Avaliku Sõna Nõukogu langetas hiljuti seni meedia tähelepanuta jäänud otsuse, milles asus seisukohale, et korduvalt homoseksuaalse käitumisega seonduvais küsimustes austatud isikuid rünnanud Aino Sieberti poolt professor Ülo Vooglaidi vastu esitatud kaebus ja selles sisalduvad süüdistused olid alusetud.

Sieberti kaebuse kohaselt oli Õhtulehe poolt avaldatud (ja pealkirjastatud) professor Vooglaidi artikkel "Pederastid on jäämäe veepealne osa" sisult inimvaenulik ning vastuolus pressiseaduse ja rahvusvahelise ajakirjanduseetika koodeksiga, mis keelab diskrimineerimise. Sellega seonduvalt taotles Siebert ka professor Vooglaidi Ajakirjanike Liidu auliikme staatuse küsimärgi alla seadmist.

Järgneb väljavõte ASN-i otsusest:

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuses Õhtulehe artiklis ei ole rikutud head ajakirjandustava. Poliitilises debatis on sõnavabadus enim kaitstud väärtus – igaühel on õigus mõtteid ja arvamusi avaldada – isegi reljeefselt –, ka identiteeti puudutavates küsimuses, kuni see ei omanda vihakõne tunnuseid.

Vaadeldavas artiklis ei tähelda ASN vihakõne tunnusjooni ning neile ei ole konkreetselt osundanud ka kaebuse esitaja. Artikkel keskendub peamiselt kultuuri väärtussüsteemi põhimõtetele. Omasooiharus ehk, nagu artiklis nimetatakse, pederastia, on vaadeldavas artiklis eeskätt kompositsiooniline kujund, millist nähtust autor tõepoolest vastustab. ASN ei näe aga põhjust, miks niisugust arvamust ei tohiks avalikult väljendada.

Avaliku Sõna Nõukogul puudub pädevus anda hinnanguid Ajakirjanike Liidu põhikirjaliste otsuste suhtes (auliikmesuse küsimus). Samuti puudub ASNil pädevus hinnata ajakirjanduses avaldatu kooskõla seadustega, s.h pressiseadusega, kui niisugune oleks Eestis jõustatud.

Niisiis toetas ASN prof Vooglaidi esitatus seisukohta, et Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib igale inimesele nii südametunnistuse- ja mõttevabaduse (§ 40) kui ka sõnavabaduse (§ 45) ning et see vabadus näeb ette ka seda, et inimesed võivad avalikult väljendada oma tõekspidamisi, sh arusaama, et seksuaalne läbikäimine samast soost isikute vahel on ebamoraalne ning et püüdlus kujundada sellise käitumise suhtes ühiskondlikku heakskiitu tähendab moraalse allakäigu mahitamist.

Antud otsusega on ASN saatnud selge signaali, et homoaktivistide poolt nende seisukohtadega mittenõustujate pidev süüditamine foobiates, sallimatuses ja vihkamise õhutamises – mida on Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Euroopas praktiseeritud juba palju aastaid ja mis on üha levinum ka Eestis (vt lähemalt siit) – kujutab endast alusetut ja alatut sildistamisstrateegiat.

Kuivõrd Aino Siebert on esitanud Eesti Ajakirjanike Liidu auliikmeks oleva isiku suhtes väga agressiivsel moel ilmselgelt alusetuid süüdistusi, siis jääb üle loota, et EAL võtab oma auliikme au kaitsmise huvides arutlusele küsimuse Sieberti enese väljaarvamisest EAL-st.

Varasemalt on Sibert levitanud laimu (nii avalikult kui ka tagaselja) ka teise homoseksuaalse käitumise suhtes kriitikat väljendanud Tartu Ülikooli professori, Tõnu Lehtsaare vastu.

Seonduval teemal:

  • "Väliseestlasest ajakirjanik nõuab prof Vooglaiu artikli mahavõtmist või tema väljaviskamist Eesti Ajakirjanike Liidust" (De Civitate, 06.07.2011)
  • "Ajalehe Diplomaatia toimetaja süüdistab kristlasi foobiates, sallimatuses ja vihkamises" (Delfi, 24.09.2011)