Kanada Ontario provintsi peaminister Doug Ford süstimas Covid-19 julgestusdoosi, 21.12 2021. Foto: Scanpix

Kanada Ontario provintsi meditsiinitöötajate kutseühing (UHCWO) saatis oktoobri lõpus provintsi peaministrile kirja, milles kritiseeritakse teravalt nii provintsi kui terve Kanada koroonameetmeid.

Ontario Ühinenud Tervishoiutöötajad (United Health Care Workers of Ontario; UHCWO) põhjendavad Covid-19 "vaktsiinitoodete pelgust" muuhulgas:

 • mRNA vaktsiinid võivad tervetele täiskasvanud inimestele olla üle nelja korra ohtlikumad kui Covid-19 läbi põdemine.
 • Ligikaudu pooled viimase 30 aasta VAERSi (USA ravimite kõrvalnähtude andmebaas) olemasolu jooksul andmebaasi kantud tõsistest vaktsiinide kõrvalnähtudest on seotud kolme Covid-19 vaktsiinitootega (Ameerika Ühendriikides ei turustata AstraZeneca toodet), mida on manustatud vähem kui üks aasta.
 • Kõik Covid-19 vaktsiinitooted "lekivad"! Mis tähendab, et need ei hoia ära nakatumist, ega nakkuse ülekandumist. 
 • Vaktsineeritud inimesi ähvardab kolmteist korda suurem Delta tüve läbimurdenakkuse risk, kui eelnevalt haiguse läbi põdenud ja vaktsineerimata inimesi. (Pöördumise ajal Covid-19 Omicroni tüve veel ei olnud.)
 • Covid-19 on kergesti ravitav haigus ja nii haiguse varaseks raviks kui isegi ärahoidmiseks on olemas mitmeid tõhusaid, turvalisi ning odavaid geneerilisi ravimeid.
 • Kliiniliste katsete analüüs näitab, et ivermektiini profülaktiline/ennetav manustamine aitab nakatumise Covid-19sse ära hoida 67 juhul sajast, varase ravi puhul saab terveks 84 protsenti inimestest ja hilise/raske Covid-19 ravi puhul 20 haiget sajast. 
 • Vaipvaktsineerimine on ebaõnnestunud projekt.
 • Sundvaktsineerimine võimendab tervishoiutöötajate puudust.
 • Nürnbergi koodeksi ja Helsingi deklartasiooni järele on sundvaktsineerimine eksperimentaalsete meditsiinitoodetega inimsuse vastane kuritegu.

Pöördumise tõlge:

Avalik kiri [Kanada] Ontario provintsi peaministrile Doug Fordile, milles osutatakse teaduslikule tõestusmaterjalile, mis toetab tervishoiutöötajate õigust langetada oma tervise osas teadlik otsus. Pöördumisele on alla kirjutanud mitmed tuntud Kanada teadlased, arstid ja haritlased, kes on vastu 19. oktoobril avaldatud Ontario Covid-19 Teadusnõukoja soovitustele.

Lugupeetud peaminister Ford,

Palun arvestada meie vastusega Ontario Covid-19 Teadusnõukoja (Ontario COVID-19 Science Advisory Table; SAT) soovitustele. (1) Meie organisatsioon esindab teadlaseid, terviseeksperte ja meditsiinivaldkonna professionaale ning erinevate valdkondade haritlasi, kes on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) välja kuulutatud pandeemia algusest peale tähelepanelikult jälginud, hinnanud ja kajastanud provintsi Covid-19 haldamist. Me kirjutame ajendatuna soovist väljendada oma arvamust teie Ontario haiglatöötajatele kehtestatud vaktsineerimiskohustuse, mida toetavad SAT aruande autorid, asjus. Me ootame, et meie analüüs aitab teil langetada vaktsineerimiskohustuse suhtes otsuseid ka teistes valdkondades, nagu näiteks haridus.

