Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Jaanuarikuus pöördus Objektiiv kõigi riigikogusse kandideerivate inimeste poole ja palus neil vastata kümnele lihtsale, ent väga olulisele küsimusele. Küsitluse tulemused tõid esile valimistel rinda pistvate poliitiliste jõudude maailmavaatelised hoiakud kesksetes riiklikes, rahvuslikes, kultuurilistes ja eetilistes küsimustes.

Alljärgnevas kokkuvõttes toon lühidalt välja mõned üldistused selle kohta, millistel seisukohtadel on valimistel osalevad erakonnad meid kõiki olulisel määral puudutavates küsimustes. Loodetavasti muudab see ülevaade otsuse langetamise valimiskasti juures lihtsamaks ning aitab kaasa sellele, et riiki pääseksid juhtima õigeid põhimõtteid kandvad inimesed, kes töötavad rahva hüvangu nimel ja seisavad kultuuriliste alusväärtuste kaitsel.

Täpsema info küsitluste tulemuste kohta leiate veebilehelt aadressiga valimised.objektiiv.ee, kus on ära toodud nii kõigi vastanud kandidaatide vastused kui ka nende poolt vastustele lisatud selgitused.

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist? 

Kooseluseaduse tühistamise soovi on kõige selgemalt väljendanud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kus seda pooldab tervelt 98% vastanutest. Samuti soovib seda tühistada suur osa Isamaa kandidaatidest (81% vastanutest), kuid siinkohal peaks meeles pidama, et varasemal kolmel kooseluseaduse tühistamise katsel ei ole Isamaa (ehk toonane IRL) hääletamisel üksmeelt üles näidanud – võrdlemisi suur osa IRLi fraktsiooni liikmeid jättis lihtsalt hääletamata (Kalle Muuli, Mart Nutt, Einar Vallbaum) või hääletas koguni kooseluseaduse tühistamise vastu (Raivo Aeg). 

Kuigi ka 72% vastanud keskerakondlastest toetab küsitluse järgi kooseluseaduse tühistamist, osutus erakond aga kolmandal kooseluseaduse tühistamise katsel reeturlikuks ning hääletas kas selle vastu (Enn Eesmaa, Oudekki Loone, Anneli Ott, Kersti Sarapuu, Mihhail Stalnuhhin, Tiit Terik, Toomas Vitsut) või jättis hääletamata (Helmut Hallemaa, Valeri Korb, Mihhail Korb, Heimar Lenk, Märt Sults, Marika Tuus-Laul, Viktor Vassiljev, Vladimir Velman). 

Kooseluseaduse tühistamise vastu on aga 100% küsitlusele vastanud sotside ja Eesti 200 kandidaatidest ning 92% Reformierakonna kandidaatidest. 

Kooseluseaduse tühistamise lubaduse on oma valimisprogrammi kirjutanud vaid EKRE ja Isamaa. 

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist? 

Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise muudaksid võimalusel lihtsamaks sotsid (100% vastanutest) ja Keskerakond (67%). Selle vastu on aga kõige tugevamalt EKRE (98% vastanutest), Vabaerakond (88%), Reformierakond (85%) ja Isamaa (82%).

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna? 

Küsitluse järgi pooldavad abielu määratlusele ühe mehe ja ühe naise liiduna põhiseadusliku kaitse andmist EKRE (100% vastanutest), Keskerakond (83%) ja Isamaa (82%). Ootuspäraselt toetavad abielu määratlusele põhiseadusliku kaitse andmist kõige vähem sotsid (13%). Erakonna valimisprogrammi on abielule põhiseadusliku kaitse andmise lubaduse kirjutanud vaid EKRE ja Isamaa. 

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi? 

Kõik parteid peale Reformierakonna (kus ideed toetas vaid 46%-line vähemus) olid selgelt seda meelt, et rahvale tuleks anda siduvate rahvahääletuste läbi rohkem võimalusi demokraatlikes protsessides kaasa rääkimiseks. Parlamendierakondadest kõige enam toetab rahvale rahvahääletuste õiguse tagasi andmist EKRE (99%), millele järgnevad Keskerakond (89%), Vabaerakond (86%) ja Isamaa (81%). Nimetatud parteidest on vastava lubaduse selgelt oma programmi kirjutanud vaid EKRE. 

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist? 

Parlamendierakondadest annaks rahvale presidendi valimise õiguse eelkõige EKRE (97% vastanutest), kuid ka Keskerakond (89%). Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et kuigi Keskerakond algatas 2016. aastal opositsioonis olles koos EKRE-ga eelnõu presidendi otsevalimiste seadustamiseks, osutusid nad valitsusse pääsedes reeturlikuks ning taganesid sellest, tõestades taaskord, et Keskerakonda ei saa põhimõttelistes küsimustes usaldada. 

