Markus Järvi vaatab aastalõpu kommentaaris tagasi möödunud aastale ja kaardistab põgusalt aasta jooksul aset leidnud arenguid.

On selge, et aastat 2015 jääb ilmestama nii Euroopa kui ka Eesti ühiskonnas konservatiivse tervemõistuslikkuse esilekerkimine ühelt poolt vastumõjuna ja teisalt elujõulise alternatiivina reaalsustaju kaotanud euroideoloogiale.

Esitlegem siinkohal ka põgus määratlus konservatiivsusele. Olen seda sõna kasutanud pea igas oma kommentaaris, ent nüüd oleks viimane aeg vaadelda seda mõistet mitte ainult laiuvuslikul vaid ka kõrgneval ja süveneval tasandil. 

Konservativismi eesmärgiks on kanda ja elada tsivilisatsiooni kesksed tuumiktõed looval viisil olevikku nii, et neist võiks moodustuda tuleviku toitaine. Konservatiivse maailmavaate keskmes paiknevad inimolemuse ja sellest tulenevalt ka ühiskondliku olemise kesksed ja muutumatud tõed, mis moodustavad elu sündimise, säilimise ja edasikandmise tugitalastiku kultuurilisel tasandil.

Säilumusliku maailmatunnetuse südames tuksub elu nii kehalises kui ka vaimses mõttes. Tasub meeles pidada, et põhimõtted moodustavad vaid tugistruktuuri, mis peab looval viisil muganduma elu säilimise ja arenemise nõuetega. Elu ja elukultuuri orgaaniline puhkemine ongi tõelise konservatiivi ehk säilumuslase eesmärgiks. 

Olgu öeldud, et säilumuslane võib olla usklik või ka uskmatu. Kui ta on uskmatu, siis piisab talle säilumusliku ilmavaate kehalistest ja ühiskondlikest tahkudest. Kui ta aga on usklik, siis teab ta, et nähtav ja tajutav tasand tugineb alati kõrgematel põhimõtetel ja pürgib nende poole. Sellisena aitab see ette valmistada sisenemist ajaliku elu kaudu igavesse ellu. Ent selge on see, et nähtava ja nähtamatu vahel pole mingit vastuolu, vaid nad moodustavad teineteist embava terviku. Seega peaksid usklik ja uskmatu teineteisega säilumusliku maailmavaate raames kenasti ja sõbralikult hakkama saama.

Seetõttu soovingi, et algaval aastal leiaksid võimalikult paljud, sõltumata oma usulistest veendumustest ja rahvusest, jõudu elada tõeks igipõlise hüve ja inimliku olemuse tuumikus paiknevat tegelikkust. See on peamine väljakutse kõigile, kes ennast Maarjamaa patriootideks peavad. Alles seejärel tuleb ühiskondlik tegevus, mis peab rajanema tugeval kaemuslikul ja käitumuslikul põhjarajatisel.

Head kaasamõtlemist!