Foto: Äripäev

Postimees vahendab, et õiguskantsler Indrek Tederi värske arvamuse kohaselt on põhiseadusega vastuolus olukord, et Eestis pole õiguslikku raamistikku samasooliste isikute püsiva kooselu reguleerimiseks.

Tederi hinnang, et samasooliste isikute püsiv kooselu kuulub perekonnapõhiõiguse kaitsealasse, põhineb implitsiitsele (varjatud) eeldusele, et samast soost isikute liit kujutab endast perekonda.

Põhiseadus nõuab §-s 27, et "Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all."

Tederi seisukoht on otseselt vastuolus eelmise õiguskantsleri Allar Jõksi poolt 2006. aastal homoaktivistide kaebusele vastuseks antud ametlikus arvamuses väljendatuga, et samasooliste partnerlussuhte mittelubamine on põhjendatud ja põhiseadusega kooskõlas. Jõks sedastas: "Selle võimaldamine on riigi poliitilise otsustuse küsimus, millesse õiguskantsler sekkuda ei saa."

Eelnevast nähtub, et põhiseaduse tähendus näikse sõltuvat sellest, millised on õiguskantsleri toolil (või Riigikohtu kohtunike toolidel) istuva(te) isiku(te) maailmavaatelised positsioonid ning ideoloogilised ja poliitilised huvid.

Sama järeldus nähtub tõsiasjast, et kuigi õiguskantsler Allar Jõks kinnitas juba 2002. aastal, et Eesti Vabariigil on põhiseadusest tulenev kohustus mitte sekkuda sündimata inimeste õigusesse elule ja seda õigust kaitsta, asus õiguskantsler Indrek Teder 2009. aastal seisukohale, valitsuse otsus toetada igal aastal enam kui 10 miljoni krooniga iga sündimata beebi abordi teel tapmist 2/3 protseduuri hinna ulatuses, ei ole Jõksi väljendatud põhimõtetest olenemata riigi põhiseaduslike kohustustega vastuolus (vt lähemalt siit).

Selliste juhtumite taustal saab üha selgemaks, et põhi- ja inimõiguste valdkonnas valitseva meelevaldsuse tõttu on need muutunud üha jõulisema ideoloogilise manipuleerimise vahenditeks.

Samast soost isikute liidu õiguslikku tunnustamist perekonnana ning sellistele suhetele õigusliku staatuse omistamist on toetanud ka endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, nüüdne reformiparteilasest Riigikogu liige Rait Maruste (vt nt siit).

Õiguskantsler Tederi seisukohaväljendus tuli homoliikumise jaoks väga sobival ajal, sest 6. juunil algab homoteemaliste ürituste nädal, mille vältel leiab aset ka Euroopa Liidu poolt miljonitega rahastatava projekti "Erinevus rikastab" raames toimuv propagandaüritus, mis lähtub mh eesmärgist survestada poliitikuid samasooliste liidule õiguslikku tunnustust (ja seeläbi homoseksuaalsele käitumisele moraalset tunnustust) andma.