Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Objektiivi toimetaja Martin Vaher analüüsib Satanistliku Templi kohtuasja Missouri osariigi vastu ning toob selgelt ja argumenteeritult välja satanistide poolt kasutatavad valed ja alatud võtted võitluses veelgi hõlpsama ligipääsu eest abordile.

11. mail 2015 pöördus satanistlik organisatsioon The Satanic Temple (Satanistlik Tempel) Missouri osariigi vastu kohtusse (praegu arutatakse seda kaasust osariigi ülemkohtus), kuna leidis, et osariik rikkus ühe selle organisatsiooni liikme usulisi tõekspidamisi, piirates tema ligipääsu kohesele valikabordile.

Nimelt näeb Missouri osariigi informeeritud nõusoleku seadus ette, et naine, kes soovib aborti sooritada, peab andma selleks oma vabatahtliku nõusoleku pärast seda, kui aborti läbiviiv või esile kutsuv arst või kvalifitseeritud asjatundja on teavitanud naist 72 tundi enne abordi sooritamist suuliselt, kirjalikult ning isiklikult muuhulgas alternatiividest abordile, sündimata lapse vanusest ning anatoomilistest ja füsioloogilistest tunnustest abordi teostamise hetkel ja sündimata lapse võimest tunda valu abordi käigus ning esitanud naisele trükitud materjale, mis sisaldavad muuhulgas pilte või värvifotosid kasvavast sündimata lapsest kahenädalaste arengustaadiumite kaupa ning samuti teavet lapse aju- ja südametegevusest, jäsemete ning siseorganite olemasolust vastavates arengustaadiumites ning ühtlasi teavet selle kohta, millal sündimata laps on elujõuline.

Lisaks on materjalides kirjeldatud erinevaid kirurgilisi ning „ravimite" poolt esile kutsutud abordimeetodeid vastavalt raseduse staadiumile ning samuti vahetuid ja pikaajalisi meditsiinilisi riske, mis võivad iga abordimeetodiga kaasneda (nt võimalikud füüsilised ja psühholoogilised kahjustused ning suutmatus lapsi saada). Trükitud materjalidel peab olema ka selgelt esile toodud lause: „Iga inimese elu algab eostamisel. Abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu." Lisaks sätestab seadus, et aborti läbiviiv või esile kutsuv arst või kvalifitseeritud asjatundja peab pakkuma naisele võimalust vaadata vähemalt 72 tundi enne abordi sooritamist oma sündimata lapsest aktiivset ultrahelipilti ning kuulama tema südamelööke, kui need on kuuldavad.

Kaasuse asjaolud

Hageja „Mary Doe" [varjunimi] oli juba eelnevalt teadlik Missouri osariigis kehtivast informeeritud nõusoleku seadusest, mistõttu võttis ta esmakordselt Planned Parenthoodi abordikliiniku külastamisel kaasa järgneva kirja, milles selgitas, miks tema arvates nimetatud seadusest tulenevad nõuded rikuvad tema usulisi tõekspidamisi:

„Ma esitan teile selle kirja osana oma abordisoovist. Satanistliku Templi põhimõtete järgijana on minu siirasteks usulisteks tõekspidamisteks:

*** Minu keha on puutumatu ja allub ainult minu tahtele.

*** Ma langetan otsuseid oma tervise üle lähtudes parimast teaduslikust arusaamast maailma kohta, isegi siis, kui teadus ei ole kooskõlas teiste usuliste või poliitiliste uskumustega.

*** Minu puutumatu keha hõlmab ka lootelist või embrüonaalset kudet, mida ma endas kannan, kuni see kude pole suuteline jääma ellu väljaspool minu keha eraldiseisva inimolendina.

*** Mina – ja ainult mina – otsustan, kas minu puutumatu keha jääb rasedaks ning ma võin selle otsuse langetamisel puhta südametunnistusega eirata lootelise või embrüonaalse koe praegust või tulevast seisundit.

Missouri osariik näitab üles suurt huvi tagamaks, et minu abordiotsus oleks informeeritud, vabatahtlik ning ilma sunduseta. Selleks otstarbeks nõuab Missouri osariik, et esitaksite mulle Missouri osariigi tervise- ja eakateteenuste osakonna (edaspidi „osakond") poolt koostatud informatsiooni, mis sisaldab esiletõstetud kujul järgnevat lauset: „Iga inimese elu algab eostamisel. Abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu" (edaspidi „Missouri tõekspidamine").

Minu sügavaks religioosseks uskumuseks on, et Missouri tõekspidamine on pelgalt poliitiline ja usuline avaldus ega põhine parimal teaduslikul arusaamal maailma kohta. Missouri tõekspidamisega seotud informatsioon on esitatud osakonna poolt koostatud brošüüris (edaspidi „brošüür"). Ma olen seda brošüüri juba lugenud. Seal väljendatakse selgelt, et loode pole võimeline jääma iseseisva inimolendina ellu väljaspool minu keha enne 26 nädala möödumist minu viimase tavapärase menstruatsiooniperioodi esimesest päevast. Annan teile teada, et minu viimasest tavapärasest menstruatsiooniperioodist on möödunud vähem kui 22 nädalat. Ma annan teile loa minu füüsiliseks läbivaatamiseks, et teha kindlaks, et minu rasedus pole kolmandas trimestris nagu on brošüüris määratletud.

Minu sügavaks religioosseks uskumuseks on, et abort ei hävita eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu. Ma vabastan teid seega igasugusest kohustusest, mis teil võib olla selle brošüüri esitamiseks mulle. Ma vabastan teid samuti igasugusest kohustusest, mis teil võib olla ootamaks 72 tundi enne abordi sooritamist.

See kiri on minu avaldus, et ma otsustan sooritada abordi täna – nüüd – ning ilma brošüüri täiendava läbivaatamiseta. Ma langetan selle otsuse vabatahtlikult, ilma sunduseta. Ma olen piisavalt informeeritud – nii usuliselt kui teaduslikult –, et abort ei hävita eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu. Ma palun teil lugupidavalt teostada mulle täna abort."

Enne kui ma liigun Mary Doe vigase argumentatsiooni ja tema demoonilise kaasuse põrmustamise juurde, mida see igati väärib, toon ma täpsuse huvides ära ka Satanistliku Templi seitse põhilist uskumust:

1. Peaks püüdlema kaastundliku ja empaatilise käitumise suunas kõigi loodud olendite suhtes kooskõlas mõistusega.

2. Võitlus õiguse nimel on kestev ja vajalik pürgimus, mis peaks võidutsema seaduste ja institutsioonide üle.

3. Inimese keha on puutumatu ning allub vaid tema tahtele.

4. Teiste vabadusi tuleks austada, ka vabadust solvata. Tahtlikult ja ebaõiglaselt teise vabadustesse tungimine tähendab enda vabadustest loobumist.

5. Uskumused peaksid kohanduma meie parimate teaduslike arusaamadega maailma kohta. Me ei tohiks kunagi moonutada teaduslikke fakte, et sobitada neid meie uskumustega.

6. Inimesed on ekslikud. Kui me eksime, siis peaksime tegema parima selleks, et seda viga parandada ning hüvitada tekitatud kahju.

7. Iga uskumus on juhtpõhimõte, mis on formuleeritud selleks, et innustada üllameelsust nii tegudes kui mõtetes. Kaastunde, tarkuse ja õigluse vaim peaks alati valitsema kirjutatud või räägitud sõna üle.

Samuti väärib eelnevalt ära mainimist, et veel üks kohalik naine, kes peitub seekord varjunime „Judy Doe" taha ning kes on samuti Satanistliku Templi liige, pöördus 28. veebruaril 2018 samade süüdistustega Missouri osariigi vastu kohtusse. Satanistliku templi kõneisik ja kaasasutaja Lucien Greaves (kodanikunimega Douglas Mesner) kommenteeris seda kaasust järgnevalt:

„Missouri seadusandjad, kes on kehtestanud selgelt teokraatlikke abordipiiranguid Missouri osariigi seadusesse ning jätkanud usulise privileegi ning erandite laiendamist, saavad olema sunnitud aktsepteerima, et eksisteerib täpselt sama sügavaid usulisi perspektiive, mis võivad olla otseselt vastuolus nende endi religioossete uskumuste ja direktiividega."

Satanistliku Templi liikme Mary Doe advokaat James McNaughton ütles aga kohtule, et osariik ei tohiks dikteerida, kuidas inimesed oma religioosseid uskumusi praktiseerivad:

„Meie kultuuri ja riigi aluspõhimõtteks on, et me valime endale ise oma religioossed uskumused ning valitsuse asi pole meile neid ette kirjutada."

Lisaks pöörduti Mary Doe kaasuse puhul 23. juunil 2015 ka föderaalkohtusse. Kui osariigi kohtusse pöörduti alustel, et Missouri osariigis kehtivad nõuded suruvad Mary Doele peale usulisi veendumusi ning rikuvad seeläbi 1993. aastal vastu võetud usuvabaduse taastamise seadust (RFRA – The Religious Freedom Restoration Act), mis sätestab, et „valitsus ei tohiks oluliselt koormata isiku usutalitusi, isegi kui koormus tuleneb üldise kohaldatavuse põhimõttest", välja arvatud juhul, kui see on vajalik „kaaluka valitsuse huvi edendamiseks" ning see on usuvabadust „vähimal määral piirav viis valitsuse huvi edendamiseks", siis föderaalkohtusse pöörduti väitega, et Missouri osariik propageerib religioosset uskumust, et elu algab eostamise hetkest, mis rikub hageja silmis Ameerika Ühendriikide konstitutsiooni esimese paranduse kehtestamisklauslit (Establishment Clause) ja vaba eneseteostuse klauslit (Free Exercise Clause), mis koos sätestavad et „Ameerika Ühendriikide Kongressil pole õigust võtta vastu seadusi, mis kehtestaks mõne religiooni või mis keelaks mõne religiooni tunnistamise ja järgimise."

Satanistliku Templi kõneisik Lucien Greaves kommenteeris seda väidetavat rikkumist järgnevalt:

"Informeeritud nõusoleku materjalid väljendavad selgesõnaliselt religioosseid arvamusi, mis on otseselt vastuolus Satanistliku Templi naiste sügavate uskumustega. Täpsemalt on osariigi materjalides sätestatud, et looteline kude – emakasisene, elujõuetu ning alates eostumisest – kujutab endast "unikaalset inimolendit iseenda eluga, kes on eraldiseisev naisest, kelle emakas ta asub". Küsimus elu alguse kohta on absoluutselt religioosne arvamus ning riigil ei ole asja religioossete uskumuste propageerimisega. Satanistliku Templi naiste, kes otsustavad oma raseduse katkestada ning kes on selle otsuse langetamiseks informeeritud oma satanistlike tõekspidamiste poolt, usulisi vabadusi rikutakse, kui neid allutatakse osariigi poolt ette nähtud 'informeeritud nõusoleku' propagandale. Kohustuslik abordieelne ooteperiood on kehtestatud põhjendusel, et naised vajavad seda aega, et tutvuda informeeritud nõusoleku materjalidega ning nendest aru saada. Kuna me lükkame informeeritud nõusoleku materjalid täielikult tagasi, siis on ooteaja õigustus ebaoluline, toimides pelgalt takistusena otsuse täideviimisel, mis on langetatud lähtudes austusest sügavate religioossete uskumuste vastu. Seeläbi rikuvad ka abordi ooteperioodid meie õigusi vabale eneseteostusele."

