Teele Holmberg filmib taamalt konflikti, mille keskmes on tema elukaaslane Florian Hartleb ja nende ühine laps. Holmbergi kolleeg Kadri Napritson-Acuna on tulnud last konflikti keskmest ära viima. Ainuke Vooglaidi ja Järvi väide, mille kohus arvas tõendamatuks, seisnes selles, et Holmberg saatis oma lapsele järgi kolleeg Napritson-Acuna. Iroonilisel kombel ilmneb sellisel juhul, et Holmbergi käitumine oli veelgi näotum – ta mitte ainult ei läinud ise oma konflikti keskmesse jäänud last ära tooma, eelistades sellele konflikti filmimist, vaid ei palunud seda teha ka oma kolleegil, kes läks järelikult last ära tooma omal initsiatiivil. Kuvatõmmis Postimehe 9. detsembri 2018 videost (viirutus lisatud)

Tallinna Ringkonnakohus jättis 31. oktoobril langetatud otsusega sisuliselt täies ulatuses rahuldamata sakslasest politoloogi Florian Marcus Hartlebi (kohtuotsuses nimetatud hageja 1) ja tema elukaaslase Teele Holmbergi (hageja 2) kaebuse Harju Maakohtu otsuse peale, millega pea täies ulatuses ei rahuldatud nende poolt Varro Vooglaidi (kostja 1), Markus Järvi ning Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) vastu esitatud hagisid. 

Teise astme kohus muutis ja täiendas osaliselt maakohtu otsuse põhjendusi, kuid resolutsiooni osas lisati vaid otsus jätta rahuldamata Hartlebi ja Holmbergi viivisenõuded ning sellest tulenevalt muudeti resolutsiooni numeratsiooni.  

Seega jättis ringkonnakohus kehtima Harju Maakohtu poolt 11 kuud tagasi langetatud otsuse, millega ei rahuldatud Hartlebi hagi ei ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudes, mittevaralise kahju hüvitamise nõudes ega ka varalise kahju hüvitamise nõudes ning millega rahuldati vaid ühe väite ulatuses Holmbergi hagi andmete ümberlükkamise nõudes (osas, mis puudutas väidet, et Holmberg saatis oma last konflikti keskmest ära tooma kolleeg Kadri Napritson-Acuna). 

"Ringkonnakohtu hinnangul ei eksinud maakohus […], kui leidis, et hageja 2 [Teele Holmberg] meeleavaldusele tulek ja seal filmimine kinnitas, et tegemist ei olnud juhusliku konfliktiga, vaid ettekavatsetud ühise tegutsemisega, mida sai hinnata provokatsioonina. Hageja 2 väide, et filmimine kaitseb tema pere parimal viisil […], ei ole veenev ainuüksi seetõttu, et konflikti keskel olnud lapse pidas vajalikuks ära tuua Kadri Napritson-Acuna, kuid mitte hageja 2, kes on lapse ema," märkis kohus.

Ringkonnakohus jättis rahuldamata Hartlebi kaebuse ka osas, millega ta vaidlustas Harju Maakohtu poolt Vooglaidi vastuhagi rahuldamise. Vooglaid esitas vastuhagi seonduvalt asjaoluga, et Hartleb tembeldas teda meeleavaldusel avalikult fašistiks.

"Ringkonnakohus nõustub maakohtuga, et hinnang fašist on Eesti kultuuriruumis halvustava tähendusega ning sellise väärtushinnangu avaldamine on au teotav. Hageja 1 rikkus ebakohase väärtushinnangu avaldamisega kostja 1 isikuõigusi ja kostjale 1 tekkis seetõttu kahju," sedastas kohus.

Kolmest kohtunikust koosneva ringkonnakohtu kolleegiumi poolt langetatud otsuse kohaselt jäävad ka apellatsioonimenetlusega seonduvad menetluskulud Hartlebi ja Holmbergi kanda. 

Varem otsustas Harju Maakohus jätta Hartlebi hagis menetluskulud täies ulatuses tema enda kanda ning kohustada Hartlebi kandma menetluskulud ka seonduvalt Vooglaiu vastuhagiga. Ka Holmbergi hagiga seonduvalt jättis maakohus menetluskulud hageja kanda, välja arvatud eelnevalt osutatud osas, milles kohus hagi rahuldas. Menetluskulude rahalise suuruse nii maakohtus kui ka ringkonnakohtus määrab kohus kindlaks pärast kohtuotsuse jõustumist.

Kuna hagiavalduses seati kahtluse alla suure hulga Vooglaiu ja Järvi poolt portaalis Objektiiv esitatud väidete tõepärasus ja kohasus, kujunes protsess väga töömahukaks. Eriti palju aega nõudis paljude väidete tõendamine. Muu hulgas tuli selleks pingutada nii tunnistajate leidmise kui ka nende menetlusse kaasamise nimel, sest Vabaduse väljaku turvakaamerate videosalvestused olid hagi esitamise ajaks kustutatud.

Tänaselt ringkonnakohtu istungilt Hartleb/Holmberg versus Vooglaid ja Järvi/SAPTK vastaspoole argumentidest tükike…

Posted by Markus Järvi on Tuesday, September 27, 2022

Vooglaidi sõnul langetas ringkonnakohus õiglase otsuse, lükates tagasi Hartlebi ja Holmbergi seisukoha, nagu olnuks lubamatu väita, et nad osalesid eelmiste riigikogu valimiste eelsel ajal toona mõlemad erakonda Eesti 200 kuuludes ettekavatsetud provokatsioonis. 

Samas kordas Vooglaid, et paralleelselt sisulise otsusega on väga oluline ka see, kuidas lahendab kohus lõpuks menetluskulude rahalise hüvitamise küsimuse. „Pidades silmas tõsiasja, et oleme olnud sunnitud osalema mitu aastat protsessis, mis on röövinud meilt palju aega, energiat ja raha, on väga oluline, et saaksime seoses protsessi suure mahuga suureks osutunud menetluskulud reaalselt hüvitatud. Vastasel juhul osutub protsess sisulisest võidust hoolimata rahaliseks karistuseks," märkis ta.

Kõnealune kohtuasi sai alguse 2020. aasta aprillis, mil Hartleb ja Holmberg esitasid vandeadvokaat Robert Sarve esindajana kasutades Vooglaiu, Järvi ja SAPTK vastu kohtule hagi. Juba aasta varem ehk 2019. aasta kevadel nõudsid Hartleb ja Holmberg samuti Sarve kaudu esitatud nõudekirjaga enam kui 100 000 euro tasumist väidetava kahju hüvitamiseks.

Kahjunõuet põhjendati sellega, nagu oleks Vooglaid ja Järvi portaalis Objektiiv avaldatud käsitlustega kahjustanud Hartlebi ja Holmbergi mainet, esitades viimaste kohta seonduvalt 2018. aasta detsembri alguses Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel aset leidnud intsidendiga ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid, mh väite, et Hartleb ja Holmberg viisid ellu provokatsiooni.

Vooglaiu, Järvi ja SAPTK esindajateks kohtumenetluses olid vandeadvokaadid Ilmar-Erik Aavakivi (LEADELL Pilv) ja Jaak Siim (Cuesta). Kui esimeses kohtuastmes oli Hartlebi ja Holmbergi esitajaks toonane vandeadvokaat Robert Sarv, siis teises kohtuastmes esindasid neid vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild (mõlemad Triniti).

Ringkonnakohtu otsuse peale võib esitada riigikohtule kassatsioonikaebuse 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest.