EPL/Delfi avaldas 30. detsembril 2020 järjekordse SAPTK vastu suunatud sopaloo, just nagu seda tehti 2014. aastal, 2017. aastal ja 2019. aastal. Illustratsioon: Objektiiv

EPL/Delfi poolt üllitatud SAPTKd mustav propagandalugu on heaks näiteks sellest, kui vähe maksab paljudele peavoolu meediatöötajatele aus tõetaotlus, osutab oma põhjalikus kommentaaris Varro Vooglaid.

Täna avaldas EPL/Delfi koostöös mitmete teiste riikide vasakliberaalselt meelestatud meediatöötajatega sündinud artikli, mis kannab pealkirja „Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast", ent mida esitleti Delfis ka pealkirjaga "Varro Vooglaiu Objektiiv on osa äärmuskatoliiklikust võrgustikust: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast. Katoliku Kirik taunib inimeste vihale ässitamist" ja alapealkirjaga "Raha liikumise paljastab mahukas rahvusvaheline uuring".

Kõnealuse artikli näol on tegu alati meie suhtes vaenulikult tegutsenud EPL/Delfi järjekordse katsega heita SAPTKle kahtluste varju ja muuta meie tegevust inimestele eemaletõukavaks. Sarnase suunitlusega artikleid on avaldatud nii 2014. aastal, 2017. aastal kui ka 2019. aastal. Kui aga kogu kokku kuhjatud sõnadest „vaht" ära võtta, siis ilmneb, et mitte mingisuguseid artikli pealkirjas lubatud paljastusi ei ole suudetud esile tuua. See on ka paratamatu, sest midagi valgust kartvat ei olegi leida. 

Kindlasti on artikli avaldamisega eksitud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte vastu, kus on sätestatud: „Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon." 

Alljärgnevalt toon välja konkreetsed tähelepanekud kõnealuse artikli kohta ja lõpetan mõne üldisema märkusega.

* * *

(1) Artikli pealkirjas kasutatud väljend "Varro Vooglaiu Objektiiv" eksitab lugejat (lisatud kuvatõmmisel punasega alla joonitud). Portaali tööd juhib peatoimetaja Markus Järvi, kelle suhtes mina ei ole mingiski mõttes ülimuslikul positsioonil. Ühemõtteliselt vale on nimetada Objektiivi Varro Vooglaiu portaaliks. Artikkel ei osuta, et ma juhataksin Objektiivi tööd varjatud viisil.

(2) Artikli pealkirjas öeldu "Katoliku kirik taunib inimeste vihale ässitamist" (lisatud kuvatõmmisel lillaga alla joonitud) omistab katoliku kirikule väga tõsise meie vastase süüdistuse. Artikkel aga ei osuta taolisele süüdistusele, küll aga tsiteerib Marge Paasi, kes on tegutsenud katoliku kiriku pressiesindajana Eestis, ent kelle puhul ei ole antud juhul sugugi selge, kas ta väljendab isiklikku arvamust või toimib Eesti katoliku kiriku ametliku seisukoha esindajana. EPL peaks vabandama katoliku kirikule sõnade suhu panemise ja avalikkuse eksitamise eest, kui tegelikult on kajastatud vaid Marge Paasi isiklikke vaateid ja neist lähtuvaid süüdistusi.

Sellise pealkirjaga on artikkel esitletud Delfi esilehel.

(3) Artikli pealkirjas osutatu, nagu lähtuks Objektiivi juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast, on selgelt vale (lisatud kuvatõmmisel rohelisega alla joonitud). Mitte mingit juhtimist ei ole mitte kunagi Prantsusmaalt lähtunud (ei formaalselt ega materiaalselt) ja poolakatelt saadud rahaline toetus jääb aastate taha ning oli ka siis Objektiivi eelarves marginaalse tähtsusega (13 000 eurot 2016. aasta kevadkampaania raames, mis moodustas sellisena vähem kui 5% SAPTK sama aasta sissetulekutest). Eksitav on ka artikli pealkirjas osutatu, nagu oleks mingi mahuka rahvusvahelise uuringuga paljastatud mingi SAPTKga seotud raha liikumine (lisatud kuvatõmmisel oranžiga alla joonitud) – midagi sellist artiklis avaldatud ja tõenditega põhistatud ei ole. (Vt Seletav Sõnaraamat: paljastama – 2. midagi salajast, varjatut avalikkuse ette, päevavalgele tooma.)

