Vastuseks SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poolt avalikus kirjas esitatud küsimusele, miks jättis Eesti Rahvusringhääling (ERR) kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” täielikult kajastamata, teatas rahvusringhääling, et tegemist oli lihtsalt ebasoodsate asjaolude kokkulangemisega.

ERR-i nõukogu esimehe Agu Uudelepa ja juhatuse esimehe Margus Allikmaa poolt allkirjastatud ning 6. juuni kuupäeva kandvas kirjas nenditakse, et “kampaania asjakohaseks kajastamiseks oli sobilik sündmus, kui SAPTK esindajad andsid Riigikogu esimehele Ene Ergmale üle Justiitsministeeriumi poolt kavandatava sooneutraalse kooselu vastu kogutud 38 046 allkirja” ning et “arvestades allkirjade hulka, ligi 38 000 allkirja on Eesti kontekstis suur arv, oleks kõigi kriteeriumite kohaselt uudislugu pidanud jõudma meie põhiuudistesse, aga kahjuks jätsid ERR-i teleuudised selle sündmuse tõepoolest kajastuseta.”

“Tunnistame, et uudise puudumine AK-s oli viga, aga see ei sündinud sihiteadliku käitumise tagajärjel. Põhjused olid inimlik tähelepanematus ja kõneks oleva päeva, 14. mai, erakordne sündmusterohkus,” kirjutavad ERR-i juhtorganite juhid.

Samas eitavad Uudelepp ja Allikmaa kategooriliselt väidet, et ERR-i poolt Eesti läbi aegade ühe suurema allkirjakogumise kampaania täielikust mahavaikimisest võiks lugeda välja mingisugusegi sihilikkuse rakendada perekonna institutsiooni kaitseks korraldatud kampaania suhtes infoblokaadi:

“Kinnitame Teile, et ERR suhtub Teie juhitud sihtasutuse algatatustesse sarnaselt, nagu ta suhtub kõigi teiste organisatsioonide ja asutuste algatustesse. Mingit sihiteadlikku ja süstemaatilist Sihtasutuse Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks (SAPTK) tegevust ignoreerivat hoiakut ERR-i ajakirjanikud ja teised töötajad ühiselt ei oma.”

Lõpetuseks avaldavad ERR-i juhid seisukohta, et on liialdus ja ülekohus teha ERR-i poolt kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” kajastamata jätmise pinnalt järeldus, nagu oleks Rahvusringhääling määratlenud end seeläbi pigem ideoloogilistele manipulatsioonidele orienteeritud institutsioonina, mille eesmärgiks pole Eesti ühiskonnas toimuva objektiivne kajastamine, vaid ühiskondlikult oluliste, ent ideoloogiliselt mittesoovitavate demokraatlike protsesside mahavaikimise kaudu avaliku arvamuse suunamine tendentside suunas, mida paljud inimesed peavad Eesti riigile ja rahvale kahjulikuks.

Ka ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk kinnitas oma vastuses SAPTK-le, et kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” kajastamata jätmine rahvusringhäälingu poolt oli viga:

“Teie kampaania edukust arvestades oleks minu hinnangul olnud asjakohane ERRi uudistekanalites ja uudiseid laiendavates saadetes kajastada asjaolu, et SAPTK andis 14. mail Riigikogu esimehele üle enam kui 38 000 allkirja samasooliste kooselu seadustamise vastu. Tegemist oli märkimisväärse sündmusega, mis markeeris suurt toetust saanud kodanikualgatust. “

Tammerki kinnitusel tunnistavad nii ERR-i tele-, raadio- kui ka veebiuudiste toimetuste juhid, et sündmus oleks väärinud kajastust, ent see jäi tegemata. Seesuguse asjade käigu põhjusena toovad uudistetoimetused aga välja mitte kampaania tahtliku ignoreerimise, vaid allkirjade üleandmise päeva uudistetiheduse, “mis haaras kaamera- ja reporteriressursi”, ja SAPTK poolse vähese teavitamise. Uudistetoimetuste juhid nentivat siiski, et “sündmustel ja protsessidel silma peal hoidmine on ennekõike toimetajate enda ülesanne.”

SAPTK juhataja Varro Vooglaidi sõnul on väga raske uskuda, et mitu kuud väldanud kampaania täielik mahavaikimine ERR-i poolt on lihtsalt juhuslik.

“Ei teleuudistes, raadiouudistes ega ka internetiuudistes ei avaldatud kampaania kohta isegi mitte kõige väiksemat uudisnuppu, olgugi et kampaania vältas mitu kuud, see oli intensiivse avaliku tähelepanu objektiks ning et nii enne allkirjade üleandmist kui ka meie kampaania vastu alusetult esitatud vaenu õhutamise süüdistustega seonduvalt sai ERR-le, nagu ka teistele meediumitele, saadetud selgesõnaline teavitav pressiteade,” ütleb Vooglaid.

Ta lisab, et “kõnekas on ka asjaolu, et ERR-i vastus ei kätke poole sõnagagi vabandamist ega püüdlust oma viga kuidagigi heastada, nt kampaania kajastamise teel mingis muus formaadis kui uudistesaates.”

Vooglaid võtab teema kokku osutades mõne päeva eest ajalehes Postimees avaldatud artiklile, milles hoiatati diktatuuriliste tendentside eest Eesti ühiskonnas: “Professor Tõnu Lehtsaar hoiatas väga selgelt, et Eesti ühiskonnas on täheldatavad selged ideoloogilise diktatuuri ilmingud ning et ka riiklikul meedial, mis edastab sobivaks peetavat infot ja vaikib ebasobivast, on selles oluline roll. Probleem ei ole vaid meie kampaania olematuks vaikimises, vaid palju laiem ja sügavam.”

“Võrrelgem lihtsalt meie kampaania täielikku mahavaikimist selle tähelepanuga, mille osaliseks sai ERR-i kajastuses enam kui poole vähem toetust kogunud Harta 12, ja ERR-i selgitused toimunu põhjuste kohta tunduvad paratamatult mitte ainult ebausutavate, vaid lausa naeruväärsetena. Arvatavasti ei ole ma ainus, kellele näib, et ERR-il on ühiskonnas toimuva kajastamise objektiivsusega tõsiseid probleeme.”

Vt samal teemal: