LGBTI+ filmifestivali Festheart korraldaja Keio Soomelt. Foto: ERRi kuvatõmmis

Tartu halduskohus sundis Rakvere linnavolikogu eraldama LGBTI+ filmifestivali Festheart korraldamiseks lisaks esialgsele 300 eurole veel täiendavalt 1200 eurot toetust, kuna kohtu hinnangul ei ole Rakvere linnavolikogul voli jätta ilma põhjuseta täitmata kultuurikomisjoni ettepanekut homofilmifestivali toetamiseks 1500 euro ulatuses. Lisaks tuleb Rakvere linnal kanda menetluskulud 435 euro suuruses.

Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjon otsustas käesoleva aasta 22. jaanuari koosolekul esitada volikogule omapoolse eelnõu 2019. aasta kultuuriürituste- ja projektide rahastamiseks, milles tehti ka ettepanek LGBTI+ filmifestivali Festheart toetamiseks 1500 euroga. 

Rakvere linnavolikogu otsustas aga käesoleva aasta 30. jaanuari istungil eraldada linna eelarvest homofilmifestivali korraldamiseks hoopis 300 eurot. Ühtlasi tegi ekrelasest volikogu liige Marti Kuusik ettepaneku festivali Rakvere linna avalikest vahenditest üldse mitte rahastada, kuna tema arvates ei sobiks see "paljude linlaste väärtushinnangutega".

Pärast otsuse vastu võtmist kirjutas Rootsi ajakirjanik Bill Schiller avalduse Rakvere linnavolikogule, milles nimetab volikogu liikmeid rumalateks eelarvamustega väikelinlasteks ning nõuab nende tagasiastumist. Ühtlasi leiab Schiller, et nende vaated kultuuri ja seksuaalsuse kohta "on kohased Stalinile".

Homofestivali korraldaja MTÜ SevenBow esitas käesoleva aasta 27. veebruaril Tartu halduskohtule kaebuse, milles nõudis volikogu otsuse tühistamist ning volikogu kohustamist uue otsuse tegemiseks, millega määratakse neile täiendav 1200 eurone toetus. Kaebaja õiguskulud kattis SA Eesti Inimõiguste Keskus.

Tartu halduskohus leidiski, et Rakvere volikogu otsus oli õigusvastane ning selle vastuvõtmisel rikuti põhjendamiskohustust, kuna ei ole suudetud esile tuua ühtegi kohast õiguslikku alust, mis lubanuks volikogul kõrvale kalduda kultuurikomisjoni koostatud toetuste eraldamise eelnõust.

Seetõttu otsustas kohus, et Rakvere linnavolikogu peab võtma vastu uue otsuse, millega määratakse kaebajale kolmanda iga-aastase LGBTI+ filmifestivali Festheart korraldamiseks täiendav 1200 euro suurune toetus. Ühtlasi tuleb Rakvere linnal kanda ka menetluskulud 435 euro suuruses.

Kuna otsus tehti suvel, mil volikogul oli istungite vaheaeg, ei kaevanud Rakvere kohalik võim seda ka edasi.

Rakvere linnavolikogu on sisuliselt kultuurikomisjoni kummitempel

Peamine vaidlusküsimus seisnes antud juhtumi puhul selles, kellel on viimane sõna linna poolsete eelarveliste toetuste määramise üle otsustamisel, kas Rakvere linnavolikogul või volikogu kultuurikomisjonil.

Rakvere linn väidab, et toetuste andmise otsustamine kuulub volikogu pädevusse ning volikogul ei olnud kohustust lähtuda kultuurikomisjoni poolt esitatud eelnõust. Ühtlasi leitakse, et volikogu ainupädevusse sekkumine võtab talt seadusvastaselt temale põhiseadusega antud volituse kohaliku elu küsimusi iseseisvalt otsustada.

Tartu halduskohtu kohtunik Karin Jõks on aga seisukohal, et definitiivse ettekirjutuse tegemine linnavolikogule ei tähenda nagu sekkuks kohus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku õigusse kõiki kohaliku elu küsimusi iseseisvalt otsustada ja korraldada, kuna Rakvere linn on seda õigust teostades kehtestanud iseendale vastava korra, mille järgimine on kohustuslik ka linnale endale.

Kohtuotsuses pakutakse ühtlasi välja, et kui Rakvere linn ei ole Rahul sellega, kuidas seal kultuuriüritustele ja -projektidele toetusi määratakse, "siis on tal võimalus korda vastavalt muuta".

Ka Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkam (Isamaa) nendib tagantjärele, et volikogu enda varasemalt kehtestatud reeglid ei anna enam õiguslikku alust keelduda LGBT festivali toetamisest, kuigi talvel oldi volikogus veel seisukohal, et Rakvere linn ei peaks seksuaalvähemuste teemasid käsitlevate filmide festivali toetama.

Praeguseks on Rakvere linnavolikogu ka Tartu halduskohtu otsuse täitnud ning määranud homofilmifestivali toetamiseks linna eelarvest täiendavad 1200 euort.