Greaves ütleb pressiteates ühtlasi, et Satanistlik Tempel tegutseb eesliinina võitluses abordivastaste piirangutega kõikjal USAs:

„Me eeldame, et meie pingutused loovad pretsedendi reproduktiivõiguste kasuks tulevaste põlvkondade jaoks ning peatavad järsult praeguse kohutava vagatsevate ebausklike rünnakute tendentsi naiste valikuvabaduste vastu."

Vaatamata Lucien Gravesi kõrgetele ootustele lõpetas ringkonnakohtunik Henry Edward Autrey 15. juulil 2016 elegantselt kohtuasja, kuna leidis, et selle algatamiseks puudub piisav alus, kuna „hageja Doe ei ole hetkel rase, puudub garantii, et ta jääb tulevikus rasedaks ning juhul kui ta jääbki, ja ta soovib aborti teha, pole hageja kahjustused kohtu jaoks piisavalt konkreetsed, et kohus saaks nõuda nende leevendamist." Seega föderaalne kohtuhagi on hetkeseisuga lõpetatud, kuid kaks osariigi kohtule esitatud hagi on endiselt veel lahenduseta.

Juhtumi analüüs

Väide: Küsimus elu alguse kohta on absoluutselt religioosne arvamus ning riigil ei ole asja religioossete uskumuste propageerimisse.

Vastuväide: Selle eksliku argumendi ümberlükkamiseks tuleks see esmalt jagada kaheks eraldiseisvaks väiteks ning neid siis ükshaaval käsitleda.

A. Küsimus elu alguse kohta on absoluutselt religioosne arvamus

Sisuliselt sama seisukohta väljendas ka hageja Mary Doe oma kirjas, mille ta esimesel visiidil Planned Parenthoodi abordikliinikule esitas: „Minu sügavaks religioosseks uskumuseks on, et Missouri tõekspidamine on pelgalt poliitiline ja usuline avaldus ega põhine parimal teaduslikul arusaamal maailma kohta." Nimelt argumenteerib ta siinkohal Missouri osariigi informeeritud nõusoleku seadusest tulenevalt abordikliinikutes jagatavates trükistes selgelt välja toodud väite vastu, et „iga inimese elu algab eostamisel. Abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu."

Esmalt tuleks siinkohal käsitleda väidet nagu oleks küsimus elu alguse kohta teaduslikult tõestamata ning kuulub seega pelgalt hinnangu või (religioosse) arvamuse valdkonda. Selline väide ei vasta aga lihtsalt tõele. Midagi sellist saab väita vaid keegi, kes ei ole fundamentaalse bioloogia ning täpsemalt embrüoloogiaga kursis või siis lihtsalt eelistab sellekohaseid teaduslikke tõsiasju oma argumentide huvides teadlikult ning pahatahtlikult eirata. Toon siin põgusalt ära vaid mõned selgitused elementaarsest embrüoloogiast:

„Sügoot, mis moodustub ootsüüdi ja spermi ühinemisel, on uue inimolendi algus." – Keith L. Moore, Before We Are Born: Essentials of Embryology (7th edition, Philadelphia, PA: Saunders, 2008, p. 2)

„Areng saab alguse viljastumisest, protsessist, milles mehe gameet, sperm, ja naise gameet, ootsüüt, ühinevad, et moodustada sügoot." – T. W. Sadler, Langman's Medical Embryology (10th edition, Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006, p. 11)

„Inimembrüote areng algab pärast mees- ja naissugurakkude ühinemist viljastumise käigus[.] … Seda sügoodi moodustumise hetke võib käsitleda embrüonaalse arengu alguse või ajalise nullpunktina." – William J. Larsen, Essentials of Human Embryology [New York: Churchill Livingstone, 1998, pp. 1, 14])

„On vale väita, et bioloogilised andmed ei saa olla määravad… On teaduslikult õige öelda, et individuaalne inimelu algab eostamisel." – dr Micheline M. Mathews-Roth, Harvardi meditsiinikool

„Tõsiasja aktsepteerimine, et pärast viljastumist on tekkinud uus inimene, ei ole enam maitse ega arvamuse küsimus … see on selgelt eksperimentaalselt tõestatud. Igal indiviidil on väga selge algus, eostumisel." – dr Jerome Lejeune, „kaasaegse geneetika isa"

„Väita, et inimelu algust pole võimalik teaduslikult tõestada on täiesti naeruväärne." – dr Richard V. Jaynes

Ülemkohtu otsust Roe v. Wade, millega legaliseeriti USAs 1973. aastal abordid kuni teise raseduskuuni, kommenteerides ütles dr Landrum Shettles, keda tuntakse ka „kunstliku viljastamise isana":

„Tõe eitamine selle kohta, [millal elu algab,] ei tohiks olla alus abordi legaliseerimiseks."

Ning professor Eugene Diamond lisas sama kohtuotsust kommenteerides:

„…kohtunikele õpetati kas tagurlikku bioloogiat või teesklesid nad teadmatust teaduslike tõsiasjade suhtes."

