Tõenäoliselt on venelased maruvihased. Eelmisel aastal algatas Venemaa valitsus Genfis ÜRO Inimõiguste Nõukogus protsessi, millega loodeti jõuda traditsioonilisi väärtusi toetava ja kiitva resolutsioonini. Ent venelased said taas kord kinnitust sellele, mida nad teadsid juba niigi – nimelt tõsiasjale, et seesugused arutelud on ÜRO-s laetud hädaohtudega, eriti nende jaoks, kes püüavad kaitsta traditsioonilisi väärtusi.

Venelased lootsid, et nende soovitud resolutsioon võiks leida positiivse ühenduse traditsiooniliste väärtuste ja inimõiguste vahele. Eelmise aasta veebruaris tuli resolutsioon ettevalmistav komitee välja esialgse tekstiga, mis leidis perekonda toetavate delegaatide poolehoiu. Ent õige kiiresti võttis kuju ka opositsioon. Eriliselt häälekalt väljendasid vastuseisu homoseksuaalide ühendused. Nende hinnangul ei pööranud resolutsiooni projekt piisavalt tähelepanu sellele, mida nad nimetasid traditsiooniliste väärtuste ja inimõiguste vaheliseks konfliktiks.

Resolutsiooni esialgne projekt rõhutas Inimõiguste ülddeklaratsiooni vaimus kõigi rahvaste poolt jagatud universaalseid traditsioonilisi väärtusi. See tõi välja traditsiooniliste väärtuste ja inimõiguste vahelised ühenduspunktid ning selgitas, et inimõiguste siduv iseloom tuleneb just traditsiooniliste väärtuste moraalsest jõust. Resolutsiooni projekt sisaldas ka otseseid viiteid õigusele elule, perekonna olulisele rollile ühiskonnas ning peamistele religioonidele.

Kuid Ameerika Ühendriigid ning mõned Euroopa riigid väljendasid vastuseisu ning väitsid, et traditsioonilised väärtused õõnestavad sageli naiste ning homo- ja transs-seksuaalsete inimeste õigusi ning et resolutsioon peaks sellele asjaolule tähelepanu juhtima. Kriitikaga ühines ka Rahvusvaheline Lesbide ja Homoseksuaalide Ühing (ILGA).

Selle kriitika järel asus Inimõiguste Nõukogu Nõuandva Komitee hiinlasest ekspert Chung Chinsung resolutsiooni projekti ümber kirjutama, jättes selle tekstist välja kõik positiivsed viited õigusele elule, perekonnale ja religioonile. Resolutsiooni uut projekti arutati eelmisel nädalal Genfis ning nüüd jäid eelnevalt kriitikat väljendanud riigid, eksperdid ja NGO-d sellega üldjoontes rahule.

Resolutsiooni uus tekst ei lähtu enam inimõiguste universaalsuse kontseptsioonist. Tõtt-öelda ei sisalda see isegi viidet traditsiooniliste väärtuste universaalsusele ning väidab küsimuse universaalsusest olevat kõrvalise tähtsusega. Seevastu kinnitab tekst, et eksisteerib mitmesuguseid traditsioonilisi väärtusi ning et need on pidevas muutumise protsessis. Mõned neist väärtustest on inimõigustega kooskõlas, mõned mitte.

Kirjeldatud uus lähenemine seab inimõigused traditsiooniliste väärtustega võrreldes hierarhiliselt selgelt kõrgemale tasemele. Uues resolutsiooni projektis deklareerib Nõuandev Komitee, millised traditsioonilised väärtused on inimõigustega vastuolus ja millised mitte.

Niisiis sätestab resolutsiooni tekst oma viimases sõnastuses, et traditsioonilised väärtused õõnestavad naiste ja vähemuste õigusi. Samuti on selles asutud seisukohale, et teatud traditsioonid ja religioonid levitavad “stereotüüpe feminiinsuse, seksuaalse orientatsiooni ning naiste rolli ja staatuse kohta ühiskonnas.” Samuti toob see välja mõned näited selle kohta, kuidas panna traditsioonilised väärtused inimõigusi toetama. Ükski neist näidetest ei pärine lääneriikidest. Seevastu osundab resolutsiooni uus tekst, et “lääneriikide traditsioonilised ja kultuurilised väärtused propageerivad kahjulikke trende, nagu nt koduvägivalda.”

Resolutsiooni uus tekst plaaniti tuua Inimõiguste Nõukogu ette selle septembrikuu istungil. Ent ilmselt vajab see veel täiendavat lihvi, mistõttu on Komitee küsinud töö lõpulieviimiseks lisaaega.

GENF, 17. august 2012 (C-FAM). Stefano Gennarini