(4) SAPTK ja Objektiivi läbiv nimetamine "fundamentaalseks", "radikaalseks", "äärmuslikuks", "ultrakatoliiklikuks" jne näitab ära artikli üldise vaenuliku hoiaku ja eesmärgi kujundada meie tegevusest halvustavate siltide külge kleepimise teel võimalikult eemaletõukav mulje. Kindlasti ei ole selline sildistamine kohane uudise formaadile – olgugi et EPL esitleb lugu uudisena (vt ekraanitõmmist) –, sest ilmselgelt on tegemist teksti autori isiklike ja seejuures argumentidega põhistamata hinnangutega. (Vt Eesti Ajakirjanduseetika koodeksi punkt 4.1.: „Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad.")

EPL esitleb oma artiklit uudisena, aga tegelikult kätkeb kogu artikkel väga selgelt tugevaid autori poolseid negatiivseid hinnanguid.

(5) Alates pealkirjast ja koondlõigust luuakse artikliga ettekujutust, nagu saaks mitte ainult Objektiiv, vaid ka SAPTK Poolast suurt rahalist toetust, aga selle kohta pole välja toodud mitte mingit uut infot. Seda, et Piotr Skarga ühing aitas oskusteabe ja ka rahalise toetusega algusaastatel (2012–2013) SAPTK töö käima saada ning et 2016. aastal tehti ka Objektiivi kampaania raames üks (eelnevalt osutatud) annetus, oleme korduvalt ka varem avalikult kinnitanud (vt nt siit ja siit). Samuti on see kajastunud meie majandusaasta aruannetest. Kirjutades sellest, kuidas Piotr Skarga ühing on toetanud teiste organisatsioonide tööd teistes riikides, on püütud luua tõele mittevastavat muljet, nagu avaldataks ka SAPTK toetamise kohta mingeid paljastusi.

(6) Artiklis kirjutatakse, et SAPTK saadab posti teel välja materjale, mis on Poolas, Leedus, Slovakkias, Horvaatias ja mitmetes teistes riikides saadetavate materjalidega "äravahetamiseni sarnased". See väide on otseselt vale. Kui oleksime tahtnud kopeerida kellegi materjale, oleksime väga lihtsalt saanud seda teha. Reaalselt ei ole me seda kunagi teinud, vaid oleme kõik oma kampaaniad otsast lõpuni ise teostanud (nii sisuliselt kui ka vormiliselt). Artikkel ei esita „äravahetamiseni sarnaste" materjalide täpsemaid võrdlevaid kirjeldusi ega fotosid (ega saagi esitada, sest nagu juba öeldud, ei ole midagi niisugust lihtsalt olemas). Muuseas, väärat kuvandit loov on ka artikli pealkirjas tehtud osutus, nagu kusagil ehitataks "uusi Objektiive". Minule teadaolevalt on Objektiiv nii sisult kui ka vormilt täiesti unikaalne väljaanne ja ma ei ole teadlik ühegi sarnase väljaande käivitamisest ükskõik kus maailmas (olgugi, et kui seda tehtaks, oleks selle üle üksnes hea meel).