Seega ei ole inimelu alguspunkt (ehk nullpunkt) üldse enam (teadusliku) arutelu küsimus, eeldusel, et isegi vaatamata erinevatele seisukohtadele abordiküsimuses on tegemist intellektuaalselt ausate ning teadusest lugupidavate inimestega. Seda naeruväärsem on selles kontekstis satanistide maksiim, et „uskumused peaksid kohanduma meie parimate teaduslike arusaamadega maailma kohta. Me ei tohiks kunagi moonutada teaduslikke fakte, et sobitada neid meie uskumustega."

Sisuliselt toimitakse käesoleval juhul oma tõekspidamistele risti vastupidiselt, justkui oleks nende maksiimiks hoopiski: „teaduslikud arusaamad maailma kohta peaksid kohanduma meie parimate uskumustega. Me ei tohiks kunagi moonutada oma uskumusi, et sobitada neid teaduslike faktidega." Satanistide täiesti ebateaduslik, tagurlik ning meelevaldne arusaam, et inimelu algust pole võimalik selgelt kindlaks määrata ning et tegemist on pelgalt poliitilise või usulise küsimusega, on kaasajal võrreldav uskumusega, et Maa on lame ja päike teeb selle ümber tiire. Ning siis süüdistatakse veel kristlasi selles, nagu elaksid nad keskajas.

Näiteks viis USA ülemkohtunik John Paul Stevens Missouri tõekspidamise pärinemise tagasi kuni P. Aquino Thomaseni ning järeldas, et „kui püha Thomase vaated kehtiksid tänapäeval sama laialdaselt kui keskajal ning kui mõni osariigi seadusandlik kogu oleks kehtestanud seaduse, mis põhineb 'tuvastusel', et naise elu algab 80 päeva pärast eostamist ning mehe elu algab 40 päeva pärast eostamist, siis poleks mul kahtlustki, et see kohus jõuaks kiiresti järeldusele, et ühe kindla usulise tõekspidamise selline propageerimine rikuks kehtestamisklauslit."

Selline argumentatsioon on aga sügavalt ekslik, kuna on esiteks ebatäpne ning teiseks võrdsustab ühe teoloogi teooriat teadusliku faktiga ehk siis võrdleb võrreldamatuid. Kuigi Püha Aquino Thomas oli seisukohal, et ema üsas kasvav poisslaps hingestatakse 80 päeva ning tütarlaps 40 päeva möödumisel eostamisest (lähtudes seejuures omakorda 4. sajandil eKr elanud Aristotelese kirjutistest), oli ta sellele vaatamata (kiriklikul) seisukohal, et abort on alati iseenesest sügavalt vale, kuna rikub loomuseadust. Samuti tuleb seejuures arvestada, et ta formuleeris oma teooria 13. sajandil ehk siis ligikaudu 6 sajandit enne kaasaegse embrüoloogia rajamist Karl Ernst von Baeri poolt aastal 1827, mil ta avastas esimese teadlasena imetaja munaraku.

Seega on väide, et küsimus elu alguse kohta on absoluutselt religioosne arvamus, selgelt väär, kuna tegemist on vaieldamatu teadusliku tõsiasja, mitte pelgalt usulise või poliitilise arvamusega.

Mis puutub trükisel oleva lause teise väitesse, et abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu, siis vastandub Mary Doe sellele oma „siira usulise tõekspidamisega", mille kohaselt hõlmab tema puutumatu keha ka lootelist või embrüonaalset kudet, mida ta endas kannab, kuni see kude pole suuteline jääma ellu väljaspool tema keha eraldiseisva inimolendina.

Esiteks ei näe ma, miks lause „abort hävitab eraldiseisva, unikaalse, elava inimolendi elu" oleks teaduslikult väär, kuna tegemist on elava inimorganismiga tema kõige varajasemas arengustaadiumis, kellel on täiesti unikaalne DNA, mis on erinev nii tema isa kui ka ema geneetilisest ülesehitusest. Seega on tegemist eraldiseisva (isegi kui mitte veel iseseisva), unikaalse ja elava inimolendiga.

Teiseks ei eksisteeri vastuolu väidete vahel, et Mary Doe „keha hõlmab (includes) ka lootelist või embrüonaalset kudet, mida ta endas kannab" ning et temas kasvav laps on „eraldiseisev, unikaalne elav inimolend", kuna hõlmamine või sisaldumine ei võrdu samastumisega. Võib täiesti nõustuda sellega, et „eraldiseisev, unikaalne elav inimolend" sisaldub (või õigemini sisaldus) Mary Doe kehas, ilma et oleks samane tema kehaga. Kui tuua lihtsustatud analoogia, siis hõlmab ema endas kasvavat last nagu suurem matrjoška nukk hõlmab endas väiksemat, olles sellest siiski eraldiseisev.

Mis puutub sellesse, et tegemist on pelgalt lootelise või embrüonaalse koega, siis see väide on äärmiselt tendentslik ning esitatud sooviga kasvavat inimolendit dehumaniseerida. Samamoodi võib iga inimese kohta väita, et tegemist on pelgalt kudede klombiga ning ignoreerida seejuures tema sügavamat inimloomust. Samuti jäetakse siinjuures mugavalt mainimata, et selle „koe" süda hakkab lööma juba 21. päeval ning ajutegevus saab alguse 6.–7. nädalal pärast eostamist, pikalt enne 21. rasedusnädalat, mil seda on veel seaduslikult ning piiranguteta lubatud kui 'pelka kudet' ema üsas hävitada.

