Jean Jacques Scherrer: Jeanne d'Arc siseneb Orleansi, 1887. Fragment Pilt: Wikipedia

Rahvusvahelistest organisatsioonidest ja riikide ühendustest on saanud uue totalitaarse maailmakorra tööriist. Antiglobalistlik internatsionaal on kutsutud kokku uue maailmakorra kehtestamise vastu, millega on võimalik ühineda kõigil elust ja põhiväärtustest lugu pidavatel inimestel. 

Me elame üleilmastujate maailmarevolutsiooni ajal. Revolutsiooni korraldajaks on rikas ja mõjukas rahvusvaheline ülemklass, mille liikmed on omakasu nimel otsustanud inimkonna orjastada.

Nimetatud maailmavalitsuse suitsukatteks on erinevad rahvusvahelised kokkulepped ja juriidilised tööriistad, nagu näiteks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) "säästva arengu eesmärgid", "Agenda 2030"; "keskkond, sotsiaalküsimused ja haldamine" (ESG) ettevõtlusraamistikud; Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheliste tervisergulatsioonide muutmise ettepanekud, selle pandeemialeping ja kavandatav ÜRO hädaolukordade tegevuskava. Nimetatud algatused on osa tegevuskavast, mille eesmärgiks on luua ühtne biotehnoloogia põhise jälgimisühiskonnna maailmakord, milles kõiki inimesi seirab ja kontrollib üks maailmavalitsus. Selleni jõutakse sidudes omavahel kommunistliku Hiina Rahvabariigi "sotsiaalse krediidisüsteemi" keskpankade digirahaga. Nii tuvastatakse tehisaru toel ja kõrvaldatakse ühiskondlikust elust, sotsiaalmeediast igaüks ning võetakse talt ära võimalus kasutada oma raha, kes julgeb kahelda teemades, nagu näiteks "vaktsiinid", ühiskonna sulgemised ja valimiste õiguspärasus. Sellise maailmakorra ajal on inimesed võimalik muuta hoobilt teovõimetuks. 

Osutatud revolutsiooni teostatakse erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, mille juhte pole keegi kunagi demokraatlikult valinud ja kes oma tegude eest üldsuse ees ei vastuta. Sellisteks organisatsioonideks on ÜRO, WHO, Maailma Majandusfoorum (WEF), Maailmapank, Rahvusvaheline Arvelduste Pank (BIS) ja G20. Kõigis neis organisatsioonides on väga suur mõjuvõim Hiina Kommunistlikul Parteil. Nimetatud üleilmsed üksused korraldavad kriise, mis tekitavad inimestes hirmu, põhjustavad kaost ja külvavad erimeelsusi. Selliste kriiside eesmärgiks on võimu enda kätte koondamine. Säärased eriolukorrad on näiteks pandeemiad, majandus-, energia-, toidu-, ja keskkonnakriisid, ilmavõrgu ning elektrikatkestused ja sõda. Need kõik annavad turvalisuse ettekäändel põhjuse kehtestada eriolukord. Eriolukordasid kasutatakse seejärel vabaduste röövimiseks ning üleilmse totalitaarse võimukoetise rajamiseks.  

Maailma nomenklatuurile ei meeldi riikide iseseisvus ja nad otsivad võimalusi sundida neile peale rahvusvahelised jälgimisühiskonna, eriarvamuste tsensuuri, rahvatervise ning panganduse reeglid. Need reeglid tühistavad inimeste tervisevabaduse, mille asemel sunnitakse peale inimesi, loomi ja keskkonda ühtsele kontrollile allutav Ühe Tervise tegevuskava. Samamoodi soovitakse kehtestada "üks lahendus sobib kõigile inimestele" vaktsineerimiskohustus, millega sunnitakse inimestele, hoolimata nende vanusest ja tervislikust seisundist peale eksperimentaalsed geeniteraapiad. Selline lähenemine on otseses vastuolus Nürnbergi koodeksiga, mis tagab inimestele kehalise iseseisvuse, nõuab ravitoimingute toime panemiseks teadlikku nõusolekut ja tagab inimestele õiguse keelduda meditsiinilisest sekkumisest. Varjatakse miljoneid "vaktsiinidega" seotud tervisekahjude- ja surmajuhtumeid ning süüdlased on vastutusest ohvrite ees vabastatud. Sellise maailmakorra õhutusel kehtestati Covidi ajal sulgemised, millest polnud haiguse leviku tõkestamisel mitte mingisugust kasu, kuid mis tõid kaasa majandusliku hävingu ning suure hulga erinevaid tervisega seotud halbu tagajärgi. WHO rahvatervise poliitikate tulemuseks on enneolematu arv enesetappe ning kõikidest põhjustest tingitud liigsuremus.   