Kõige väiksem toetus presidendi otsevalimistele oli aga Reformierakonna kandidaatide hulgas, küündides kõigest 31%-ni. Ka sotsidel ei olnud see 50% juures just kõrge. Mõneti üllatuslikult ei olnud see aga 61%-ga oluliselt kõrgem ka Isamaa kandidaatide seas. 

6. Kas toetate valikabordi (st ilma meditsiinilise põhjenduseta raseduse katkestamise) riikliku rahastamise lõpetamist? 

Kõige elupooldavam erakond on selgelt EKRE – tervelt 93% vastanutest toetab valikabordi riikliku rahastamise lõpetamist. Ootuspäraselt suhtuvad lapsetappu kõige soosivamalt sotsid (vastanutest vastu vaid 13%), kuid ka Reformierakond (23%) ja Keskerakond (28%) on selgelt seda meelt, et laste sünnieelset tapmist ükskõik mis põhjusel tuleks ka edaspidi riigieelarvest rahastada. Pettumuse valmistab siin aga Isamaa. Kuigi nad valutavad oma valimisprogrammis südant Eesti rahvastiku vähenemise pärast, toetab üle poole (51%) küsitlusele vastanud kandidaatidest samaaegselt laste sünnieelset tapmist maksumaksja raha eest. Irooniliselt toetab üsasisest lapsetappu ka tervelt 78% küsitluses osalenud Elurikkuse Erakonna kandidaatidest. 

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest? 

Soodieoloogilise propaganda koolidesse tungimisele seisab paralamendierakondadest kõige jõulisemalt vastu EKRE – koguni 99% vastanutest ei poolda seda. Neile järgneb 86 protsendilise vastuseisuga Isamaa. Lastele sooideoloogilise ajupesu tegemisse suhtuvad aga kõige leebemalt küsitluses osalenud rohelised ja sotsid, kelle kandidaatidest toetab seda vastavalt 43 ja 38 protsenti. 

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist? 

Niinimetatud vihakõne keelustamisele seisab 97 protsendiga kõige resoluutsemalt vastu taas kord EKRE. Enamiku parteide kandidaatide vastuseis vihakõne keelu kehtestamisele jääb aga 50-67% vahemikku. Kõige enam ihalevad vihakõne keelustamist aga Eesti 200 ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (tervelt 100% vastanutest), aga ka suurim valitsuspartei Keskerakond (61%). Seejuures tuleb silmas pidada, et nn vihakõne kujutab endast äärmiselt ebamäärast ja kummipaelana venitatavat mõistet, mida on soovi korral kerge kasutada ideoloogilise malakana oma ideoloogiliste ja poliitiliste oponentide vaigistamiseks.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest? 

Selle küsimuse osas valitses erakondade seas üllatavalt suur üksmeel. Muidugi on iseasi, kas kõik vastanud ka selle küsimuse sisust ja võimalikest implikatsioonidest aru said. Näiteks kätkeb see õigus ka hotellipidaja võimalust keelduda homoseksuaalsete paaride majutamisest, pagari õigust keelduda pulmatordi küpsetamisest homopulma jaoks või tervishoiutöötaja õigust keelduda abortide läbiviimisest või nendes muul moel osalemist. Parlamendierakondadest seisab kõige enam kodanike südametunnistuse vabaduse eest teenuste osutamisel EKRE (92%-line toetus) ning kõige vähemal määral Reformierakond (62%) ja sotsid (75%). 

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega? 

ÜRO rändeleppele on väljendanud oma 100%-list toetust küsitluses osalenud sotsid ning 100%-list vastuseisu EKRE. Tugevat 93%-list vastuseisu ÜRO rändeleppega liitumisele väljendas ka Isamaa, kes seisis justiitsminister Urmas Reinsalu eestvedamisel ainsa valitsuserakonnana sellega liitumise vastu. Võrdlemisi suur toetus ÜRO rändeleppele on lisaks sotsidele ka Keskerakonna (67%) ja Reformierakonna (62%) kandidaatide seas.

Kokkuvõte

Kellele on oluline kooseluseaduse tühistamine, abielule põhiseadusliku kaitse andmine, rahva senisest suurem kaasamine riigi juhtimisse, rahvastiku kasv, laste kõlbeline kasvatus, sõnavabadus ja riiklik suveräänsus, nende vaated ühtivad meie küsitluse tulemustele tuginedes kõige enam EKRE kandidaatide seisukohtadega. Igal juhul tuleks hoiduda oma hääle andmisest eriti sotsidele, aga ka Reformierakonnale, Keskerakonnale ja Eesti 200-le, kes seisavad kõik suuremal või väiksemal määral eelnevalt nimetatud ideaalide vastu või ei pea nende eest seismist oluliseks.