Järgmisena tuleb käsitleda Mary Doe uskumust, et kuni see kude, mida ta endas kannab, pole suuteline jääma ellu väljaspool tema keha eraldiseisva inimolendina, siis otsustab tema – ja ainult tema, kas tema puutumatu keha jääb rasedaks ning ta võib selle otsuse langetamisel „puhta südametunnistusega eirata lootelise või embrüonaalse koe praegust või tulevast seisundit". Ehk siis kuni temas kasvav inimolend pole veel iseseisvalt elujõuline, siis võib ta süümepiinadeta lasta selle väikese inimese tappa.

Selleks, et oma loote elujõulisust kindlaks määrata, lähtub ta aga nendest samadest abordikliinikus jagatavatest materjalidest, mida ta juba eelnevalt lugenud oli ning millede levitamise vastu ta iroonilisel kombel kohtusse pöördus. Nimelt väljendatakse nendes selgelt arusaama, et loode pole võimeline jääma iseseisva inimolendina ellu väljaspool naise keha enne 26 nädala möödumist naise viimase tavapärase menstruatsiooniperioodi esimesest päevast. Ühtlasi mainib Mary Doe oma kirjas ära, et tema viimasest tavapärasest menstruatsiooniperioodist on möödunud vähem kui 22 nädalat, samas täpsustamata, kui palju aega sellest möödunud on.

Selle argumentatsiooni puhul esineb aga mitmeid tõsiseid probleeme. Esiteks on selgelt vale väide, nagu ei oleks loode võimeline jääma iseseisva inimolendina ellu väljaspool naise keha enne 26 nädala möödumist naise viimase tavapärase menstruatsiooniperioodi esimesest päevast. See on selgelt kivi materjalide koostaja kapsaaeda, kuna meditsiiniline konsensus näib olevat, et laps võib olla elujõuline alates 22–23 rasedusnädalast ning eksisteerib ka juhtumeid, kus elama on jäänud koguni 21-nädalaselt sündinud lapsed, mis tekitab ühtlasi tõsiseid küsimusi praegu kehtiva abordipiiri kohta, mis on määratud 21 rasedusnädala juurde, lähtudes ekslikust eeldusest nagu ei oleks sellises vanuses tegemist veel elujõulise lapsega, eriti tänapäevaste meditsiiniliste võimaluste juures.

Seega on selge, et brošüüris väljapakutud elujõulisuse piiraeg on sügavalt meelevaldne, sest üritab 21.–23. rasedusnädalal sündinud lastele selgeks teha, et nad ei olnud võimelised jääma ellu iseseisvate inimolenditena väljaspool naise keha. Ning kuna ei ole täpselt teada, kui vana Mary Doe loode abordikliiniku külastamisel oli, siis ei ole välistatud ka võimalus, et ta võis olla juba elujõulisuse piirimaal, näiteks 21 nädala vanune, misläbi oleks Mary Doe rikkunud iseenda „siirast usulist tõekspidamist", lastes oma üsas tappa potentsiaalselt elujõulise inimolendi, oma lapse. Kindlasti rikkus aga Mary Doe oma Satanistliku Templi esimest põhilist uskumust: „Peaks püüdlema kaastundliku ja empaatilise käitumise suunas kõigi loodud olendite suhtes kooskõlas mõistusega." Kuna nii embrüo kui ka loote puhul on tegemist teaduslikult ja meditsiiniliselt 'loodud olendiga' (creature), siis tema hävitamine ema üsas pole temas suhtes kindlasti kaastundlik ega empaatiline, pigem sügavalt mõistusevastane.

B. Riigil ei ole asja religioossete uskumuste propageerimisse

Käesoleva juhtumi puhul tuleb riigi ja religiooni vahekorda vaadelda nii positiivse vabaduse (vabadus millekski) kui negatiivse vabaduse (vabadus millestki) seisukohast, kuna föderaalkohtule esitatud hagis apelleeriti negatiivse vabaduse käsitlusele („Ameerika Ühendriikide Kongressil pole õigust võtta vastu seadusi, mis kehtestaks mõne religiooni või mis keelaks mõne religiooni tunnistamise ja järgimise"), samas kui osariiklikule kohtule esitatud hagis apelleeriti positiivse vabaduse käsitlusele („valitsus ei tohiks oluliselt koormata isiku usutalitusi, isegi kui koormus tuleneb üldise kohaldatavuse põhimõttest" ehk siis teiste sõnadega peab isikutele jääma usutalituste vabadus).

Kuna seda kaasust puudutab eelkõige positiivse vabaduse küsimus, siis alustan sellest.

Nagu juba eelnevalt mainitud, sätestab usuvabaduse taastamise seadus, et „valitsus ei tohiks oluliselt koormata isiku usutalitusi, isegi kui koormus tuleneb üldise kohaldatavuse põhimõttest", välja arvatud juhul, kui see on vajalik „kaaluka valitsuse huvi edendamiseks" ning see on usuvabadust „vähimal määral piirav viis valitsuse huvi edendamiseks".

Esiteks ei ole käesoleval juhul sugugi selge, kas Mary Doe kaasuse puhul on üldse tegemist usutalitusega. Selle vastu, et Mary Doe sooritas abordi usulistel kaalutlustel, räägivad järgnevad tõsiasjad:

*** Satanistliku Templi kodulehel on Mary Doe juhtumi kirjelduses ära toodud, et „kui Mary avastas, et ta on rase, siis ta otsustas teha aborti, kuna see oli parim otsus tema ja ta perekonna heaks." Samuti ei väitnud ta ka kohtus, nagu oleks tema abort olnud olulisel määral motiveeritud tema religioossetest uskumustest. Seega pole siinkohal kusagil peamise põhjusena toodud mingisugust usulist motivatsiooni, mida Missouris kehtivad seadused kuidagi tõkestanud oleksid.

