Väljavõte raamatust "Siil Priidik tahab uut perekonda". Pullipoiss Peeter tutvustab siilipoiss Priidikule oma kahte "isa", mis olevat igati normaalne.

Soome lapsevanematele, kes ei soovi, et koolis allutataks nende lapsi homopropagandale, on loodud koduleht setakielto.fi, mis õpetab, kuidas esitada koolile asjakohane taotlus.

Taotluses viidatakse Soome suurimale homoseksuaalide eriõigusi taotlevale organisatsioonile "Seksuaalne võrdõiguslikkus" (SETA, Seksuaalinen Tasavertaisuus) ning haridusameti (Opetushallitus) üllitatud soolise võrdõiguslikkuse juhisele "Võrdõiguslus on kunst omaette" (Tasa-arvotyö on taitolaji), milles muuhulgas väidetakse, et inimese sugusid on rohkem kui kaks.

Haridusasutusele esitatava avalduse tekst on järgnev:

"Meie lapsed ei osale koolitundides ega sündmustel, milles kasutatakse SETA materjale, osalevad SETA esindajad või milles kasutatakse SETA õppematerjale ning meie lastele ei tohi jagada SETA materjale või nende abil kooli ruumides meie lapsi mõjutada.

Keeld puudutab ka õpetust, mis sisaldab moonutatud teavet sisaldavat Haridusameti juhendit "Võrdõiguslus on kunst omaette", mis muuhulgas väidab eksitavalt, et inimese sugusid on rohkem kui kaks ("sugude paljusus") ning sisaldab SETA materjalidel  põhinevat õpetust.

Soome põhiseaduse 2. peatüki § 11

Usu ja südametunnistuse vabadus

Igaühel on usu ja südametunnistuse vabadus.

Usu ja südametunnistuse vabaduse tähendab õigust tunnistada ja praktiseerida usku, õigust väljendada oma veendumust ning õigust kuuluda või olla kuulumata usulisse ühendusse. Mitte keegi ei ole kohustatud oma südametunnistuse vastaselt osalema usu praktiseerimisel.

Välisleping: Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni esimese protokoll

Artikkel 2. Õigus haridusele

Kedagi ei või jätta ilma õigusest haridusele. Endale võetud mis tahes haridus- ja õpetamisfunktsioone täites peab riik austama vanemate õigust tagada lastele nende endi usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus."

Avaldus soovitatakse saata kooli direktorile, klassijuhatajale, kooliõele, õppealajuhatajale ning teistele inimestele, kes last õpetavad.