Foto: Bigstockphoto

Pikalt kestnud massilise sideandmete säilitamise vaidlus jõudis täna Euroopa Kohtus otsuseni, kus kohus jõudis seisukohale, et selline säilitamine kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, vahendab ERR.

Otsuse alusjuhtum oli 2015. aastal Iirimaa kohtus menetletud kaasus, kus süüalune mõisteti süüdi mõrvas ja talle mõisteti eluaegne vanglakaristus. Süüalune väitis, et juhtumi kriminaalmenetluses poleks tohtinud sideandmeid tõendina kasutada, kuna Iiri sideseaduse vastavad sätted on vastuolus EL direktiiviga 2002/58/EÜ, mis käsitleb eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet.

Iiri kohus esitas Euroopa Kohtule eelotsuse taotluse, milles palus hinnangut, kas ja millistel tingimustel on liidu õigusega kooskõlas elektrooniliste sideteenuste osutajatele pandud üldine kohustus säilitada liiklus- ja asukohaandmeid.

EK leidis, et liikmesriigi meetmed, mis näevad ette elektroonilise side liiklus- ja asukohaandmete üldise ja vahet mittetegeva ennetava säilitamise raskete kuritegude vastu võitlemise eesmärgil, on direktiiviga koostoimes EL põhiõiguste hartaga vastuolus. 

Samas osutas kohus, et selliste andmete säilitamine on õiguspärane riigi julgeoleku tagamise ja raskete kuritegude vastu võitlemisel, kui see põhineb andmesubjektide kategooriatel, geograafilisel kriteeriumil (nt lennujaamad, sadamad, kiirteemaksu kogumise alad jne) või kui see hõlmab üksnes IP-aadresse või sideteenuse kasutaja isikutuvastuse andmeid.

Ühtlasi on kohtu hinnangul õiguspärane sideandmete säilitamine piiratud ajavahemiku jooksul alates hetkest, mil vastavad asutused alustavad avalikku julgeolekut ähvardava suure ohu või raske kuriteo uurimist.

Eesti kohus otsustas juba eelmisel sügisel, et riik ei saa enam sideasutuste kogutud andmeid kuritegude uurimiseks välja nõuda, kuna see oleks vastuolus EL õigusega.

Toimetas René Allik