*** Satanistliku Templi näol pole kitsamas tähenduses tegemist usulise organisatsiooniga, kuna selle liikmed ei usu Jumalasse ega jumalustesse, vaid on oma vaadetelt mitteteistlikud, sekulaarsed ning naturalistlikud. Hageja Mary Doe kirjeldab nende organisatsiooni kui „poliitiliselt teadlike satanistide, sekularistide ja isikuvabaduse kaitsjate ühingut." Satanistliku Templi kodulehel on nad oma seisukohti selgitanud aga järgnevalt:

„Satanistliku Templi seisukohaks on, et religioon saab olla ja peaks olema lahutatud ebausust. Seega me ei propageeri usku isikulisse saatanasse. Saatana omaks võtmine tähendab võtta omaks ratsionaalset uurimist, mis on lahutatud üleloomulikust ja arhailistest traditsioonilistest ebauskudest. Satanistid peaksid töötama aktiivselt kriitilise mõtlemise arendamise kallal ning praktiseerima mõistuspärast agnostitsismi kõigis asjus. Meie uskumused peavad olema muudetavad vastavalt parimale hetkel eksisteerivale teaduslikule arusaamale materiaalse maailma kohta – mitte kunagi vastupidi."

„Saatan sümboliseerib igavest mässajat omavolilise autoriteedi vastu, kaitstes igavesti isiklikku suveräänsust isegi lootusetuna näivate väljavaadete kiuste. Saatan on vaigistamata uurija allutamatu tahte ikoon … hereetik, kes seab küsimärgi alla pühasid seadusi ning heidab kõrvale kõik türanlikud sundused. Meie saatan on kirjanduslik saatan, mida kirjeldab kõige paremini Milton ja romantilised satanistid, alates Blake'ist kuni Shelley'ni, kuni Anatole France'ini."

Eelneva põhjal saab parimal juhul järeldada, et tegemist pole mitte usulise organisatsiooniga, kuna selleks pole neil vajalikud kriteeriumid täidetud, vaid hoopis teatud maailmavaadet ning poliitilist filosoofiat propageeriva ühinguga, mis koosneb sekulaarsetest agnostikutest, kes lihtsalt flirdivad romantilise satanismi ideega. Seda ilmestavad kõige selgemalt nende arusaamad, et kõigis asjus tuleb praktiseerida mõistuspärast agnostitsismi ning et saatan on kõigest sümbol ja ikoon ehk siis pelgalt idee.

Ainuüksi ideele saab rajada ideoloogiat, mitte religiooni, sest religioon eeldab traditsiooniliselt siiski vähemalt usku Jumalasse, jumalustesse või vähemalt vaimolenditesse. Samuti ei ole mõistuspärast agnostitsismi praktiseerides võimalik omada siiraid usulisi veendumusi, kuna agnostitsism „on seisukoht, mille järgi ei ole teatud metafüüsilist ja usulist laadi väidete tõesus või väärus teada ja selle teadmine ei ole vist isegi põhimõtteliselt võimalik." Seega on väide, et agnostik omab siiraid usulisi veendumusi loogiliselt sama absurdne, kui väita, et ring omab nurki.

Satanistliku Templi kodulehel olevas juhtumi kirjelduses on küll ära toodud väide, et „Mary otsustas teha aborti vastavalt (in accordance) oma religioossetele uskumustele ning tegi seda 8. mail 2015", kuid esiteks on see vastuolus juhtumi eelneva kirjeldusega, mille kohaselt otsustas ta teha aborti, „kuna see oli parim otsus tema ja ta perekonna heaks" ning teiseks sai just eelnevalt näidatud, et kuna Satanistliku Templi puhul pole tegemist sisuliselt religioosse organisatsiooniga, ei saa sellest lähtuda ka mingeid religioosseid uskumusi.

Samuti ei kätke millegi tegemine vastavalt oma religioossetele uskumustele implitsiitselt seda, et seda tehakse oma religioossete uskumuste tõttu. LifeSiteNewsi artiklis on küll väljendatud arusaama, et „satanistlik hagi määratleb aborti satanistide jaoks „olulise religioosse kohustusena", kuid ma ei leidnud sellele kohtudokumentides selgesõnalist kinnitust. Olen satanistlikku liikumist uurides jõudnud küll isiklikule veendumusele, et aborti käsitletakse seal tõesti „sakramendina", kuid käesoleval juhul pole ei Satanistliku Templi uskumustes ega ka nimetatud kohtuasjas seda üheselt välja toodud.

Mis puutub süüdistustesse nagu oleks Missouri informeeritud nõusoleku seadusest tulenev kohustus jagada aborti soovivatele naistele trükiseid, mis informeerivad teda abordi iseloomust, selle tagajärgedest ning võimalikest ohtudest, riivanud Mary Doe siiraid usulisi veendumusi (eeldusel, et need üldse eksisteerivad), siis saab sellele vastu vaielda järgnevate argumentidega:

*** Abordikliinikul on küll seadusest tulenev kohustus neid materjale jagada, kuid aborti soovival naisterahval pole kohustust nende materjalidega tutvuda ega nendes sisalduva teabega nõustuda. Seega ei rikuta seeläbi ei tema vaba tahet ega usulisi tõekspidamisi, kuna tal on võimalik neid materjale lihtsalt ignoreerida.

*** Hageja Mary Doe oli seda brošüüri nagunii juba eelnevalt lugenud ning kasutanud selles sisalduvat elujõulisuse piirmäära argumendina oma seisukoha kaitsel. Seega kui nimetatud brošüür oleks tema siiraid usulisi veendumusi riivanud, ei oleks ta seda ilmselt lugenud ega sellest oma kaitsestrateegias lähtunud.