Mulle laekus selline kiri: "Tere. Ma ei soovi avalikult kommenteerida, aga tahan mainida, et EPL kustutab aktiivselt…

Posted by Varro Vooglaid on Wednesday, December 30, 2020

(7) Artiklis esitatud Marge Paasi kommentaarid on põhjendamatult halvustavad ja sildistavad ning väljendavad isiklikku antipaatiat meie isikute ja meie töö suhtes. Nagu eelnevalt osutatud, on EPL/Delfi esitanud tema seisukohad katoliku kiriku seisukoha pähe, mida ei saa kuidagi õigeks pidada. Kahjuks pole ka Paas ise esitanud ühtegi argumenti selle kohta, miks peaks SAPTK tööd pidama "viha ülesässitamiseks", "tohutu viha" väljenduseks või "vihaga teistele inimestele peale minemiseks". Täiesti arusaamatu on tema osutus, nagu me väidaks või arvaks, et homoseksuaalse eluviisiga inimesed ei tohiks üldse kirikusse tulla. Artikli autor ei ole selgesõnaliselt küsinud SAPTK esindajate arvamust kõnealuste süüdistuste kohta. Seejuures on Marge Paasi poolt väidetus kätketud mitte ainult kohatud halvustavad hinnangud, vaid ka otsesed valed – näiteks seonduvalt sellega, kui paljud katoliiklased tegelikult SAPTK tööd annetustega toetavad.

(8) Artiklis esitatud väide "Eestis kogutud raha on [TFP organisatsioonidele] edasi annetatud kahel korral, 2016. ja 2019. aastal kokku 2500 eurot" on ühemõtteliselt vale. Mina ei ole sellistest ülekannetest teadlik. Väite esitaja peaks esitama väidet kinnitavad tõendid. (Vt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkt 4.1.: „Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.") Kui seda ei tehta, on tegu laimuga.

(9) Artiklis on eksitavalt kirjutatud, nagu oleks hr Slawomir Olejniczak esitlenud end SAPTK kõneisikuna, kommenteerides kord LifeSiteNewsile SAPTK kampaaniat kooseluseaduse läbisurumise vastu. Meie-vormi on ta seal kasutanud väga lihtsal põhjusel – sellepärast, et kampaaniat kavandades konsulteerisime temaga, eriti korralduslikes küsimustes, sest poolakatel on selliste kampaaniate korraldamisest ulatuslikud kogemused. Samuti oli ta sel ajal SAPTK nõukogu liige. Ometi ei olnud temal kampaania läbiviimisel mingit aktiivset rolli – kampaania teostasime meie ise koha peal.

(10) Lõpetuseks mõned üldised tähelepanekud.

*** Me ei ole kunagi teinud saladust sellest, et meie tegevus on olnud TFP liikumisest inspireeritud. See kajastub täiesti avalikult ka SAPTK nimest ja sümboolikast – samuti sellest, et oleme andnud eesti keeles välja TFP rajaja Plinio Corrêa de Oliveira põhiteose "Revolutsioon ja Vasturevolutsioon". Loomulikult eelistaksime me katoliiklastena tegutseda ühiskonnas, mis on valdavalt katoliiklik, sest siis oleks meil lihtsam leida suurema hulga inimestega ühisosa. Kuivõrd Eesti ühiskond seda ei ole, siis olemegi otsinud ühisosa sealt, kust seda on võimalik leida – ennekõike loomuseaduslikest moraalsetest põhimõtetest ja põhiseaduse aluseks olevatest ideaalidest –, tegutsedes just selle ühisosa esiletõstmise nimel. Raske on aru saada artiklis loodud kuvandist, nagu oleks see kuidagi avalikkust eksitav.

*** Poolakatele võime olla vaid tänulikud, et nad esiteks julgustasid meid SAPTKd asutama (ajal, mil me ei uskunud sellise organisatsiooni loomise võimalikkusse), teiseks toetasid SAPTK tegevuse käivitamist rahaliselt (olukorras, kus ilma algkapitalita olnuks väga raske tööd alustada) ja kolmandaks andsid meile vajalikud oskused tõelise kodanikuühenduse ülesehitamiseks, töös hoidmiseks ja rahastamiseks (olukorras, kus iseseisvalt nö jalgratta leiutamine olnuks äärmiselt keeruline). Kõiges selles ei ole mitte midagi niisugust, mida me peaksime häbenema. Vastupidi, oleme uhked, et erinevalt paljudest teistest, kes on käima pannud riiklikult rahastatud võltskodanikuühendused, oleme oma Poola sõprade abil suutnud tööle panna ja üles ehitada tõelise kodanikuühenduse, mis tegutseb täiesti iseseisvalt mitte riiklikest või välismaistest toetustest, vaid toetudes tuhandete kohalike eraisikute annetustele.

