Foto: bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) edastas sotsiaalministeeriumile oma seisukoha seoses võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõuga, toonitades, et tegu on väga ohtliku ideoloogilise projektiga, mis sillutaks teed ideoloogilise diktatuuri kehtestamisele.

SAPTK selgitab sotsiaalministeeriumit juhtivatele ministritele Jevgeni Ossinovskile (SDE) ja Kaia Ivale (IRL) adresseeritud pöördumises, et võrdse kohtlemise seadusega tagatud diskrimineerimise keelu kohaldumisala laiendamine ministeeriumi poolt plaanitud kujul riivab otseselt ja tõsiselt paljude usklike ja teiste konservatiivsete hoiakutega inimeste usu-, veendumuste- ja südametunnistuse vabadust, luues olukorra, kus osalemine ühiskondlikes suhetes kooskõlas oma kõlbeliste tõekspidamistega võib tuua kaasa kas rahalise või koguni vabaduskaotusliku karistuse.

"Eriliselt terav on see probleem nn seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise keelu laiendamisega avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sh eluaseme saamise osas. Seesugune regulatsioon on mitmetes lääneriikides tekitanud olukorra, mis riivab väga tõsiselt taoliste inimeste kõlbelisi tõekspidamisi, kes ei kiida homoseksuaalseid suhteid usulistel või kõlbelistel põhjustel heaks," märgib SAPTK.

Ühtlasi juhitakse ministeeriumi tähelepanu asjaolule, et 2014. aastal TNS Emori poolt läbi viidud arvamusküsitluse kohaselt peab homoseksuaalseid suhteid täiesti või pigem ebamoraalseks koguni 55% Eesti elanikkonnast, samal ajal kui täiesti või pigem moraalseks peab neid vaid 35% inimestest.

Jääb mulje, et eelnõu koostajate eesmärgiks ongi tõrjuda riiklikult kehtestatud karistuste ähvardusel inimesed, kes homoseksuaalseid suhteid oma usuliste või moraalsete veendumuste tõttu heaks ei kiida, ühiskondlikes suhetes osalemisest kõrvale või sundida neid ühiskondlikes suhetes osalemiseks oma tõekspidamisi eirama või neist lahti ütlema.

Püüd keelata inimestel järgida eraviisilistes suhetes (nt oma turismitalus majutusteenuse pakkumisel) oma religioosseid või moraalseid veendumusi näib SAPTK hinnangul lähtuvat eesmärgist ühiskonna enamus kõlbeliselt ümber kasvatada.

"Jääb mulje, et eelnõu koostajate eesmärgiks ongi tõrjuda riiklikult kehtestatud karistuste ähvardusel inimesed, kes homoseksuaalseid suhteid oma usuliste või moraalsete veendumuste tõttu heaks ei kiida, ühiskondlikes suhetes osalemisest kõrvale või sundida neid ühiskondlikes suhetes osalemiseks oma tõekspidamisi eirama või neist lahti ütlema," toonitatakse kriitikas.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on eelnõu vastuolu vaba ühiskonna ideaaliga täiesti ilmne. Tema hinnangul lähtub seadusandlik projekt mitte võrdsuse ideaali mõistusepärase teostamise taotlusest, vaid ühiskonna kõlbelise ümberkasvatamise eesmärgist. Seejuures rõhutab SAPTK oma pöördumises, et diskrimineerimise keelu laiendamist ei nõua Euroopa Liidu õigus, mistõttu on pigem tegu püüdlusega rakendada riiklik karistusvõim vasakliberaalsete ideoloogiliste ambitsioonide teenistusse.

"Juba 2014. aastal, kui alustasime kampaaniat "Kaitskem üheskoos perekonda!", hoiatasime, et kooseluseaduse läbisurumine on osaks laiemast homoideoloogia kehtestamise eesmärgist, mille osaks saab olema ka mittenõustujate usu-, veendumuste- ja südametunnistuse vabaduse jõuline ahistamine. Toona kirjutasime: "Kodumajutuse pidajaile, kes ei nõustu rentima tuba homoseksuaalidele, määratakse rahalised karistused ning nad võivad kaotada majutusteenuse osutamise õiguse." Nüüd näeme, et vastavalt eelnõuga kavandatavatele regulatsioonile ongi toona osutatud ohud realiseerumas," selgitab ta.

"Eesti Vabariik ei tohiks kujuneda ideoloogiliseks diktatuuriks, vaid peaks jääma kohaks, kus inimestel on võimalik ühiskonnas osaleda ilma, et neid sunnitaks tsiviilõiguslikes suhetes riiklike karistuste ähvardusel käitumisele, mida nende südametunnistus ei saa heaks kiita," toonitab SAPTK oma pöördumise kokkuvõtteks.

SAPTK pöördumisega saab tervikkujul tutvuda siin. Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu on kättesaadav siin ja eelnõu seletuskiri siin. Eelnõuga seonduvad dokumendid valitsuse eelnõude infosüsteemis on kättesaadavad siin.

Fookuses: Ossinovski plaan laiendada võrdse kohtlemise seadust ründab südametunnistuse vabadust

Juhtkiri: võltsvõrdsusega südametunnistuse vastu

Eesti Kirikute Nõukogu: võrdse kohtlemise seaduse muudatused pole kooskõlas põhiseadusega