Nagu SAT aruande autorite puhul, keskendub meie pöördumine provintsi haiglatöötajatele, kelle seas on eesliini- ja lepingulised töötajad, üliõpilased ning vabatahtlikud. Sarnaselt aruande autoritele rõhutame ka meie, et väga oluline on kaitsta haavatavaid patsiente haiglakeskkonnas SARS-CoV-2 nakkuse eest. Samal ajal tuleb üritada hoida ära tööjõupuudusest tingitud töökatkestusi, kaitsta haiglatöötajate tervist, turvalisust ja heaolu; kes, nagu SAT aruanne õigesti kirjeldab, on "provintsi Covid-19 vastuse selgroog". Ärgem unustagem ka ära, et mitte väga ammu kiideti nende haiglatöötajate pühendumist ja ohvreid, kui nad kandsid hoolt raskelt haigete Covid-19 patsientide eest.

Sundvaktsineerimine rikub üleüldiselt tunnustatud teadliku nõusoleku põhimõtet ja see võib isegi tähendada inimsusevastase kuriteo toime panemist, millel on tõsised seaduslikud tagajärjed nende jaoks, kes sundvaktsineerimise programmi juhivad ning teevad sellega koostööd.

Kuid me oleme rangelt vastu SAT aruandes soovitaud üleüldisele tervishoiutöötajate vaktsineerimiskohustusele Covid-19 vaktsiinitoodetega: pole olemas teaduslikku materjali, mis toetaks sundvaktsineerimist – selline poliitika eirab rängalt nii tervishoiutöötajate kui nende abi vajavate patsientide heaolu. Sundvaktsineerimine rikub üleüldiselt tunnustatud teadliku nõusoleku põhimõtet ja see võib isegi tähendada inimsusevastase kuriteo toime panemist, millel on tõsised seaduslikud tagajärjed nende jaoks, kes sundvaktsineerimise programmi juhivad ning teevad sellega koostööd (2).

SAT aruande autorid toetuvad oma soovitustes järgmistele valeväidetele:

 1. Nagu Covid-19 vaktsiinid oleksid turvalised;
 2. Nagu Covid-19 vaktsiinid oleksid tõhusad;
 3. Nagu tavalistest Covid-19 nakatumisest hoidumise ja leviku piiramise lahendustest ei piisa, samas kui vaktsiinid tagavad turvalise ja tõhusa kaitse;
 4. Nagu "vaktsiinipelguse" vastased algatused kõige haavatamate ühiskonnagruppide seas, nagu seda on näiteks erinevast rassist töötajad, nende "harimine" ja "suunatud teavitusprogrammid" toovad kaasa usalduse suurenemise ning aitavad ära hoida "väärtusliku tööjõu lahkumise". 

Mitte ükski nendest väidetest ei põhine teadusel. 

Lubage meil selgitada:

Tähelepanuväärne on see, et vaktsineeritute grupis on pea kaks korda rohkem südmerikkega surnuid kui platseebo grupis (7 vs 4 surma).

Covid-19 vaktsiinid ei ole turvalised: III järgu ravimikatsetuse ananvad kõige täpsema tõestuse ja on kõige parem vahend, mille järgi hinnata raviprotseduuri riske ja kasusid. [Pfizer-BioNTEch] BNT162b2 mRNA Covid-19 III faasi kuus kuud kestnud katseperioodi tulemustest kirjutasid hiljuti Thomas et al teadusajakirjas New England Journal of Medicine. (3) Uuringus, milles võrreldi kuue kuu jooksul mRNA Covid-19 vaktsiini toimet täie tervise juures täiskasvanud inimeste puhul platseeboga, selgus, et absoluutne risk vähenes (absolute risk reduction; ARR) sümptomitega ja PCR testiga kinnitatud täiskasvanute puhul 3,7 protsenti, kuid samas grupis suurenes absoluutne risk (absolute risk increase; ARI) raviga seotud vastunäidustuste osas 17,9 protsenti. Samas uuringus selgus, et ARR täielikult vaktsineeritud inimeste raskete Covid-19 juhtumite puhul on 0,1 protsenti, samas kui tõsiste vastunäidustuste ARI vaktsineeritute puhul on 0,5 protsenti. Kui surmade arv oli mõlemi grupi puhul võrreldav (15 vaktsiini vs 14 platseebo surma), siis lisandus viis vaktsineeritute surma peale läbimurdenakkust, mis teeb vaktsineerimise järgseks surmade arvuks 20. (Tabel 1.) Tähelepanuväärne on see, et vaktsineeritute grupis on pea kaks korda rohkem südmerikkega surnuid kui platseebo grupis (7 vs 4 surma). BNT162b2 mRNA COVID-19 III faasi kliiniliste katsete tulemused näitavad selgelt ja kõige kõrgemal tõestuse tasemel, et BNT162b2 mRNA COVID-19 vaktsiini riskid on suuremad kui tervete täiskasvanute riskid Covid-19 nakatumise puhul. Samuti ei toeta antud uuring väiteid, nagu mRNA vaktsiinid oleksid turvalised ja seda nii kirjeldatud grupi kui kõikide teiste inimgruppide puhul, ning seda sõltumata antikehade tasemest. 

