Kindralleitnant Martin Herem. Foto: Välisministeerium/Vikipeedia

Kaitseväe juhataja Martin Herem saatis täna tegevkaitseväelastele kirja, kus teatas, et need, kes ei ole viimase kuue kuu jooksul Covid-19 läbi põdenud ja pole ka esitanud 13. septembriks vaktsineerimise tõendit, kaotavad töökoha.

Oma kirja alguses rõhutab Herem, et tegutseb mitte omal algatusel, vaid tulenevalt valitsuse poolt tööandjatele seatud kohustusest. "See on kohustus, mis on mulle seadusega seatud," toonitab ta.

Kaitseväe juhataja sõnul nähtub läbiviidud riskianalüüsist, et Covid-19 vaktsiin tuleb manustada kõigile kaitseväe tegevteenistujatele, kuna vastasel juhul ei ole kaitseväes tagatud turvaline töökeskkond ja kaitsevägi pole valmis täitma oma põhiülesannet, milleks on Eesti Vabariigi sõjaline kaitsmine.

Herem rõhutab, et praeguseks ajaks on end väidetavalt vaktsineerida lasknud juba ligi 90 protsenti kaitseväe teenistujatest ning kahtlejatele rohkem ajapikendust ei võimaldata.

"Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik ja kedagi ei kohustata end vaktsineerima. Samas on vaktsineerimine, tulenevalt riskianalüüsist, vajalik kaitseväes teenistuse jätkamiseks. Sarnaselt üldfüüsilise testi või taustakontrolli läbimise tõendamisele. Teenistujad, kes ei ole esitanud nõutud tähtajaks vaktsineerimise tõendit, vabastatakse ametikohalt vaktsineerimistõendi esitamist nõudva käsu täitmata jätmise tõttu," kirjutab Herem.

Alljärgnevalt on toodud esile Heremi kiri muutmata kujul.

Toimetas Varro Vooglaid


Hea kaitseväe teenistuja!

Seoses koroonaviiruse laia levikuga kehtestas vabariigi valitsus oma 13. augusti määruses tööandjatele kohustuse tagada töökeskkonnas personali nakkusohutus eelkõige läbi töötajate COVID-19 (SARS-CoV-2) vastase vaktsineerimise tagamise, COVID-19 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või töötajate testimise COVID-19 nakatumist tuvastava testiga.

Samuti kehtestati töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusega tööandjatele kohustus koostada COVID-19 mõju riskianalüüs ja esitada see 1. septembriks Tööinspektsioonile. 

Olen organisatsiooni juhina kohustatud lähtuma kehtestatud nõuetest ja tagama kaitseväe teenistujate turvalisuse, koostama ning esitama riskianalüüsi ja täitma riskianalüüsis tuvastatud ametikohal teenivate teenistujate kaitsmise nõuet. See on kohustus, mis on mulle seadusega seatud.

Vaktsineerimise vajadus selgus riskianalüüsis

Kaitsevägi on koostanud riskianalüüsi, milles hinnatakse teenistujate (nii tegevväelased, ametnikud kui töötajad) kokkupuuteid teiste teenistujatega ja nakatumise tõenäosust. Kaitseväe teenistujad  puutuvad omavahel kokku nii oma üksuse sees kui üksuste vahel ja nende puhul on olemas võimalus viiruse laialdaseks levitamiseks. Samuti on tegevväelastel, tulenevalt nende sõjaaja ülesannetest, olemas oluline mõju riigi sõja- ja rahuaja kaitsevõimele.

Peame olema alaliselt valmis kaitsevalmiduse taseme kõrgendamiseks ja oma põhiülesande – Eesti riigi sõjalise kaitsmise – täitmiseks. 

Seetõttu asub kaitsevägi nõudma kõigilt oma teenistujatelt vaktsineerimiskuuri lõpetamise, või selle puudumisel kuuriga alustamise või haiguse läbipõdemise tõendit. 

Kõik kaitseväe teenistujad peavad 13. septembriks 2021 tutvuma Kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS minu täna allkirjastatud käskkirjaga kinnitatud riskianalüüsi ja tegevuskavaga ning andma tutvumise kohta kinnituse. Samuti tuleb samaks tähtajaks esitada kas digitaalselt e-posti aadressile meditsiin@mil.ee või paberkandjal oma struktuuriüksuse meditsiinikeskusele COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri lõpetamise, või selle puudumisel vaktsineerimiskuuriga alustamise (I doos) või haiguse läbipõdemise tõendi. 

Tõend tuleb esitada ka neil, kes on vaktsineeritud kaitseväe poolt. Selline on Andmekaitse Inspektsiooni nõue, kus keelatakse kaitseväel kasutada andmeid, mida omame seoses vaktsineerimisega. Kahju, kuid nii see on. 

Lähetuses, lapsehoolduspuhkusel või põhipuhkusel viibivad teenistujad saavad tutvuda riskianalüüsiga ja esitada vaktsineerimistõendi teenistusse naastes 14 tööpäeva jooksul. Kaitsevägi säilitab võimaluse erijuhtudeks, sealhulgas tõendi esitamise tähtaja edasilükkamise meditsiinilistel põhjustel. Meditsiiniliste vastunäidustuste üle otsustab olukorrapõhiliselt kaitseväe peaarst, kes lähtub talle esitatud arstlikust hinnangust. Meditsiiniliste näidustustega tegevväelane võidakse saata arstlikku komisjoni tegevteenistuse nõuetele vastavuse hindamiseks. 

Vaktsineerimine on oluline

Praeguseks on end juba vaktsineerinud ligi 90% kaitseväe teenistujatest, mis on rohkem kui 4000 teenistujaga organisatsiooni jaoks tugev tulemus. Sellest hoolimata on säilinud hulk teenistujaid, kes ei ole tänaseks vaktsineeritud. Kordan veelkord, et vaktsineerimine on vajalik, et tagada kaitseväes turvaline töökeskkond. Me võimaldame kõigil end vaktsineerida üksuste meditsiinikeskustes. 

Vaktsineerimistõendi esitamise nõude eirajad vabastatakse ametikohalt

Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik ja kedagi ei kohustata end vaktsineerima. Samas on vaktsineerimine, tulenevalt riskianalüüsist, vajalik kaitseväes teenistuse jätkamiseks. Sarnaselt üldfüüsilise testi või taustakontrolli läbimise tõendamisele. Teenistujad, kes ei ole esitanud nõutud tähtajaks vaktsineerimise tõendit, vabastatakse ametikohalt vaktsineerimistõendi esitamist nõudva käsu täitmata jätmise tõttu.

Kaitseväe juhataja
Kindralleitnant Martin Herem