LGBT-noored. Foto: bigstockphoto.com

Uuringufirma Gallup poolt mullu läbi viidud küsitlusest selgus, et 7,2 protsenti USA täiskasvanutest määratles end kas lesbi, homoseksuaali, biseksuaali, transsoolise (LGBT) või mõne muu mitteheteroseksuaalse orientatsiooniga. 18- kuni 25-aastaste noorte ehk Z-põlvkonna esindajate seas oli vastav näitaja aga 19,7 protsenti.

Gallupi andmetel on võrreldes kümne aasta taguse ajaga Ühendriikides end LGBT-na määratlevate täiskasvanute arv enam kui kahekordistunud – 2012. aastal kuulus niinimetatud LGBT-kogukonda 3,5 protsenti vastanutest.

Eelmise aasta uuringu andmed põhinevad telefoniküsitlustel, millele vastas üle 10 000 USA täiskasvanu. Gallup küsis kõigilt vastanutelt, kas nad määratlevad end lesbi, homoseksuaali, biseksuaali, transsoolise või mõne muu orientatsiooniga, seejuures oli vastanutel võimalik valida ka korraga mitu varianti.

Lisaks neile 7,2 protsendile, kes määratlesid end LGBT-na, määratles end umbes 86% heteroseksuaalsetena ning 7% ei soovinud oma seksuaalset identiteeti puudutavale küsimusele vastata.

Omakorda LGBT-identiteediga inimestest määratlesid enam kui pooled (58,2%) ennast biseksuaalsetena, mis teeb kõikidest küsitletutest 4,2%. Umbes iga viies LGBT-identiteediga vastanu määratleb end homoseksuaalina (20,2%) ning iga seitsmes lesbina (13,4%). Transsoolisi on nende seas aga 8,8 protsenti.

Kuus protsenti mitteheteroseksuaalsetest määratles end kellegi muu kui lesbi, homo, biseksuaali või transsoolisena, näiteks panseksuaali, aseksuaali, kvääri või kellegi muuna LGBT-spektrumis. USA täiskasvanud üldpopulatsioonist moodustavad nad umbes 0,4 protsenti.

LGBT-identiteet on levinum nooremate põlvkondade seas

Kõige enam leidub LGBT-identiteediga inimesi niinimetatud Z-põlvkonna hulgas (19,7%), millesse kuuluvad aastatel 1997 kuni 2004 sündinud noored, kes olid küsitluse hetkeks vanuses 18 kuni 25.

Z-põlvkonna noortest määratles end koguni 13,1% biseksuaalidena, 3,4% homodena, 2,2% lesbidena ning 1,9% transsoolistena. Kõik need näitajad on kõrgemad kui nendest vanemate põlvkondade puhul.

Millenniumipõlvkonna (sündinud vahemikus 1981-1996) inimestest määratles end LGBT-na 11,2 protsenti, X-põlvkonnast (1965-1980) 3,3 protsenti, beebibuumeritest (1946-1964) 2,7 protsenti ning niinimetatud vaiksest põlvkonnast (1945 ja varasem) kõigest 1,7 protsenti.

Nooremates põlvkondades on LGBT-identiteediga inimeste seas ka proportsionaalselt rohkem biseksuaale. Z-põlvkonna LGBT-de hulgas moodustavad biseksuaalid umbes kaks kolmandikku ning 62% millenniumipõlvkonna puhul.

Vanemate põlvkondade puhul määratlevad end vähem kui pooled LGBT-inimesed biseksuaalidena, kuigi moodustavad X-põlvkonnas siiski suurima rühma 48 protsendiga. Kahes vanimas põlvkonnas määratlevad LGBT-inimesed end kõige tõenäolisemalt homoseksuaalidena.

Kokkuvõtvalt nendib uuringufirma Gallup, et enda määratlemine LGBT-na on viimase kümnendi jooksul muutunud USAs palju tavapärasemaks, kuigi paaril viimasel aastal on vastav näitaja olnud üsna stabiilne.

Kuna palju enam noori määratleb end kellegi muu kui heteroseksuaalina, siis prognoositakse, et LGBT-indentiteediga inimeste osakaal kogu USA täiskasvanud rahvastikust kasvab ka tulevikus.

Nenditakse, et LGBT-kogukonna kasvamine sõltub nendest noortest, kes lähiaastatel täiskasvanuikka jõuavad ning ennast palju suurema tõenäosusena LGBT-dena määratlevad kui nende vanemad, vanavanemad ja vanavanavanemad.

Toimetas Martin Vaher