Riigikontrolör Janar Holm. Foto: Scanpix

SAPTK pöördus 10. detsembril märgukirjaga Riigikontrolli poole, juhtides tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

SAPTK nimel Riigikontrolli poole pöördunud LEADELL Pilv Advokaadibüroo poolt koostatud põhjalikus õiguslikus analüüsis on toodud esile, et hasartmängumaksu seaduse paragrahvi 7 lõige 4 punkt 2 kohaselt võib hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

Samas ei maini ei MTÜ Eesti LBGT Ühing, SA Eesti Inimõiguste Keskus ega MTÜ Oma Tuba poolt sotsiaalministeeriumile esitatud rahastustaotlused sihtgrupina peresid, vanureid, puuetega inimesi ega hasartmängusõltuvusega inimesi ning samuti ei saa neid projekte seostada meditsiini ega hoolekande teenuse osutamisega. Seega ei vasta eelpool nimetatud toetuste saajad ja nende taotlused ühelegi seaduses mainitud subjektsuse tunnusele, kusjuures ka sotsiaalministeerium ise on määratlenud kõnealused projektid hoopis teise valdkonda kuuluvaks, nimetades neid „võrdsete võimaluste edendamise projektideks".

„Sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal Toetuse Saajatele eraldatud toetused on nii seaduse sõnastuse kui (seletuskirjadest nähtuvate) seadusandja järjekindlate eesmärkidega ilmselges vastuolus. Sealjuures ei saa sotsiaalministeerium ega minister enda tegevust õigustada seaduse või selle eesmärgi mittetundmisega," toonitatakse analüüsis, juhtides ühtlasi tähelepanu, et hasartmängumaksu seaduse alusel sotsiaalministeeriumi kaudu toetuste eraldamisel on järjepidevalt eiratud Riigikontrolli ettepanekuid toetuste eraldamisel läbipaistvuse tagamiseks ja maksuraha eesmärgipärasemaks kasutamiseks.

Lisaks tuuakse märgukirjas välja, et sotsiaalministri ja sotsiaalministeeriumi kantsleri poolt (väidetavalt) hasartmängumaksu seaduse alusel antud õigustloovad aktid toetuste eraldamiseks ei vasta seaduse nõuetele. Ühtlasi ei ole sotsiaalministeerium täitnud SAPTK teabenõuet saata MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ-le Oma Tuba toetuste eraldamise otsus tutvumiseks. „Paratamatult tuleb taolises olukorras püstitada küsimus eraldatud toetuste tagasinõudmisest," toonitatakse pöördumises, juhtides tähelepanu ka seadusele mittevastavate alamalseisvate õigusaktide tühistamise vajadusele.

Riigikontrolli seaduse kohaselt lähtub Riigikontrolli kui sõltumatu riigiorgani tegevus eesmärgist anda majanduskontrolli kaudu Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult ning tulemuslikult.

7. detsembril saatis SAPTK samasisulise pöördumise ka õiguskantslerile. Riigikontrollile saadetud märgukirja sisuks oleva analüüsiga on terviklikul kujul võimalik tutvuda siin (PDF). Õiguskantslerile saadetud pöördumine on aga kättesaadav siit (PDF).

Toimetas Varro Vooglaid

SAPTK pöördus hasartmängumaksu seaduse rikkumisega seonduvalt õiguskantsleri poole