*** Olgugi, et algusest peale oleme SAPTKs langetanud absoluutselt kõik otsused iseseisvalt vastavalt oma paremale äranägemisele, tundmata kellegi poolt mingit survet, kutsusime SAPTK rajamise algusaastatel organisatsiooni nõukogusse mõned välismaalased – täpsemalt Piotr Skarga ühingu juhi hr Slawomir Olejniczaki ja hertsog Paul von Oldenburgi –, et luua ebakindlates oludes meie tegevusele tugevam jalgealune. Kuivõrd aja möödudes sai selgeks, et selleks puudus reaalne vajadus, taastasime juba mõne aja eest algse olukorra, kus SAPTK juhtorganitesse kuuluvad vaid organisatsiooni rajajad. Kahjuks on EPL/Delfi nimetatud isikute SAPTK nõukogusse kuulumise tõttu korduvalt seostanud SAPTKd pahatahtlikult asjadega – kuni vene oligarhide ja Kremlini välja (vt siit) –, millega meil tegelikult seos puudub.

*** Kindlasti väärib tähelepanu ka tõsiasi, et EPL/Delfi otsib ikka ja jälle võimalust heita SAPTKle varju, justkui oleks meil mingid hämarad varjatud sidemed või justkui me impordiks kellegi käepikendusena tegutsedes mingit võõrast ideoloogilist programmi, olgugi et SAPTK tegutseb tuhandete kodanike annetustele tuginedes ühena vähestest tõelistest ühiskondlike protsesside suunamise taotlusega kodanikuühendustest. Samal ajal jäetakse süstemaatiliselt tähelepanuta paljud sellised organisatsioonid, mis tegutsevad reaalselt imporditud vasakliberaalse ideoloogilise programmi Eesti ühiskonnale peale surumise nimel (nt Avatud Eesti Fond, Eesti LGBT Ühing, Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Oma Tuba jne) ning mis toimivad reaalselt ja järjepidevalt kas riiklikust rahastusest, Euroopa Liidu toetustest või muude välismaiste rahastajate abil, olles sellisena võltskodanikuühendused. Niisugune äraspidine kriitika on mõistusevastane ja reaalsust moonutav.

Kokkuvõttes võib öelda, et EPL/Delfi on järjekordselt saanud maha sopalooga. Ühelt poolt ei lähe see meile korda, sest usume, et mõtlemisvõimeline inimene tunneb taolises „ajakirjanduses" koheselt ära lihtsakoelise propaganda. Teisalt soovime meie „ajakirjanduslikele kolleegidele" rõõmsat nääripüha ning saadame nende poolt nääritervituse ka Pressinõukogule.

EPL/Delfi artikli välismaiste kaastööliste abil kokku kirjutanud Oliver Kundile tahan aga öelda, et usalduse ja isikliku lugupidamise saab üldjuhul kaotada vaid ühe korra. Mõelge endast kui tahes tublist ajakirjanikust, paljude inimeste silmis olete selle sopalooga loonud endast jäädava kuvandi kui valelikust propagandatöötajast.

Lõpetuseks olgu välja toodud nii minu kui ka Markus Järvi poolt enne artikli avaldamist artikli autorile saadetud vastused. Tähelepanuväärselt jättis artikli autor Markuse vastused üldse kajastamata, kuna need ei toetanud ette paika pandud ning meie vastustest kajastuvaga võrreldes risti vastupidist narratiivi.

EPL/Delfi plaanib homme avaldada SAPTK kohta järjekordse loo, mis ilmselt lähtub eesmärgist heita meie tegevusele…

Posted by Varro Vooglaid on Monday, December 28, 2020

Tänane EPLi artikkel jätab kõlama väite, nagu oleks Objektiivi tegevus juhitud Prantsusmaalt ja nagu tuleks raha…

Posted by Markus Järvi on Wednesday, December 30, 2020