Alfa Romeo. Foto: Bigstockphoto

Euroopa Liidu heitkoguste ettepanek nõuaks inimestelt uute autode ostmist, selle asemel et olemasolevaid hooldada.

Euroopa Komisjon tuli hiljuti välja ettepanekuga piirata üle 15 aasta vanuste sõidukite remonti. Kavandatav meede sunniks inimesi sisuliselt ostma uusi autosid, selle asemel et hooldada olemasolevaid, seades muuhulgas ohtu kogu autode remondile ja hooldamisele suunatud majandussektori. 

Ettepanek pärineb Euroopa Komisjonilt ja seda ei ole veel ratifitseeritud. Kavandatava regulatsiooni eesmärk on keskkonna kaitsmise nimel vanad sõidukid järk-järgult uuemate mudelite vastu välja vahetada. Uue direktiiviga kehtestataks uus mõiste "jääkautod", mis on sellised sõidukid, mille puhul esineb rikkeid, mis on seotud selliste oluliste osadega nagu käigukast, šassii, mootor, pidurid või rooliratas ning mis on vanemad kui 15 aastat.

Määruses on kirjeldatud ka konkreetseid asjaolusid, mille korral võib autot pidada "jääkmaterjaliks" või "tehniliselt mitteparandatavaks", näiteks juhul kui auto on uputatud, põlenud, uuesti kokku keevitatud või lõigatud või kui sellel esineb tehnilisi puudusi, mida ei saa kõrvaldada.

Kui autole kleebitaks jääkmärgis, ei saa seda enam oluliselt parandada ja seda ei oleks lubatud enam edasi müüa – üksnes lammutada. Üks ettepaneku vastuolulisemaid aspekte on see, et sõidukid, mis vajavad suuremate osade vahetamist või mille remondikulud ületavad nende turuväärtust, võib samuti liigitada jääkmärgiks.

Kavandatav meede on kooskõlas Euroopa Liidu ambitsioonika programmiga "Fit for 55", mille eesmärk on vähendada transpordi otseseid heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 55% võrra aastaks 2030 ning kaotada autode heitgaasid täielikult aastaks 2050 (sic!). Selle eesmärgi raames püütakse keelata uued sisepõlemismootoriga autod alates 2035. aastast, kusjuures erandeid on plaanis teha üksnes sõidukite puhul, mis töötavad sünteetiliste kütustega.

Tänini on heitevabade ja vähese heitega sõidukite kasutuselevõtt Euroopas olnud väga vaevaline ning enamikes riikides on liikluses jätkuvalt palju vanemaid sõidukeid. 

Hispaanias on sõidukite keskmine vanus üle 14 aasta; üle 47% autodest on vanemad kui 15 aastat. Saksamaal on sõidukite keskmiseks vanuseks 10 aastat, Prantsusmaal on keskmine vanus samuti kõrgem. Neile asjaoludele tuginedes leiab Euroopa Komisjon, et kätte on jõudnud aeg asuda rakendama sunnimeetmeid, võtmaks vanemad sõiduvahendid omanike käest sundkorras ära. 

Kavandatava programmi teeb mõistusevastaseks asjaolu, et reaalsuses tekitab uute sõidukite tootmine oluliselt rohkem heitkoguseid kui vanemate sõidukite käitamine.

Programmi kriitikud on seisukohal, et sundides inimesi ostma uusi sõidukeid, selle asemel et hoolitseda oma praeguste sõidukite eest, ei arvesta eurobürokraadid asjaoluga, et süsinikdioksiidi heitkogused, mis tekivad sõidukite, isegi fossiilkütustel töötavate sõidukite puhul, on oluliselt väiksemad kui uute sõidukite tootmisega seotud heitkogused ning seda olenemata sellest, kuidas neid käitatakse.

Meetme rakendamine tooks kaasa olukorra, kus palju elujõulisi sõidukeid saadetakse täiesti teenimatult prügimäele. Muuhulgas on klassikaliste autode entusiastid ja ajaloolise sõidukitööstuse esindajad mures, et meede hävitaks sisuliselt kogu Euroopa autokultuuri pärandi. 

Toimetas Adrian Bachmann