Ameerika Ühendriikide VAERS andmebaasis on kirjas 122 833 tõsist kõrvalnähtu, millest 17 128 lõppesid peale Covid-19 vaktsiinitoodete manustamist surmaga.

Lisaks näitavad vaktsiinide kõrvalnähtude andmebaasid rekordilist vigastuste arvu. 2021. aasta 15. oktoobri seisuga näitas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiinide kõrvalnähtude raporteerimise süsteem Vigiaccess rohkem kui 2 344 240 kõrvalnähtu. (4) Ameerika Ühendriikide VAERS andmebaasis on kirjas 122 833 tõsist kõrvalnähtu, millest 17 128 lõppesid peale Covid-19 vaktsiinitoodete manustamist surmaga. Kontekstiks võib tuua, et rohkem kui kolmekümne muu vaktsiini (mitte Covid-19 vaktsiini) tõsiste kõrvalnähtude, sealhulgas surmade, arv on alates andmebaasi käivitamisest 1990. aastal vastavalt 103 767 (kõrvalnähud) ja 9054 (surmad). (5) Teisiti sõnastades: ligikaudu pooled (50%) viimase 30 aasta VAERSi olemasolu jooksul andmebaasi kantud tõsistest vaktsiinide kõrvalnähtudest on seotud kolme Covid-19 vaktsiinitootega (Ameerika Ühendriikides ei turustata AstraZeneca toodet), mida on manustatud vähem kui üks aasta. Olukord on ilmselt märgatavalt hullem, sest viidatud andmebaasid kajastavad vastunäidustustest heal juhul ainult 1/10 (6) ja halvemal juhul 1/41. (7)

Lisaks on murettekitav asjaolu, et need andmebaasid ei kajasta vaktsiinide pikaajalisi kõrvalmõjusid, mida on kõigi meditsiinitoodete turvalisuse hindamiseks väga oluline teada ja seda mitte ainult vaktsiinide puhul. Kui arstimite – nagu näiteks talidomiidi, dengue- ja seagripi vaktsiinide – arendustegevuse ajalugu meile midagi õpetab, siis on selleks teadmine, et ilma vajaliku testimiseta "ravimite" manustamise kahjud on märkimisväärselt suuremad, kui neid põhjustavad haigused, mille vastu "abinõud" on mõeldud. (8–10)  

Erinevalt näiteks rõugevaktsiinidest, mis tagavad  inimestele täieliku immuunsuse, Covid-19 vaktsiinitooted "lekivad", mis tähendab, et need ei hoia ära nakatumist, ega nakkuse ülekandumist.

Covid-19 vaktsiinid ei ole tõhusad: erinevalt näiteks rõugevaktsiinidest, mis tagavad  inimestele täieliku immuunsuse ("steriliseerivad"), Covid-19 vaktsiinitooted "lekivad", mis tähendab, et need ei hoia ära nakatumist, ega nakkuse ülekandumist. (11–13) Ühes viimases süsteemiüleses uuringus, milles võrreldi vaktsiinide tekitatud ja loomulikku immuunsust, on Iisraelis – mis on üks enim vaktsineeritud riike maailmas – läbi viidud retrospektiivne vaatlusuuring, milles võrreldi SARS-CoV-2 nakkuse saanud inimesi, kes olid eelnevalt üle elanud kahe doosilise Pfizeri mRNA vaktsiinikuuri, vaktsineerimata inimestega, kes olid varem haiguse läbi põdenud. Uuring näitas, et SARS-CoV-2-naiivseid vaktsineeritud inimesi ähvardab 13 korda suurem Delta tüve läbimurdenakkuse risk, kui eelnevalt haiguse läbi põdenud vaktsineerimata inimesi. Uuringus jõuti järeldusele, et loomulik immuunsus tagab SARS-CoV-2 Delta tüve suhtes pikemaajalise ja tugevama kaitse nakkuse, sümptomitega haiguse ja hospitaliseerimise vastu kui seda teeb Pfizeri kahe vaktsiinidoosiga saavutatud immuunsus – ja seda ilma kõrvalnähtudeta. (14) Teine uuring viidi läbi Ameerika Ühendriikide Wisconsini osariigi Dane'i maakonnas, mis on terves riigis üks kõrgema vaktsineerimismääraga maakondi, ja see näitas, et vaktsineeritud inimeste viiruskoormus (84%) on võrreldes vaktsineerimata inimestega (83%) sama suur, mis tähendab, et nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed võivad võrdselt nakkust levitada. (15)  