Osutatud jumalakartmatud "universumi kuningad" vaenavad traditsioonilsi väärtuseid, loomuõigust ja tervet mõistust. Nelja aastatuhande taha ulatuvate juurtega Piibli tõdede ja väärtuste ning mis sätestavad elu pühaduse, traditsioonilise abielu ja ainult kaks bioloogilist sugu, tunnistamist loetakse "vihakõneks". Inimesi, kes peavad neist tõdedest kinni, peetakse rahvavaenlasteks, "vihkajateks", keda totalitaarseid vihakõneseaduseid kuritarvitades võib rõhuda.   

Kuna meie usk, väärtused, pere- ja kogukonnad, meie kehaline iseseisvus, meie riiklik suveräänsus – ühtekokku terve tsivilisatsioon – on ägeda ja kooskõlastatud rünnaku all, ühineme me üleilmastumise vastasesse internatsionaali, mis on vastukaal rikka ja võimuka ülemklassi surmavatele ning ebainimlikele sepitsustele. Me seisame Jumala armust oma sõltumatuse eest, seda nii üksikisikute kui rahvusriikidena. Me kutsume kõiki hea tahte ja terve mõistusega inimesi, kes usuvad Jumalasse, riiklikusse iseseisvusesse, moraalselt elamise õigusesse, kultuuri ilusse ja vabadusse mitte nõustuda vihakõneseaduste kaudu kehtestatava totalitaarse sooideoloogiaga, ühinema käesoleva liiduga.

Me seisame vastu igasugustele ÜRO, selle kaastööliste ja allorganisatsioonide kehtestatud kohustustele, mille hulgas võib välja tuua, kuid mitte ainult, Maailma Terviseorganisatsiooni, Maailma Majandusfoorumi, Maailmapanga, G-20, Rahvusvahelise Arvelduste Panga, Hiina Kommunistlik Partei, eraõiguslikud liba-heategevusorganisatsioonid, suure ravimitööstuse ja suured tehnoloogiaettevõtted. Me kutsume maailma riike üles hülgama need ebademokraatlikud ja vastutustundetud riigiülesed organisatsioonid ning võrgustikud.

Me peame järgnevaid tõdesid iseenesest mõistetavateks: kõik inimesed on loodud Jumala poolt tema näo järele meheks ja naiseks ning neile on Looja poolt antud teatud võõrandamatud õigused. Nende õiguste seas on õigus elule, usuvabadus, Piibli tõdede järele elamine ja nende levitamine, õigus elada vastavalt loomuõigusele toetuvale tervele mõistusele, sõnavabaduse õigus, õigus moodustada ühendusi, mõtte- ja väljendusvabaduse õigus, vanemate õigus kasvatada lapsi oma tõekspidamiste järele, õigus kehalisele iseseisvusele ning seda eriti seoses tervishoiuga. Need on tsiviliseeritud ühiskonna aluspõhimõtted.

Me kuulutame, et igal rahvusriigil on õigus suveräänsusele. Mitte ühelgi rahvusvahelisel või riigiülesel seadusel ja lepingul pole suuremat kaalu kui riigi põhiseadusel. Kõigil riikidel on õigus ja kohustus hakata vastu ning põlata ära vastutustundetud, ebademokraatlikud, liba-valitsustena käituvad riigiülesed organisatsioonid, mis ohustavad inimeste vabadusi ning riikide iseseisvust.

