USA president Donald Trump pidamas oma ametiaja teist kõnet ÜRO Peaassamblee 73. istungjärgul, 25. septembril 2018 ÜRO peakorteris, New Yorgis. Foto: Scanpix

Trumpi administratsioon pöördus eelmisel kuul ÜRO liikmesriikide valitsuste poole enneolematu palvega toetada USA abordivastaseid püüdlusi enne ÜRO tervishoiuteemalist tippkohtumist tänavu septembris. Pöördumise ajendiks on USA soov seista vastu Euroopa Liidu kavatsusele kehtestada ÜRO juures uus rahvusvaheline õigus abordile ning propageerida rahvusvahelist poliitikat, mis nõrgestaks perekonda, vahendab LifeSiteNews.

Eelmisel kuul saatis Trumpi administratsioon Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmesriikidele USA välisministri Mike Pompeo ja tervishoiu- ja teenindusministri Alex Azari poolt allkirjastatud ühispöördumise, milles kutsuti nende riikide valitsusi üles toetama USA abordivastaseid püüdlusi ÜRO juures enne ülemaailmset terviseteemalist tippkohtumist tänavu septembris.

"Keskse prioriteedina ülemaailmse tervise edendamise vallas palume teie valitsustel lugupidavalt liituda Ühendriikide püüdlusega tagada, et igal suveräänsel riigil oleks võimalik ise otsustada, milline on parim viis, et kaitsta sündimata lapsi ja perekonda kui ühiskonna vundamenti, mis on ülimalt vajalik, et lapsed saaksid jõudsalt kasvada ja tervislikult elada," seisis pöördumises.

Ühtlasi väljendati kirjas suurt muret mõnede ÜRO liikmesriikide "agressiivsete püüdluste pärast tõlgendada rahvusvahelisi instrumente viisil, mis kehtestaks uue rahvusvahelise õiguse abordile ning propageeriks rahvusvahelisi poliitikaid, mis nõrgestaksid perekonda".

Sellist püüdlust tõestavad kirja autorite sõnul paljudes ülemaailmsetes tervishoiupoliitika dokumentides sisalduvad katsed tõlgendada "terviklikku seksuaalharidust" ja "seksuaal- ja reproduktiivtervist ning -õigusi" viisil, mis kahandaks vanemate rolli kõige tundlikumate ja isiklikemate pereelu puudutavate teemade puhul.

"Seeläbi on üritatud propageerida aborti ning survestada riike hülgama seadustesse talletatud usulisi põhimõtteid ja kultuurilisi tavasid, mis kaitsevad sündimata laste elu. Need lähenemised õõnestavad meie ühist püüdlust jätkusuutliku arengu ning üleüldise tervisliku heaolu saavutamiseks, nii et kedagi ei jäetaks maha." 

Selle kirjaga, mida paljud ÜRO delegaadid on juba pikisilmi oodanud, teeb USA oma abordivastase seisukoha ametlikuks ning aitab neil võidelda abordiaktivistide vastu ÜRO bürokraatias ja Euroopa valitsustes.

Pompeo ja Azari sõnul on abordiaktivistide püüdlused aga "häirivad" ning need "juhivad tähelepanu  kõrvale tõelistelt terviseprobleemidelt ning toovad ÜRO-sse poliitilised arutelud, mida peaks pidama riiklikul, piirkondlikul või kogukonna tasandil".

Euroopa Liit soovib kuulutada abordi rahvusvaheliseks õiguseks

Euroopa Liit lükkas sel kuul tagasi ÜRO ülemaailmse tervishoiulepingu viimase versiooni, kuna see ei lubaks ÜRO-l propageerida aborti rahvusvahelise õigusena. Seda lepingut valmistatakse ette eelnimetatud ÜRO Peaassamblee ülemaailmse tippkohtumise jaoks 23. septembril, kus arutatakse "universaalse tervishoiu" üle.

Euroopa Liit ei olnud nimelt nõus lepingu punktiga, mis sätestas, et seksuaal- ja reproduktiivtervise poliitika peab olema kooskõlas varasemate ÜRO Peaassamblee poolt vastu võetud lepingutega, mis ei ole aga aborti rahvusvahelise õiguse või pereplaneerimise viisina tunnistanud ning keelavad ÜRO-l abordi propageerimise.

Läbirääkimiste vahendajad Tai ja Gruusia lisasid ülaltoodud klausli lepingu tööversiooni USA delegatsiooni tungival palvel. Sellega soovitakse piirata mõiste "seksuaal- ja reproduktiivtervis" umbmäärasust, mida ÜRO ametnikud kasutavad sageli ära abordi propageerimiseks õigusena või osana globaalsest tervishoiupoliitikast.

Euroopa Liidu ja USA vastaseis abordi küsimuses võib tippkohtumise nurjata

Euroopa Liidu ja USA erimeelsus abordi osas võib jätta eesseisva ÜRO tippkohtumise, mis on paljude riikide jaoks vägagi oluline, ilma lepinguta. Nimelt on universaalne tervishoid suureks ja kiireloomuliseks prioriteediks paljude vaeste riikide jaoks, mille tervishoiuprogrammid tuginevad rahvusvahelisele abile.

Tai ja Gruusia vahendajad ütlesid delegatsioonidele, et nad suhtlevad riikidega esialgu ükshaaval, et leida lahendus erimeelsustele lepingu viimase tööversiooni osas. Vajadusel korraldatakse aga ka formaalsemad läbirääkimised septembri alguses.

Arvestades aga Euroopa Liidu ja USA poolt selgelt väljendatud positsioone, on ebatõenäoline, et suudetakse kokkuleppele jõuda. USA valitsus ei soovi abordi küsimuses mingisugust mitmetimõistetavust, samas kui Euroopa Liit nõuab vankumatult, et mõiste "seksuaal- ja reproduktiivtervis" peab jääma lahtiseks, umbmääraseks ja seega mitmeti tõlgendatavaks.

Ainus viis Euroopa Liidu positsiooni muutmiseks oleks see, et liikmesriigid sunniksid Euroopa Liidu delegatsiooni oma agressiivsest aborditoetusest loobuma.

Toimetas Martin Vaher