Viimastel nädalatel on Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimehe, reformierakondliku taustaga Margus Allikmaa usaldusväärsus sattunud tõsise kahtluse alla. Kuivõrd hr Allikmaa kolleegid ERR-ist heidavad talle muuhulgas ette sekkumist ajakirjandusvabadusse, on kohane meenutada, mis toimus tema juhtimisel eelmise aasta juunikuus seonduvalt kampaaniaga “Kaitskem üheskoos perekonda!”.

Nimelt ignoreeris ERR SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poolt korraldatud rahvaalgatust, mis kogus rohkem kui 38 000 inimese allkirjad ning millega väljendati üldrahvalikku vastuseisu homopaaride õiguslikule tunnustamisele perekonnana.

Kui mitte arvestada väikese uudisnupu üllitamist ERR-i ingliskeelses internetiportaalis, sai taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks suuremaid meelsusaktsioone ERR-i poolt sootuks olematuks tsenseeritud – just nagu seda polekski toimunud. Programmilise järjekindlusega jättis ERR kõigis tele- ja raadiouudistes kajastamata ka 38 046 kodaniku allkirjade üleandmise Riigikogule – sündmuse, mida vahendasid kõik ülejäänud Eesti telekanalid – nii Kanal 2, TV3 kui ka Tallinna TV.

ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk tunnistas, et kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” kajastamata jätmine oli ilmselgelt väär:

“Kampaania edukust arvestades oleks minu hinnangul olnud asjakohane ERR-i uudistekanalites ja uudiseid laiendavates saadetes kajastada asjaolu, et SAPTK andis 14. mail Riigikogu esimehele üle enam kui 38 000 allkirja samasooliste kooselu seadustamise vastu. Tegemist oli märkimisväärse sündmusega, mis markeeris suurt toetust saanud kodanikualgatust.”

Nagu SAPTK oma avalikus kirjas ERR-i juhatusele selgitas, oli ERR-i seesugune käitumine mitte üksnes solvanguks kümnete tuhandete kampaaniast osa võtnud inimese aadressil, vaid ka otseses vastuolus Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-s 4 sätestatud ERR-i eesmärkidega (mh väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust) ning Eesti ajakirjanduseetika koodeksis fikseeritud fundamentaalse põhimõttega, et ajakirjandus peaks teenima “avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.”

Seejuures lasi ERR samaaegselt süstemaatiliselt eetrisse homoliikumise püüdlusi soosivalt kajastavat materjali, eraldades vaid loetud päevad pärast kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames kogutud allkirjade Riigikogule üleandmist Aktuaalses Kaameras rohkelt eetriruumi selleks, et kajastada mõne Tallinnas asuva saatkonna poolt nn rahvusvahelise “homofoobia” ja “transfoobia” vastu võitlemise päeva äramärkimist.

Kuigi ERR vaikis pea täielikult maha perekonna institutsiooni ja pereväärtuste kaitseks korraldatud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!”, leiti küllaldaselt eetriruumi, et kajastada nn rahvusvahelise “homofoobia” ja “transfoobia” vastu võitlemise päeva tähistamist Tallinnas paiknevate välisriikide saatkondade poolt. Tekib küsimus, kelle või mille huve ERR teenib – kas meie rahva huve või väljastpoolt Eestit lähtuvate ideoloogiliste survegruppide huve.

Eelneva tõttu avaldas SAPTK ERR-i juhatusele protesti, selgitades, et kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” mahavaikimise ja samal ajal süstemaatiliselt homoliikumise püüdluste kõige väiksemategi sammude kajastamisega on Rahvusringhääling määratlenud ennast pigem ideoloogilisele manipulatsioonile orienteeritud institutsioonina, mille eesmärgiks pole Eesti ühiskonnas toimuva objektiivne kajastamine, vaid ühiskondlikult oluliste, ent ideoloogiliselt mittesoovitavate demokraatlike protsesside mahavaikimise kaudu avaliku arvamuse suunamine Eesti riigile ja rahvale kahjulike tendentside poole.

Oma vastuses SAPTK avalikule kirjale andis Margus Allikmaa aga ebasiiraid ja täiesti ebausutavaid selgitusi, väites, et kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” jäeti ERR-is kajastamata kogemata.

Kõnekas oli ka tõsiasi, et Margus Allikmaa selgitused ei kätkenud poole sõnagagi vabandamist ega püüdlust viga kuidagigi heastada, nt kampaania kajastamise teel mingis muus formaadis kui uudistesaates. Asjaolu, et kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” vaikis maha kogu massiivne ERR-i struktuur, annab põhjust karta, et juba toona oli tegemist kõrgemalt poolt koordineeritud sekkumisega ajakirjanike vabadusse kajastada ühiskonnas toimuvaid sündmusi objektiivselt ja mitmekülgselt ning seeläbi püüdlusega avaliku arvamusega manipuleerida.

Praegusel ajal käimasoleva ERR’i sisetüli peamiseks ajendiks on meie andmetel hr Allikmaa poolne sekkumine sporditoimetuse tegemistesse. On üldteada fakt, et mitmete spordialaliitude juhatustes istuvad poliitiliste parteide esindajad. Kui sporditoimetuse juhile heidetakse ette spordialaliitude arvamuste mittearvessevõtmist, siis on kohane küsida, kelle arvamust sporditoimetuse juht tegelikkuses arvesse ei ole võtnud.

Juba eelmise aasta kevadel ja varasuvel aset leidnud sündmused viitasid selgelt Margus Allikmaa mittesobivusele ERR-i juhatuse esimehe kohale. Hilisemad sündmused on seda vaid kinnitanud.

SAPTK avaldab heameelt selle üle, et ERR-is on piisavalt sirgeseljalisi ja põhimõttekindlaid ajakirjanikke, kes on ajakirjandusliku vabaduse kärpimise püüdlustele ja poliitsurvele vastu astunud. Peame seda demokraatia ja sõnavabaduse oluliseks tagatiseks. Loodame, et ERR saab uueks juhiks inimese, kes suhtub ajakirjandusvabadusse lugupidavalt ega püüa peale suruda ühiskonnas toimuva kajastamist isiklike ideoloogiliste sümpaatiate või parteilise käsuliini kohaselt.