Avatud Eesti Fondi juht Mall Hellam. Foto: kuvatõmmis

Eesti liberaalsete MTÜde 20 algatust said Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) kolmandast taotlusvoorust 1,25 miljonit eurot. Toetusi jagab Eestis laiali Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga, teatas fond. Muuhulgas hakatakse välisraha eest tegema EPLis valimistega seotud faktikontrolle ning ellu viima erinevaid pagulaste, kliimamuutuste, abordi, "vihakõne", soo ja seksuaalsuse temaatikaga seotud vasakpoolseid algatusi.

Voorust toetati üheksat demokraatliku kultuuri ja kodanikuteadlikkuse tugevdamisega seotud projekti, kuut inimõiguste ja võrdse kohtlemise edendamisega tegelevat algatust ning viit projekti, mis hakkavad tegelema haavatavate rühmade mõjujõu suurendamisega.

Eesti Väitlusselts sai 95 500 eurot, et kujundada ühiskondlikku diskussiooni valimiseelsel perioodil, seades olulisele kohale kohalike omavalitsuste ülesanded ning "ennetades valeväidete ja lubaduste esitamist". Koostöös Praxisega luuakse peamiselt ajakirjanikele suunatud juhendmaterjal KOVide ülesannete selgitamiseks, valijatele suunatakse aga meediakampaania. Samuti hakatakse koostöös EPLiga avaldama ühiskondliku debati kohta nn "faktikontrolle".

Eesti LGBT ühing saab koos Praxise, Eesti Inimõiguste Keskuse ja Norra soo- ja seksuaalsuse mitmekesisuse assotsiatsiooniga FRI 88 000 eurot, et edendada nn LGBT+ inimeste võrdseid õigusi läbi strateegilise huvikaitsetöö ja mõjusa poliitikakujunduse.

Feministeeriumi väljaandja Oma Tuba saab aga pea 100 000 eurot, et suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust "kehalise autonoomia kui inimõiguse" osas, mille raames propageeritakse õigust langetada "iseseisvaid otsuseid oma keha, seksuaalsuse ja reproduktiivsuse üle". Seda tehakse huvikaitse ja järjepideva kommunikatsioonitöö kaudu eesti ja vene keeles. Mh korraldatakse noortele suunatud "positiivne, võimestav ning jaatav" seksuaalse nõusoleku teemaline sotsiaalmeediakampaania. Partneriteks on projektis Eesti Seksuaaltervise Liit, MTÜ Vägivallavaba Elu Kaitseks, Peace Action Community Estonia, Icelandic Women's Rights Association (Island) ning mitteametlik rühmitus Sotsiaalmeedikud.

Veel saab pea 53 000 eurot Seiklejate Vennaskond, kes soovib tõsta teadlikkust inimõigustest ja võidelda nn "vihakõne" vastu. Rühmitus plaanib mh tõsta noorte seas teadlikkust inimõigustest, vihakõnest ja diskrimineerimisest, kutsudes neid kaasa rääkima läbi arutelude, filmiõhtute ja aktiivõppe teemapäevadel (nt rahupäev, seksistliku vihakõne vastane päev, ohutuma Interneti päev jt) ning koolitada noortega töötavaid inimesi inimõiguste ja "Ei vihakõnele" liikumise osas.

Samuti saab 60 000 eurot Eesti Pagulasabi, kes plaanib võimestada Eestis elavaid pagulasi ja teisi rändetaustaga inimesi, suurendada nende nähtavust ja positiivset kuvandit ühiskonnas ning leevendada nendega seonduvaid hirme, stereotüüpe ja eelarvamusi. 60 000 eurot saab ka teine pagulastele keskendunud ettevõtmine Rahvusvaheline Maja, kelle eesmärk on aidata pagulasi töö leidmisel.

Valik tehti kokku konkursile saabunud 77 projektitaotluse seast, mis küsisid raha kokku 4,8 miljonit eurot. Kõigi uute algatuste elluviijad koos toetussummade ja täpsete projektikirjeldustega leiab Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehelt. 

"Avatud Eesti Fondil on väga pikk kogemus Eesti vabaühendustega töötamisel, tervelt 30 aastat. Seda enam on hea meel, et selles voorus 20-st toetust saanud ühendusest on meil varasemaid kokkupuuteid ainult seitsmega. Tuntavalt on juurde tulnud uusi tugevaid, heade ideede ja selgete eesmärkidega vabaühendusi, kelle töö vilju saame loodetavasti ühiskonnas positiivselt tunda juba lähemate aastate jooksul," märkis AEFi juhataja Mall Hellam.

Eelmisel aastal toimunud sama taotlusvooruga võrreldes laekus konkursile 19 taotlust rohkem. Projektide kestuseks on 18-24 kuud ning toetussummad varieeruvad 30 000-60 000 eurost keskmise suurusega projektidele kuni 80 000-100 000 euroni suurprojektidele.

Lisaks lõppenud taotlusvoorule korraldatakse Aktiivsete Kodanike Fondi raames veel 2 avatud taotlusvooru. Järgmine voor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks mõeldud projektidele kuulutatakse välja tänavu hiliskevadel. Väikeprojektidele mõeldud taotlusvooru toetussummad jäävad vahemikku 10 000-20 000 eurot ning nende kestuseks on 18 kuud. Aastatel 2019-2023 toetab ACF Eesti vabakonda kokku 3,3 miljoni euroga.

Kogu täiendava info Aktiivsete Kodanike Fondi elluviimise kohta Eestis leiab kodulehelt www.acf.ee. Lisaks Eestile viiakse Euroopa Majanduspiirikonna toetustest rahastatud programmi ellu veel 15 Euroopa riigis.

Toimetas Jaanus Vogelberg