Eesti välisluure rajaja Ants Frosch. Foto: Uued Uudised

Eesti välisluure rajaja ja endine diplomaat Ants Frosch (EKRE) saatis Kaitsepolitseiameti peadirektorile Arnold Sinisalule avaliku kirja, milles kutsub üles tõkestama riigikogu valimiste mõjutamiseks korraldatud vaenulikku ja põhiseadusliku korra vastast infooperatsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastu.

Objektiiv avaldab alljärgnevalt Ants Froschi avaliku kirja täies mahus:  

Austatud hr. Arnold Sinisalu,

Teie juhitud ametkonnal lasub kohustus tagada Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra kaitse. Vabad ja ausad valimised on demokraatliku riigikorra vundament.

Täna Eestis rulluv „Wagnergate" nõuab otsustavat tegutsemist. Nii teie juhitavalt ametkonnalt aga ka teilt isiklikult, sisejulgeoleku eest vastutava riigiasutuse juhilt ja Eesti kodanikult.

1. Kaitsepolitseiameti põhimääruse § 8 p.5 kohaselt on KAPO pädevuses meetmete rakendamine Eesti Vabariigi vastu suunatud luure- ja õõnestustegevuse ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks ning sellega seotud isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras.

2. Olete õiguse asjatundjana andnud vaenulikule mõjutustegevusele oma doktoritöös järgneva määratluse: „Mõjutustegevus on mitmeotstarbeline metoodika, mida kasutavad riigid ja mitteriiklikud institutsioonid rahvusvahelistes suhetes, rakendades teatud protsesse ja meetodeid, taktikaid ning strateegiaid, et suruda valdavalt mittesõjaliste vahenditega potentsiaalsele vastasele peale oma tahe või murda vastase vastupanutahe, saavutamaks poliitilisi, sõjalisi, majanduslikke või sotsiaalseid eesmärke. [–] Eelkõige on mõjutustegevus suunatud mõjutatava riigi poliitiliste otsustusprotsesside kujundamisele nendes piirides, mis üldjuhul ei eelda konventsionaalses tähenduses relvastatud konflikti. Võib väita ka seda, et mõjutustegevus on rahvusvahelistes suhetes legitimeerimise vahendiks mittelegaalsete tegude õigustamisel." (Sinisalu, A., Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses, 2012, doktoritöö, Tartu Ülikool, õigusteaduskond, lk 13-14.)

Arvestades teie rolli Kaitsepolitseiameti peadirektorina ja seisukohti vaenuliku mõjutustegevuse akadeemilise uurijana, kutsun teid üles lähtuma Eesti rahvale antud ustavusvandest ning andma kohest hinnangut jätkuvale põhiseadusliku korra vastasele infooperatsioonile, mille eesmärgiks on Riigikogu valimiste mõjutamine. Vaenuliku mõjutustegevuse tunnustega kehtiva riigikorra vastane tegevus tuleb tõkestada. Kaalul on Eesti demokraatia tulevik.

Lugupidamisega,

Ants Frosch

Eesti välisluure rajaja, endine diplomaat (EKRE)

Toimetas Martin Vaher