõlas autoriõiguse seaduse §-st 19 lg 1 tulenevate nõuetega. Samadest põhimõtetest lähtub Objektiiv teistes meediumites avaldatu tsiteerimisel.

Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel

(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud 1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

Kuivõrd kõnealune norm jätab avaralt tõlgendamisruumi, eriti mõiste "motiveeritud maht" tähenduse ja rakendusvõimaluste osas, oleme erialaspetsialistidega konsulteerides pannud enese jaoks paika põhimõtted, millest lähtudes normi lahti mõtestada viisil, mis vastaks seadusandja tahtele ja õigluse kaalutlustele.

Kui on soov reprodutseerida Objektiivis avaldatud tekste täismahus, siis palume võtta ühendust portaali toimetusega. Objektiivi toimetus jätab endale õiguse keelata portaalis avaldatud materjalide kasutamine muus meediumis.

Portaalis Objektiiv on kasutatud heas usus ja kasumit taotlemata pilte, mis on internetis vabalt kättesaadavad ja vabaks kasutamiseks antud pilte. Kui see riivab kellegi huve või on kellelegi vastumeelne, palume puudutatud isikul meile sellest teada anda, misjärel kõrvaldame pildi portaalist.

Objektiivis avaldatud tekstid võivad, aga ei pruugi väljendada Objektiivi toimetuse ühiseid seisukohti. Toimetuse ühist seisukohta väljendavad juhtkirjad. Põhjendatud huvi korral oleme alati valmis avaldama, kes on konkreetse juhtkirja teksti kirja pannud. Variautorlust Objektiiv ei aktsepteeri.

Kaastööde avaldamine

Objektiivis toimetuse väliste isikute kaastööde avaldamise üle otsustab portaali peatoimetaja. Soovi korral avaldada Objektiivis kaastöid palume pöörduda peatoimetaja Markus Järvi poole (markus.jarvi[ät]saptk.ee).