KUNA Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist on saanud ainult iseenda huvide nimel tegutseva üleilmastunud ülemklassi tööriist ja see esitab allorganisatsiooni Maailma Terviseorganisatsiooni kaudu väljakutse riikide suveräänsusele;

KUNA Maailma Terviseorganisatsioon võttis eriti agressiivsel kujul inimestelt ära nende vabadused ja kehtestas 2020. ja 2021. aastal piirangute, karantiinide, koolide ning kirikute sulgemiste, maskikohustuste ja "vaktsineerimise" kohustuse ning "vaktsiini" passide näol Hiina Rahvabavariigi ühiskondliku mudeli;

KUNA Maailma Majandusfoorum kujutab endast maailma ühtse haldamise ja vara enda kätte koondamise ning sedasi oma võimu kindlustada soovivate miljardäridest vandenõulaste klubi;

KUNA Hiina Kommunistlik Partei on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Maailma Terviseorganisatsiooni, Maailma Majandusfoorumi ja G20 lähim kaastööline, mis tagauksi kasutades kehtestab ühiskonna kõigi sektorite juhtide ehk "ülemklassi hõlvamise" kaudu Hiina Rahvavabariigi ühiskonnamudelit; 

SIIS OLGU KÕIGILE SELGE:

  • Meie rahvana ühendame jõud ja moodustame üleilmastujate vastase internatsionaali, mille eesmärgiks on paljastada, ära põlata ning purustada globalistlikud jõud, mis on otsustanud haarata maailma oma totalitaarsesse haardesse;
  • Meie rahvana kuuletume oma erinevate rahvusriikide põhiseadustele, mitte Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni üleilmastumise põhikirjale;
  • Meie rahvana kuulutame ebaseaduslikuks ja mittesiduvaks iga kokkuleppe ja rahvusvahelise eeskirja, mis on rahvusriikide põhiseaduse vastu ja mis pole läbinud põhiseadustes nõutud ratifitseerimisprotsessi;
  • Meie rahvana lükkame tagasi iga Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Maailma Terviseorganisatsiooni ja mistahes riigiülese organisatsiooni ürituse, millega püütakse õõnestada või kahjustada riikide iseseisvust, olgu selleks siis erinevad seadusandlikud tööriistad, millega kontrollitakse riikide vastust ja nende ressursse tegelikele või nõndanimetatud tervise hädaolukordadele, sealhulgas pandeemia puhkemise korral; 
  • Meie rahvana seisame vastu igale tulevasele "vaktsineerimise", maskikandmise ja sulgemiste või muule kohustusele, mille kehtestajaks on nende endi poolt vastselt välja mõeldud "tervisesündmuste", kas need on siis päris või näilised, ajel ÜRO/WHO;
  • Meie rahvana kinnitame, et Nürnbergi koodeks on kehtiv oluline dokument, eriti põhjusel, kuna see rõhutab katsetusjärgus ravimite või ravitoimingute puhul teadliku nõusoleku või neist keeldumise õigust; 
  • Meie rahvana paljastame ja seisame vastu Ühinenud Rahvaste organisatsiooni, Maailma Terviseorganisatsiooni ja meie valitsuste püüdlustele tsenseerida, hageda ning karistada vabamõtlejatest konservatiivseid ja usklikke kodanikke, kes keelduvad allumast ÜRO/WHO kehtestatud kohustustele, sulgemistele või määrustele;
  • Meie rahvana lükkame tagasi kõik ainult inimlikud võimud, olgu need välis- või kodumaised, mis kuulutavad endal olevat suurema voli kui rahvusriigi põhiseadusel. Võimud, mis rikuvad meile Jumala poolt üksikisikutena ja iseseisva rahvana antud vabadusi;
  • Meie rahvana mõistame hukka kõik sõnumid, mis kuulutavad Piibli tõed, loomuõiguse või terve mõistuse "vihakõneks". Me peame kõiki selliseid seaduseid ebaseaduslikuks võõrandamatute Jumala poolt antud õiguste ja eraõiguste rikkumiseks;
  • Meie rahvana trotsime kõiki välis- ja kodumaised võime, mis kuulutavad ennast Jumalast kõrgemaks või seavad Jumala olemasolu kahtluse alla.

Reggie Littlejohn, manifesti koostanud meeskonna juht

Tõlkis Karol Kallas