On olemas suurel hulgal tõestusmaterjali, et Covid-19 on kergesti ravitav haigus ja nii haiguse varaseks raviks kui isegi ärahoidmiseks on olemas mitmeid tõhusaid, turvalisi ning odavaid geneerilisi ravimeid, mida saab omavahel kombineerida.

Võrreldes tänase Ontario poliitika poolt ette nähtud Covid-19 vaktsiinitoodete süstimisega on tavalised nakkusest hoidumise ja kontrollimise lahendused ning eriti varajane ravi Covid-19 leviku ära hoidmiseks märkimisväärselt tõhusamad. On olemas suurel hulgal tõestusmaterjali, et Covid-19 on kergesti ravitav haigus ja nii haiguse varaseks raviks kui isegi ärahoidmiseks on olemas mitmeid tõhusaid, turvalisi ning odavaid geneerilisi ravimeid, mida saab omavahel kombineerida. (15) kliiniliste uuringute süstemaatiline analüüs osutab, et Nobeli preemia võitnud parasiitide vastast ravimit Ivermektiin (IVM) saab edukalt kasutada viirushaiguste, sealhulgas Covid-19 vastu ja see aitab ära hoida nakatumisi keskmiselt 86 protsendi ulatuses. (16) Hiljutine 64 kliinilise katse analüüs, millest 30 on juhusliku valimiga ja kontrollitud, osutas, et ivermektiini manustamisest erinevates kogustes ja erineva aja jooksul erinevatel raviperioodidel, on profülaktikas kasu 67 protsendi ulatuses, varase ravi puhul on see määr 84 protsenti ja hilise ravi puhul 20 protsenti. (17)   

Enne vaktsiinide aega viidi Argentiina tervishoiutöötajate seas läbi teedrajav IVM uuring, milles osales 1195 tervishoiutöötajat. Ennetavat IVM ravi sai 788 (isikukaitsevahendeid kandvat) vaatlusalust ja 407 liikmeline kontrollgrupp kandis ainult isikukaitsevahendeid. IVM ennetavat ravi saavas grupis ei toimunud uuringu jooksul mitte ühtegi nakatumist, samas kui ainult isikukaitsevahendeid kandvas grupis tuvastati nakatumine 237 vaatlusalusel. (18) Teises kaheksateistkümne juhuslikustatud valimiga (randomiseeritud) kontrollitud IVM Covid-19 ravi uuringu meta-analüüsis leiti, et Ivermektiini tarbimine aitab statistiliselt ja kliiniliselt märkimisväärsel määral ära hoida surmasid, kiirendab paranemise ja organismi viirusest puhastumise aega. (19) Lõpuks, hulk näiteid IVM jagamiskampaaniate kohta – n Mexico City'is, mitmetes India osariikides, ja mitmes Argentiina provintsis – osutavad, et selle abil õnnestus kiirkorras vähendada raskeid haigusjuhte ja suremust, ning näitavad, et selle suukaudse vahendi manustamine on kõigi Covid-19 haigusfaaside puhul ohutu ja tõhus. (20)

Tänaseks on kogunenud rikkalikult teaduslikke andmeid, mis toetavad raviviiside modaalsuseid (modalities). Sellised raviviisid aitavad üle saada Kanadat tabanud rahvatervise-, sotsiaalsest- ja majanduskriisist. Selliste raviviiside ja teadusuuringute valdkonda reguleerivate ametkondade ja peavoolumeedia (21) ning meditsiiniõppeasutuste poolt maha vaikimine ja teadlikult valesti tõlgendamine on erakordne ja ebaõiglane. Erakordne ja ebaõiglane on ka arstidest, kes kasutavad Covid-19 patsientide raviks IVMi ja teisi sarnaseid uudsete kasutusvõmalustega ravimeid (22), kurjategijate tegemine.