Mis puutub süüdistusse, nagu tuleneks Missouri informeeritud nõusoleku seadusest aborti soovivale naisele kohustust lasta endale ultraheli teostada, vaadata ekraanilt otsepildis loote kujutist ning kuulata tema südamelööke, siis selline kohustus puudub, kuna seadusest tulenevalt on abordikliinikutel vaid kohustus seda võimalust pakkuda ning millest naisel on omakorda vabadus keelduda:

„aborti läbiviiv või esile kutsuv arst või kvalifitseeritud asjatundja peab pakkuma naisele võimalust vaadata vähemalt 72 tundi enne abordi sooritamist oma sündimata lapsest aktiivset ultrahelipilti ning kuulama tema südamelööke, kui need on kuuldavad."

Kuigi Mary Doel oli täielik õigus sellest protseduurist keelduda, andis ta selleks ilma igasuguse sunduseta siiski oma vabatahtliku ja kirjaliku nõusoleku. Lisaks sellele on ultraheliuuring nagunii vajalik loote gestatsioonivanuse kindlaksmääramiseks. Seega ei rikutud ka ultraheli võimaluse pakkumise läbi Mary Doe siiraid usulisi veendumusi, kuna ta oleks saanud sellest võimalusest ka lihtsalt keelduda. Samas pidi ta olema ka keeldumise võimalusest teadlik, kuna kohtu dokumentide kohaselt keeldus ta kuulamast endas kasvava loote südamelööke.

Mis puutub süüdistustesse nagu rikuks Missouri informeeritud nõusoleku seadusest tulenev 72-tunnine abordi eelne ooteaeg hageja Mary Doe usuvabadust, siis selle kohta tunnistab hageja ise, et tema nõustumine 72-tunnise ooteajaga polnud vastuolus tema siiraste usuliste veendumustega. Tema usulistes veendumustes pole kusagil sätestatud, et ta peab saama teha aborti varem kui 72 tundi pärast abordikliiniku esmakordset külastust. Kuigi Doe enda tõekspidamiste kohaselt on tal õigus „ainuisikuliselt otsustada, millal ja kuidas aborti teha", on tal ka selleks Missouri informeeritud nõusoleku seaduse raames võimalus olemas – kui tal on soov sooritada abort mingil kindlal ajahetkel, siis tuleb tal selleks lihtsalt 72 tundi varem abordikliinikusse pöörduda. Pigem annab hageja mõista, et ta ei nõustu osariigi poolt abordi kohta väljendatavate seisukohtadega ning leiab, et nõutav ooteperiood on „ebaoluline, ebavajalik ja ebamugav." Seega on käesoleval juhul tegemist poliitilise, mitte usulistel veendumustel põhineva hinnangu andmisega ning see küsimus jääb üldsegi väljapoole religiooni sfääri.

Seega pole kokkuvõttes käesoleval juhul kuidagi tõendatud nagu oleks Missouri informeeritud nõusoleku seadus rikkunud usuvabaduse taastamise seadust ja seeläbi Mary Doe usuvabadust. Ning isegi juhul kui isiku usutalitusi oleks oluliselt koormatud, siis saaks argumenteerida selle kasuks, et see on vajalik „kaaluka valitsuse huvi edendamiseks" (mida sündimuse suurendamine ning sündimata laste kaitse kindlasti endast kujutab) ning see on usuvabadust „vähimal määral piirav viis valitsuse huvi edendamiseks" (käesoleval juhul ei eksisteeri näiteks ühtegi sisulist piirangut) ehk siis mõlemad vajalikud kriteeriumid selliseks usutalituse koormamiseks oleksid täidetud.

Lõpetuseks puudutan põgusalt veel ka negatiivse vabaduse käsitlust, mille alusel satanistid argumenteerisid, et „Ameerika Ühendriikide Kongressil pole õigust võtta vastu seadusi, mis kehtestaks mõne religiooni või mis keelaks mõne religiooni tunnistamise ja järgimise". Nimelt on nad seisukohal, et Missouri informeeritud nõusolekuseadus lähtub kristlikust religioonist ning Mary Doe advokaat James McNaughton argumenteeris, et:

„Missouri tõekspidamine võtab omaks mõnede – kuid mitte kõigi – kristlaste religioosse usu, et inimolendi elu algab eostumisest. See on otsene rünnak ühe meie demokraatia nurgakivi vastu – iga indiviidi unikaalse õiguse vastu otsustada iseenda jaoks spirituaalseid tõdesid. Me kõik otsime tõde ning kehtestamisklausel keelab valitsusel meie sihilikku suunamist kindlasse suunda."

See argument on aga sügavalt vale, kuna lähtub ekslikust eeldusest nagu oleks väide, et „inimolendi elu algab eostumisest" oma olemuselt religioosne, mitte teaduslik, mistõttu surub Missouri tõekspidamine inimestele justkui spirituaalseid tõdesid peale ning suunaks neid sihilikult kindlasse suunda. Nagu juba eelnevalt pikalt ja põhjalikult selgitatud sai, siis tõsiasi, et inimolendi elu algab eostumisest, suunab inimesi sihilikult kindlasse suunda sama paratamatult nagu gravitatsiooniseaduski – tegemist on lihtsalt teadusliku tõsiasjaga, mis ei sõltu kellegi arvamusest ega spirituaalsest tõest. Iseküsimus on muidugi, millal saab inimolendist isik (person) ning kas see võiks kuidagi mõjutada suhtumist aborti – isiklikult leian, et see ei oma sisuliselt mingit tähtsust ning vaatamata erinevatele seisukohtadele selles küsimuses ei ole minu arvates ükski sellekohane tõlgendus piisav abordi õigustamiseks –, kuid see on juba omaette süvitsimineva ning põhjaliku arutelu teema, mis vääriks kindlasti eraldi artiklit.

