Justiitsminister Urmas Reinsalu. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul ei jõustu kooseluseadus ilma rakendusaktideta, sest seadusandja on otsesõnu seadnud  kooseluseaduse jõustumise tingimuseks rakendusaktide vastuvõtmise.

Riigikogu liige Henn Põlluaas pöördus 30. oktoobril kirjaliku küsimusega justiitsminister Urmas Reinsalu poole, uurides, kas kooseluseadus jõustub sõltumata rakendusaktide vastuvõtmisest või on rakendusaktide vastuvõtmine kooseluseaduse jõustumise tingimuseks.

"Kuivõrd seadusandja on [kooselu]seaduse jõustumise eelduseks seadnud nii 1. jaanuari 2016 saabumise kui ka rakendusaktide olemasolu, siis kas sellest võib järeldada, et kui kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võeta, siis ei saa kooseluseadus jõustuda," küsis Põlluaas.

Justiitsminister Reinsalu asus oma 19. novembril saadetud vastuses seisukohale, et  rakendusaktide vastuvõtmine on kooseluseaduse jõustumise eeltingimuseks:

"Kui valitsus kujundas seisukohta kooseluseaduse rakendusseaduse suhtes rõhutasin ma, et KooS rakendussäte § 26 on Eesti õiguskorras pretsedenditu, seades seaduse jõustumise tingimuseks rakendusaktide olemasolu. Kuigi õigust mõistab Eesti Vabariigis üksnes kohus ja seega ei ole teada, milliseks kujuneb praktika, asun seisukohale, et KooS § 26 sõnastust "Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril koos rakendusaktidega" tuleb mõista selliselt, et KooS ei rakendu ilma rakendusseaduseta kooselust tulenevatele suhetele avaliku võimuga. Omaette küsimus on üldine isikute õigus sõlmida lepinguid, mis on tagatud sõltumata kooseluseaduse rakendumisest."

Reinsalu sõnu on enesestmõistetav järeldada, et rakendusseaduseta kooseluseadus rakenduda ei saa ja nii on expressis verbis seadnud selle tingimuseks ka seadusandja oma rakendumisnormiga. "Seda sedastab ka KooS teise lugemise seletuskiri, kus rõhutatakse, et seadus jõustub koos rakendusaktidega," toonitas justiitsminister.

Reinsalu seisukoht on vastupidine Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Nikluse poolt meediale väljendatud seisukohaga, mille kohaselt jõustub kooseluseadus 1. jaanuaril ja rakendusaktidest olenemata on sellest päevast alates võimalik kooselulepingut sõlmida.

Seisukohta, et rakendussätete vastuvõtmine on kooseluseaduse jõustumise eelduseks, on väljendanud ka vandeadvokaat Risto Agur, samas on sellele vastu väitnud vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks.

Kooseluseaduse rakendusaktide esimene lugemine toimub riigikogus 24. novembril. Rakendusaktide vastuvõtmiseks on tarvis vähemalt 51 riigikogu liikme poolthäält.