"Vaktsiinipelguritest" kanadalastele vaktsineerimise kohustuse peale sundimine ei õnnestu. Nii nagu SAT aruande autorid, märgime ka meie, et tervishoiutöötajate puudus kujutab patsientide tervisele märkimisväärset ohtu. (23) Erinevalt viidatud aruande autoritest, usume meie, et meditsiinitöötajate puudus valitses Kanada meditsiinisüsteemis juba enne Covid-19 (24) ja vaktsineerimissund ainult võimendab seda. Nii nagu paljud teised inimesed, on suur hulk tervishoiutöötjaid juba haiguse läbi põdenud ja võivad tänu sellele nautida loomulikku immuunsust. Millele osutab ka USA Rahvuslike Tervisekeskuste (NIH) uuring (25). Tihti on nakkus saadud puutudes kokku Covid-19 patsientidega, keda viidatud tervishoiutöötajad varmalt abistasid juba siis kui vaktsiine veel olemas ei olnud. Kuid täna keelatakse neil töötajatel ravida samasuguseid patsiente vastavalt oma kliinilistele otsustele, ja neid sunnitakse kõigi valitsustasandite – esiti ja kõige enam peaminister Trudeau (26) – poolt, lubama selleks, et nad tööd teha saaksid, endasse süstida kõnealuseid vaktsiinitooteid.

Tervishoiutöötajatele öeldakse, et nende haridus, kogemused ja pühendunud töö ei ole nii olulised kui üleüldise vaktsineerimise iha vaktsiinidega, mis ei toimi, mis on katsetusjärgus, millega kaasnevad tõsised kahjude ning isegi surma riskid.

Selline pretsedenditu meede mõjutab märkimisväärselt meditsiinivaldkonna tööjõudu, keda tööjõupoliitika just kaitsma peaks. Tuhandeid tervishoiutöötajaid on juba vallandatud ja nad oma muredega pöördunud organisatsioonide poole, nagu seda on Ontario Ühinenud Tervishoiutöötajad (United Health Care Workers of Ontario; UHCWO) (27). Neile tervishoiutöötajatele öeldakse, et nende haridus, kogemused ja pühendunud töö ei ole nii olulised kui üleüldise vaktsineerimise iha vaktsiinidega, mis ei toimi, mis on katsetusjärgus, millega kaasnevad tõsised kahjude ning isegi surma riskid. 

Lõpetuseks, kuigi, nagu ka SAT aruanne kinnitab, ei kujuta vaktsineerimiskohustus mitte midagi uut, on ometigi kanadalaste sundimine, vastu nende tahet ja parimat äranägemist, ennast vaktsineerima katsetusjärgus meditsiinitoodetega, mille katsetusperiood ei saa läbi enne 2023. aasta maikuud (28), ennekuulmatu. Selline sund on eriti häiriv ka selle pärast, et samad meditsiinitöötajad riskisid eesliinil oma eluga kõige keerulisemal Covid-19 ajal. Kanada arstide ametijuhistes on kirjas, et ilma patsientide nõusolekuta neile ravi osutamine on ebaseaduslik (29), mida kinnitab ka Nürnbergi koodeks, mis natsionaalsotsialistliku Saksamaa "arstide" kohtuprotsessi järel looduna kuulutab, et kui tegemist on eksperimentaaĺsete meditsiiniliste protseduuride läbi viimisega, on inimestest katsealuste nõusolek, mis tähendab vabatahtlikust, vältimatu. (30)

Vakstiinisund ei ole teaduslikult tõestatud poliitika ja see ei kaitse ontariolasi. Selline poliitika eirab teadusuuringuid, meditsiinivaldkonna eetikat, ja õigluse, inimõiguste ning võrdse kohtlemise aluspõhimõtteid. Põhimõtteid, millele on üles ehitatud meie põhiseadus ja [inimõiguste] harta.   

See sama põhimõte on kirjas ka 1964. aasta Helsingi deklaratsioonis ja seda kinnitavad tänaseni ka kõik selle täiendused. (31) Teie pingutused, millega te üritate sundida tervishoiutöötajaid saama üle äärmiselt arukast, tõenduspõhisest "pelgusest", toob kaasa ainult suuremad tööjõuprobleemid, ennenägematu surve eesliini meditsiinitöötajatele ja veelgi halvemad tervisetulemused kõige haavatavamate patsientide seas. Vakstiinisund ei ole teaduslikult tõestatud poliitika ja see ei kaitse ontariolasi. Selline poliitika eirab teadusuuringuid, meditsiinivaldkonna eetikat, ja õigluse, inimõiguste ning võrdse kohtlemise aluspõhimõtteid. Põhimõtteid, millele on üles ehitatud meie põhiseadus ja [inimõiguste] harta.   

Me täname teid, et te olete leidnud aega meie analüüsi läbi lugemiseks. Me hindame väga võimalust kui me saame toetada teie pingutusi ontariolaste turvalisuse ja heaolu nimel. Me oleme valmis tegema nii teie kui teie meeskonnaga koostööd. Me ootame teie vastust ja loodame, et see on meie soovituste suhtes soosiv.

Austusega,

Claudia Chaufan, MD PhD (Associate Professor, Health Policy and Global Health, York University)

Allakirjutanud:

Stephen Pelech, PhD (Professor, Biochemistry and Immunology, University of British Columbia)

Deanna McLeod, HBSc

Denis Rancourt, PhD (Researcher, Ontario Civil Liberties Association)

Daphene Francis PhD, RN (Professor, Nursing Leadership, Equity Diversity & Inclusion, Georgian College)

Olga Collins, BSc (Research Technician, Molecular Biology, United Healthcare Workers of Ontario)

Julie Ponesse, PhD (Ethics and Ancient Philosophy, former Western University affiliated Huron University College)

Jan Vrbik, PhD (Professor, Mathematics, Brock University)

Maximilian Forte, PhD (Professor, Sociology and Anthropology, Concordia University)

Anton de Ruiter, PhD (Professor, Aerospace Engineering, Ryerson University)

Jeffrey Graham, PhD (Associate Professor, Psychology, University of Toronto)

Keren Epstein-Gilboa, PhD (Individual, Couple &; Family Psychotherapy and Development)

Viited:

