Foto: Faizal Ramli/Bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus ravimiameti poole, paludes algatada väärteomenetluse isikute suhtes, kes viivad läbi kampaaniaid, millega meelitatakse ennekõike õpilasi loosimises osalemisega enese vaktsineerida laskmisele.

Neljapäeval ravimiametile saadetud kaebuses juhitakse tähelepanu, et mitmed omavalitused, sh Tallinna linn, on alustanud augustis kampaaniaid, kus vaktsineeritutele pakutakse erinevaid preemiaid, kaupu või teenuseid läbi loosimiste. Just samuti on tervishoiuteenuse osutajad samuti läbi loosimiste ja loteriide vaktsineerimisreklaami tegemas – teiste hulgas viib sellist kampaaniat ellu Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH). Lisaks tegelevad vaktsineerimisreklaamiga ka meediaettevõtted läbi tuntud inimeste. Eriti palju tähelepanu on saanud kampaania, mille tunnuslauseks on „Pane õlg alla".

SAPTK osutab oma kaebuses, et ravimiseaduse paragrahvis 84 lõige 8 sätestatu kohaselt on ravimi väljakirjutamise õigust mitteomavatele isikutele keelatud anda ravimite näidiseid ning müügiedendusmeetodina müüa või jagada ravimiga seotud esemeid, korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid, pakkuda ravimi ostuga seoses tasuta või allahindlusega ravimeid, muid kaupu või teenuseid. Sama seaduse pargragrahvi 83 lõige 2 kohaselt võib ravimit reklaamida ja selle kohta reklaami tellida ainult ravimi müügiloa hoidja või tema volitatud isik, täites seaduse paragrahvis 84 sätestatud nõudeid.

"Eeltoodust lähtuvalt on tekkinud küsimus, kas eelviidatud reklaamikampaaniad vastavad ravimiseaduse nõuetele. Viitame siinjuures ravimiseaduse paragrahvilele 84 lõige 3, mille kohaselt ravimireklaam üldsusele peab olema esitatud selliselt, et oleks arusaadav, et tegemist on reklaamiga ja et reklaamitakse ravimit; olema ajakohane, arusaadav, üheselt mõistetav, tagama ravimi eristatavuse teistest ravimitest ning sisaldama piisavalt teavet ravimi õigel viisil ja ohutuks tarvitamiseks; sisaldama teksti «Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.». Meie hinnangul eelviidatud reklaamid ei vasta neile nõuetele," toonitab SAPTK.

Valitud väljavõtted sellest, kuidas ennekõike lapsi mitmesuguse nänni loosimise lubadusega vaktsineerima meelitatakse. Illustratsioon: Objektiiv

Lisaks eelnevale juhitakse kaebuses tähelepanu, et ravimiseaduse paragrahvi 84 lõige 7 kohaselt on üldsusele suunatud ravimireklaamis keelatud kasutada materjali, mis sisaldab riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse sümboleid; viitab soovitusele, mida on andnud teadlased, tervishoiutöötajad või teised isikud, kes oma tuntuse tõttu võivad soodustada reklaamitava ravimi tarbimist; sisaldab tootja põhjendamata arvamusi või hinnanguid ravimi omaduste või efektiivsuse kohta; jätab või võib jätta mulje reklaamitava ravimi garanteeritud toimest või sellel igasuguste kõrvaltoimete puudumisest või sellest, et see on parema või samasuguse toimega kui mis tahes teine ravimisviis või ravim; jätab või võib jätta mulje isiku tervise paranemise võimalusest ainult reklaamitava ravimi tarbimise tõttu; jätab või võib jätta mulje isiku tervise halvenemisest, kui ta ei tarbi reklaamitavat ravimit; on otseselt või peamiselt suunatud lastele. Ka eeltoodud nõuetele viidatud reklaamid meie hinnangul ei vasta.

Ühtlasi tuuakse kaebuses esile, et kuigi ravimiseaduse paragrahvi 84 lõige 1 kohaselt on retseptiravimite reklaami nõuded üldised ning sama paragrahvi lõike 10 kohaselt on kehtestatud erand vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniatele, mis on eelnevalt ravimiameti ja terviseametiga kooskõlastatud, siis eelviidatud ravimiseaduse nõuded kehtivad ka vaktsineerimiskampaaniatele.

Kaebuse lõpus on toonitatud, et kui ravimiamet peab siiski kõnealuseid kampaaniaid seaduspäraseks, väites need olevat kaetud ravimiseaduse paragrahvis 84 lõige 10 sätestatud erandiga, siis palutakse ravimiametilt teabenõude korras dokumente, millest nähtub kõnealuste kampaaniate kooskõlastamise taotlus ja ka nii ravimiameti kui ka terviseameti poolt kooskõlastuse andmine.

"Selgitustaotluse korras palume aga sellisel juhul selgitada, millistele kaalutlustele tuginedes on antud kooskõlastus kampaaniatele, millega meelitatakse teiste hulgas ka noori ja lapsi vaktsineerima end haiguse vastu, millest tulenev oht noortele ja lastele on marginaalne või peaaegu olematu," kirjutatakse kaebuses.

SAPTK kaebusega saab terviklikul kujul tutvuda siin.

Vastavalt ravimiseaduse paragrahvile 107 võib ravimireklaami nõuete rikkumise eest karistada juriidilisi isikuid rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Toimetas Varro Vooglaid