Õiguskantsler Ülle Madise oma töölaua taga. Foto: Scanpix

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus 7. detsembril õiguskantsleri poole, juhtides tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

SAPTK nimel õiguskantsleri poole pöördunud LEADELL Pilv Advokaadibüroo poolt koostatud põhjalikus õiguslikus analüüsis on toodud esile, et hasartmängumaksu seaduse paragrahvi 7 lõige 4 punkt 2 kohaselt võib hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

Samas ei maini ei MTÜ Eesti LBGT Ühing, SA Eesti Inimõiguste Keskus ega MTÜ Oma Tuba poolt sotsiaalministeeriumile esitatud rahastustaotlus sihtgrupina peresid, vanureid, puuetega inimesi ega hasartmängusõltuvusega inimesi ning samuti ei saa neid projekte seostada meditsiini ega hoolekande teenuse osutamisega. Seega ei vasta eelpool nimetatud toetuste saajad ja nende taotlused ühelegi seaduses mainitud subjektsuse tunnusele, kusjuures ka sotsiaalministeerium ise on määratlenud kõnealused projektid hoopis teise valdkonda kuuluvaks, nimetades neid "võrdsete võimaluste edendamise projektideks".

"Sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal Toetuse Saajatele eraldatud toetused on nii seaduse sõnastuse kui (seletuskirjadest nähtuvate) seadusandja järjekindlate eesmärkidega ilmselges vastuolus. Sealjuures ei saa sotsiaalministeerium ega minister enda tegevust õigustada seaduse või selle eesmärgi mittetundmisega," toonitatakse analüüsis.

Lisaks tuuakse pöördumises välja, et sotsiaalministri ja sotsiaalministeeriumi kantsleri poolt (väidetavalt) hasartmängumaksu seaduse alusel antud õigustloovad aktid toetuste eraldamiseks ei vasta seaduse nõuetele. Ühtlasi ei ole sotsiaalministeerium täitnud SAPTK teabenõuet saata MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ-le Oma Tuba toetuste eraldamise otsus tutvumiseks. „Paratamatult tuleb taolises olukorras püstitada küsimus eraldatud toetuste tagasinõudmisest," toonitatakse pöördumises, juhtides tähelepanu ka osutatud õigustloovate aktide tühistamise vajadusele.

Vastavalt õiguskantsleri seaduse paragrahvile 15 on igaühel õigus pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole seaduse või mõne muu õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks. Avalduse esitaja peab esitama oma avalduses põhjendused, milles ta näeb õigusakti vastuolu põhiseaduse või seadusega. SAPTK esindajad on esitanud enda sisulised põhjendused 12 leheküljel. Õiguskantsler võib alustada menetlust ka omal algatusel.

Õiguskantslerile esitatud pöördumise ja selle sisuks oleva analüüsiga on terviklikul kujul võimalik tutvuda siin (PDF).

Toimetas Varro Vooglaid

Juhtkiri: homolobi ebaseaduslik riiklik rahastamine nõuab õiguskaitseorganite sekkumist