 1. COVID-19 Vaccine Mandates for Ontario's Hospital Workers: Response to the Premier of Ontario. Ontario COVID-19 Science Advisory Table. doi:10.47326/ocsat.2021.02.49.1.0
 2. Jarmusik N. The Nuremberg Code And Its Impact On Clinical Research. Accessed October 26, 2021. https://www.imarcresearch.com/blog/bid/359393/nuremberg-code-1947
 3. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N Engl J Med. 2021;0(0):null. doi:10.1056/NEJMoa2110345
 4. World Health Organization. VigiAccess – WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring. Published October 10, 2021. http://vigiaccess.org/
 5. Search VAERS Database. Accessed October 26, 2021. https://medalerts.org/
 6. Lazarus R, Klompas M. Harvard Pilgrim Study – Lazarus Final Report 2011 | PDF | Electronic Health Record | Adverse Effect. Grant Final Report ID R18 HS 017045. Accessed September 24, 2021. https://www.scribd.com/document/434088983/Lazarus-Final-Report-2011
 7. Kirsch S, Rose J, Crawford M. Estimating the number of COVID vaccine deaths in America. Trialsite News. Published online October 26, 2021:57.
 8. Vargesson N. Thalidomide-induced teratogenesis: History and mechanisms. Birth Defects Res Part C Embryo Today Rev. 2015;105(2):140-156. doi:10.1002/bdrc.21096
 9. Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines. Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):211-219. doi:10.1038/s41579-020-00462-y
 10. Sencer DJ, Millar JD. Reflections on the 1976 Swine Flu Vaccination Program. Emerg Infect Dis. 2006;12(1):29-33. doi:10.3201/eid1201.051007
 11. Shitrit P, Zuckerman NS, Mor O, Gottesman B-S, Chowers M. Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021. Eurosurveillance. 2021;26(39):2100822. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822
 12. Chau NVV, Ngoc NM, Nguyet LA, et al. Transmission of SARS-CoV-2 Delta variant among vaccinated healthcare workers in Vietnam. :31.
 13. Hetemäki I, Kääriäinen S, Alho P, et al. An outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant (B.1.617.2) in a secondary care hospital in Finland, May 2021. Eurosurveillance. 2021;26(30):2100636. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636
 14. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. medRxiv. Published online August 25, 2021:2021.08.24.21262415. doi:10.1101/2021.08.24.21262415
 15. Riemersma KK, Grogan BE, Kita-Yarbro A, et al. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.31.21261387. doi:10.1101/2021.07.31.21261387
 16. Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. Am J Ther. 2021;Publish Ahead of Print. doi:10.1097/MJT.0000000000001402
 17. Ivermectin for COVID-19: real-time meta-analysis of 64 studies. c19early.com. Accessed October 26, 2021. https://ivmmeta.com/
 18. Carvallo H, Roberto H, Psaltis A, Contreras V. Study of the efficacy and safety of topical ivermectin + iota-carrageenan in the prophylaxis against COVID-19 in health personnel. J Biomed Res Clin Investig. 2020;2(1). https://media.marinomed.com/8b/7a/c7/nota-journal-of-biomedical-research-safety-adn-efficacy-iota-carrageenan-and-ivermectin.pdf
 19. Kory P, Meduri GU, Varon J, Iglesias J, Marik PE. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Am J Ther. 2021;28(3):e299. doi:10.1097/MJT.0000000000001377
 20. Chamie J. The Latest Results of Ivermectin's Success in Treating Outbreaks of COVID-19. FLCCC | Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. Accessed October 26, 2021. https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/epidemiologic-analyses-on-covid19-and-ivermectin/
 21. Commissioner O of the. Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19. FDA. Published online March 12, 2021. Accessed July 2, 2021. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19
 22. White R, Reporter/Producer Ctvn ca D, Contact F|. Alberta's colleges of physicians and pharmacists voice concerns over ivermectin prescriptions. Calgary. https://calgary.ctvnews.ca/alberta-s-colleges-of-physicians-and-pharmacists-voice-concerns-over-ivermectin-prescriptions-1.5597861.  Published September 23, 2021. Accessed October 26, 2021.
 23. Beattie S. Ontario health-care workers warn of "brutal" nurse shortage as hospitals brace for 4th wave | CBC News. CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-health-care-workers-warn-of-brutal-nurse-shortage-as-hospitals-brace-for-4th-wave-1.6150255. Published August 24, 2021. Accessed October 26, 2021.
 24. Brandie Weikle · CBC Radio ·. Canada was already desperately short of nurses before COVID-19. Now nurses say they're hanging on by a thread | CBC Radio. CBC. https://www.cbc.ca/radio/whitecoat/canada-nursing-shortage-covid-pandemic-1.6174048. Published September 15, 2021. Accessed October 26, 2021.
 25. NIH. Lasting immunity found after recovery from COVID-19. National Institutes of Health (NIH). Published January 25, 2021. Accessed October 26, 2021. https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19
 26. Trudeau J. Prime Minister announces mandatory vaccination for the federal workforce and federally regulated transportation sectors. Prime Minister of Canada. Published October 6, 2021. Accessed October 26, 2021. https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2021/10/06/prime-minister-announces-mandatory-vaccination-federal-workforce-and
 27. UHCWO. United Health Care Workers of Ontario. United Health Care Workers of Ontario. Accessed October 26, 2021. https://uhcwo.com
 28. BioNTech SE. A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS. clinicaltrials.gov; 2021. Accessed October 17, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
 29. Canadian Medical Protective Association (CMPA). Consent: A guide for Canadian physicians. CMPA. Published 2021. Accessed October 1, 2021. https://www.cmpa-acpm.ca/en/advice-publications/handbooks/consent-a-guide-for-canadian-physicians
 30. Shuster E. Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med. 1997;337(20):1436-1440. doi:10.1056/NEJM199711133372006
 31. World Medical Association. Declaration of Helsinki. N Engl J Med. 1964;271(9):473-474. doi:10.1056/NEJM196408272710913