Foto: bigstockphoto.com

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubab oma konservatiivses programmis toetada kristlikke väärtusi ja kaitsta traditsioonilist, terviklikku perekonnamudelit, kuhu kuuluvad ema, isa ja lapsed.

"Lapsed on meie suurim ja kallim vara. Eesti rahvas peab suutma ennast taastoota, et säiliks eestikultuurne elanikkond ja omariiklus. Tugev ja terviklik perekond on ühiskonna sidususe, üksmeele, põlvkondade järjepidevuse, väärtushoiakute ja vastastikuse austuse kandja," kirjutatakse erakonna programmis.

"Oma pere- ja rahvastikupoliitika meetmetega tagame igale inimesele turvalise tuleviku. Rakendame abinõude ja vajalike meetmete kompleksi rahva iibe, eestlaste arvu ja osakaalu tõstmiseks, elamisväärse elukeskkonna loomiseks ja massilise väljarände peatamiseks," lubatakse täiendavalt.

EKRE hinnangul saab elujõuline ja jätkusuutlik ühiskond võimalikuks vaid juhul, kui kogu meie tegevus kõigis riigielu valdkondades teenib seda eesmärki.

Seetõttu lubab erakond toetada kristlikke väärtusi ja kaitsta traditsioonilist, terviklikku perekonnamudelit, kuhu kuuluvad ema, isa ja lapsed.

Ka laste adopteerimisel peetakse silmas, et igal lapsel on võõrandamatu õigus normaalsele perekonnaelule.

Erakond lubab nende eesmärkide täitmiseks kehtestada õiglasema vanemahüvitise süsteemi, tõsta laste- ja peretoetuste määrasid, pöörata erilist tähelepanu vähekindlustatud rühmadele, nagu väikeste lastega noored pered, sünnitusjärgselt last kodus hooldavad vanemad, lapserikkad pered ja üksikvanemad.

Laste kasvatamise väärtustamiseks peavad nad ühtlasi õigeks arvestada lapsega kodus oldud aeg tööstaaži hulka. Samuti soovivad nad parandada lapsehoolduspuhkusel olevate vanemate sotsiaaltagatiste süsteemi ja võimalusi töö- ja pereelu ühildamiseks.

EKRE peab vajalikuks ka kehtestada regressiivne astmeline tulumaks lastega peredele, mis tähendab, et iga kasvatatava lapse pealt vähendatakse vanemate tulumaksu.

Täisväärtuslike perekondade arvu suurendamiseks soovitakse 20- kuni 35-aastastele eesti noortele kehtestada ka abiellumistoetus.

Lubatakse toetada ka noori peresid kodu rajamisel, võimaldades soodustusi sõltuvalt laste arvust. Selleks kavatsetakse luua riiklik krediidisüsteem, mis annab noore pere laenu ja kustutab iga lapse sünniga teatud osa võlast.

Erakond lubab tagada ka korraliku koolieelsete lasteasutuste võrgu ning igale lapsele lasteaiakoha, arvestades seejuures ka puudega laste erivajadusi. Lapse kodus kasvatamise puhul makstakse osa lasteaia pearahast aga perele välja laste hoiuks.

Tagamaks puudega lastele juurdepääs haridusele, peaks riik nende programmi kohaselt tasuma raske ja sügava puudega laste õpetamise kulud ning puudega laste peredele oleks tagatud ka nõustamine.

Erakond soovib rakendada ka läbimõeldut perekonnaõpetust üldhariduskoolis ning parandada vanemate koolitust. Vajalikuks peetakse ka tasuta abielueelse nõustamise ning abielukriisinõustamise laiaulatuslikku juurutamist.

Kuna erakond leiab, et perekondade purunemise, madala iibe ja kuritegevuse üheks põhjuseks on liigne alkoholi tarvitamine, siis kavatsetakse ka oluliselt piirata alkoholireklaami ning tõhustada alkoholivastast ennetustööd.

Toimetas Martin Vaher