Euroopa Inimõiguste Kohtu hoone Strasbourg'is. Fofo: Elenarts/Bigstockphoto.com

Euroopa Inimõiguste Kohus langetas ohtliku pretsedenti loova otsuse, mis võib sundida riikide valitsusi hävitama jõhkra kliimapöördega majandust, julgeolekut ja inimeste heaolu.

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsustas, et kui riigi valitsus ei vii piisavalt kiiresti ellu inimtekkelisi kliimamuutusi tõkestavaid poliitikaid, rikub see sedasi kodanike inimõiguseid. Otsusel võivad olla kaugeleulatuvad mõjud kõigile kohtuga ühinenud riikidele, vahendab ReMix.

Strasbourgis asuv EIK langetas 9. aprillil otsuse grupi Šveitsi pensionäride kasuks, kes viisid valitsuse kohtusse, kuna see ei piira piisavalt kiiresti süsihappegaasi heitmeid. Pensionäride sõnul rikub Šveitsi tänane kliimapoliitika nende inimõiguseid.

Vabaühenduse KlimaSeniorinnen (Kliimavanurid), mida kohtuasjas toetas teiste sarnaste organisatsioonide hulgas Greenpeace, sõnul on vanurid kliimamuutuste tõttu eriti haavatavad. Nad tõid ühe põhjusena välja, et vanad inimesed surevad kiiremini ära, kuna nad on kliimamuutuste tõttu sagenevates äärmuslikes kuumalainetes vähem võimelised oma kehatemperatuuri reguleerima.

Samuti väitsid pensionärid, et kliimamuutused mõjuvad halvasti nende vaimsele tervisele, kuna nad ei saa kuumaga käia piisavalt palju õues, mis on halb nende elukvaliteedile.

Vanurite vabaühendus toetus kaebuses Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel kahele, mis kaitseb "õigust elule" ning artikkel kaheksale, mis tagab era- ning perekonnaelu austamise.

KlimaSeniorinnen ühendus leidis kaebuses, et elukohariikide valitsused on kohustatud rakendama "mõistlikke ja kohaseid meetmeid", mis tagavad osutatud õigused ja mida Šveitsi valitsus nende sõnul ei tee.

Šveitsi kõrgemad kohtud lükkasid pensionäride kaebuse tagasi, peale mida need pöördusid EIK-i poole. 

EIK-i on jõudnud kokku kolm sarnast kaebust, milles seostatakse kliimamuutused, valitsuste kliimapöörde aeglus ja inimõigused. Kahe teise kohtuasja arutamisest EIK loobus. Kohus lükkas tagasi sarnase Portugali noorte kaebuse ja ühe Prantsusmaa linna endise meeri kohtuasja, milles mõlemad hagejad leidsid, et nende valitsused rikuvad kliimamuutuste eiramisega nende inimõiguseid. 

Šveitsi vanurite kasuks langetatud otsus võib luua eeljuhtumi (pretsedendi) kõigi EIK-iga ühinenud riikidele – mis kuuluvad Euroopa Nõukokku – ja sundida valitsusi viima ellu väärteadusele ja kallutatud kliimamudelitele rajatud majandust ning heaolu hävitavaid kliimapoliitikaid.

Toimetas Karol Kallas