Selle punkti lõpetuseks tuleks aga veel selgelt välja tuua, et Missouri informeeritud nõusoleku seaduse näol pole tegemist mitte religioosse tõekspidamisega, vaid poliitilise ja filosoofilise seisukohaga, mis on Missouri valitsuse poolt avalikku huvi silmas pidades heaks kiidetud. See, et valitsuse seisukohad juhtumisi kattuvad mõne usulise tõekspidamisega, ei muuda valitsuse seisukohti veel religioosseteks. Valitsuse seisukohad ühtivad samuti ka teaduslike avastusega ning teaduslikud avastused omakorda religioossete seisukohtadega. Samuti kehtivad valitsuse seisukohad diskrimineerimata kõigi kodanike jaoks, hoolimata nende usutunnistusest, olles eelkõige ühise hüve teenistuses. Nagu isegi Mary Doe on korduvalt väitnud, pole abort pelgalt religiooni küsimus, vaid ka filosoofilise ja poliitilise arutelu teema.

Riik saab seega kehtestada abordiseadusi ja inimelu määratlust, säilitades samaaegselt oma sekulaarse otstarbe. Informeeritud nõusoleku seadus pakub aborti soovivale naisele lihtsalt riigi seisukohti elu alguse osas ning garanteerib mõtlemisaja enne otsuse langetamist inimelu hävitamise kohta.

Kokkuvõte

Selle juhtumi analüüs näitab taaskord ilmekalt, kuidas satanistid teenivad täieliku mõistusevarjutuse ning hingepimeduse seisundis viibides vale isa ja tapjat algusest peale, kasutades selleks sulaselgeid valesid ning alatuid ja manipulatiivseid võtteid. See, et nad seejuures ise isikulisse saatanasse ei usu, on küll juriidiliselt relevantne, kuid nende ja paljude teiste igavikulise saatuse seisukohast ebaoluline ning ühtlasi ülimalt naiivne.

Kogu nende hoolikalt kavandatud kampaania lõppeesmärgiks on kõrvaldada Missouri ülemkohtu otsuse kaudu osariigis kehtiv abordieelne kolmepäevane ooteperiood ning muuta seeläbi ligipääs abordile veelgi hõlpsamaks. Samuti soovivad nad oma „usulistest" põhimõtetest lähtudes kaotada abordikliinikute jaoks seadusest tuleneva kohustuse jagada aborti soovivatele naistele teaduslikke materjale abordiprotseduuri võika iseloomu ning selle ränkade füüsiliste ja psüühiliste tagajärgede ning muude ohtude kohta. Oma eesmärgi saavutamiseks on nad valmis eirama teaduslikke tõsiasju ning moonutama tõde, kuulutades samaaegselt süü- ja häbitundeta, et nad lähtuvad oma tegutsemisel parimast teaduslikust arusaamast maailma kohta, meenutades seega karikatuurseid keskaegseid usufanaatikuid, kes raiuvad kui rauda, et Maa on lame ning päike teeb selle kohal tiire.

Samuti soovivad nad keelata aborti soovivatele naistele ultraheliuuringu ning loote südametuksete kuulamise võimaluse pakkumise, et võib-olla segaduses ja hirmul olevad naisterahvad ei näeks ega kuuleks, keda nad tapalavale on viimas ning Jumala eest ümber ei mõtleks, sest on ju tuksuva südamega inimolendit palju raskem tappa kui lasta endast lihtsalt mingit kudede klompi eemaldada, millele omistatakse samasugune eksistentsiaalne väärtus ning eluõigus nagu pimesoolele. Selle kõige saavutamiseks kasutab Satanistlik Tempel eesotsas Douglas Mesneri ehk Lucien Greavesiga ära oma naisliikmeid (üks kohtukaasus võib veel omaalgatuslik olla, kuid kahe identse kaasuse olemasolu viitab selgelt koordineeritusele), kes on sisuliselt valmis selle ebapüha ürituse nimel oma lapsi saatanale ohverdama… lihtsalt selleks, et (osa)riigi vastu kohtusse minna.

See on küll siinkohal puhas spekulatsioon, kuid olen isiklikult veendunud, et selle kirja, mille Mary Doe abordikliinikule esitas, autoriks pole mitte tema ise vaid Douglas Mesner. Arvestades kirja põhjalikkust, argumenteeritust ja juriidilist täpsust, on minu arvates palju tõenäolisem, et selle koostajaks on (väidetavalt) Harvardi vilistlane Mesner kui anonüümne ning ilmselt majanduslikus kitsikuses virelev Mary Doe.

Kuna saatana sooviks ja eesmärgiks on kõige hea, ilusa ning hüvelise perverteerimine ning tõe peapeale pööramine, siis võitlevad satanistid seda printsiipi järgides taaskord inimõiguste ja kodanikuvabaduste egiidi all õiguse eest kõige süütumaid meie seast hõlpsamini tapalavale saata ning niigi astronoomilist lihunikuarvet veelgi suurendada. Kui see pole puhas kurjus, siis ma ei tea mis see on. I rest my case.

Endise satanisti pihtimus: "Ma viisin abordikliinikutes läbi satanistlikke rituaale"

Satanistide ja Planned Parenthoodi "viljakast" koostööst