Ungari välisminstri Péter Szijjárto sõnul pole ühelgi Brüsseli bürokradil ega Lääne-Euroopa poliitikul õigust öelda, kas ja kuidas Ungari võib oma lapsi vaenuliku propaganda eest kaitsta. Pildil Szijjárto pidamas kõnet ELi Üldasjade Nõukogus 22.06.2021. Foto: Scanpix

Belgia valitsus otsustas sekkuda Ungari siseasjadesse ja leiab välisminister Sophie Wilmèsi isikus, et riigi soov kaitsta kooliõpilasi LGBT propaganda eest on mainitud seksuaalse sättumusega inimeste diskrimineerimine ja sõnavabaduse piiramine. Wilmèsi seisukohaga ühines 13 Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas Eesti.

Ungari parlament võttis teisipäeval 15. juunil vastu seaduse, mis keelab omasooiharuse ja soomuutmise propageerimise alaealistele, mis põhjustas Euroopa Liidu progressiusklikes ringkondades märkimisväärse rahulolematuse.

Sotsiaalprogressistlikusse Reformiliikumisse (Mouvement Réformateur) kuuluv Belgia välisminister ja asepeaminister Wilmès tutvustab pöördumist: "Ungaris vastu võetud uus seadusandlus õõnestab selle Euroopa, mille eest me seisame, alusväärtuseid. Belgia on varmalt asunud antud küsimuses juhtpositsioonile ja tõstatas täna [22.06.2021] küsimuse Euroopa Nõukogu Üldasjade Nõukogus. Pöördumisega ühinesid Beneluxi partnerid, kes on traditsioonilised LGBTIQ õiguste eestvõitlejad. Meie riik on samuti algatanud ühispöördumise, mis kutsub selgelt üles [Ungari tegevusele] reageerima. Mul on hea meel näha, et meiega soovisid ühineda 12 liikmesriiki. Väärtustepõhine Liit ei ole à la carte menüü. Meil on kollektiivne vastutus kaitsta kõigi Euroopa Liidu kodanike õiguseid ja selle tõttu on meil kohustus kõnetada ja vastustada algatusi, mis neid õiguseid ja väärtuseid õõnestavad. Samuti on meil kohus, juhul kui me oleme sügavalt veendunud, et nad on võtnud jalge alla vale tee, selgitada seda oma partneritele." 

Alljärgnev on 13 Euroopa Liidu liikmesriigi pöördumise tõlge:

Belgia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Luxembourgi, Hollandi, Hispaania, Rootsi ja Läti avaldus 

Me väljendame sügavat muret Ungari parlamendi poolt vastu võetud seaduseparanduste pärast, mis diskrimineerivad LGBTIQ isikuid ja rikuvad laste kaitsmise ettekäändel sõnavabaduse õigust.

Nende mitmete Ungari seaduste (lastekaitseseadus, äritegevuse reklaamiseadus, meediaseadus, perekonna kaitse seadus ja haridusseadus) muudatustega keelati "sünniga kaasa tulnud soost erineva sooidentiteedi, soomuutmise ja omasooiharuse kujutamine ning levitamine" alla 18-aastastele isikutele.

Need seadusemuudatused kujutavad endast räiget diskrimineerimist seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ja -väljenduse alusel ning selle tõttu väärivad need hukkamõistu. Kaasamine, inimväärikus ja võrdsed õigused on meie Euroopa Liidu tuumikväärtused ja me ei tohi nende põhimõtete osas kompromisse teha.

Viidatud seaduseparandustega rikutakse ka sõnavabadust, kuna piiratakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud vabadust pidada kinni oma arvamustest ja teabe saamist ning jagamist ilma avaliku võimu sekkumiseta.

LGBTIQ inimeste stigmatiseerimine rikub selgelt nende ELi hartas ja rahvusvahelises õiguses sätestatud põhiõigust väärikusele. 

Peale Üldasjade Nõukogus toimuvaid arutelusid, utsitame me Euroopa Komisjoni, kui aluslepingute valvurit, kasutama kõiki selle käsutuses olevaid vahendeid, et oleks tagatud täieline austus Euroopa Liidu seaduste vastu, sealhulgas pöörduda viidatud kaasusega Euroopa Kohtu poole.

Me kaitseme kõikide Euroopa Liidu kodanike õiguseid. 

[Pöördumise lõpp.]

Saksamaa sotsiaaldemokraadist Euroopa asjade minister Michael Roth kommenteeris pöördumist: "Euroopa Liit ei ole eelkõige ühisturu ja ühisraha liit. Me oleme väärtuste kogukond ja need väärtused seovad meid kõiki. … Selles ei tohi olla mingit kahtlust, et vähemusi, sealhulgas seksuaalvähemusi, tuleb kohelda austusega."

Nime poolest konservatiivsesse Fianna Fáil (saatuse sõdalased) parteisse kuuluva Iirimaa välisministri Thomas Byrne'i sõnul kirjutas ta avaldusele alla "kogu südamest ja kirglikult".

"See on vale, mis seal [Ungaris] toimub ja selle peab peatama. … Samuti peame me aru veel hulga paragrahv seitsme alla langevate teemade üle, eriti mis puudutab meediavabadusi, akadeemilist vabadust ja paljusid muid valdkondi … Mis puudutab konkreetselt Ungari parlamendis eelmisel nädalal toimunut, siis ma arvan, et tegemist on väga, väga ohtliku momendiga nii Ungari kui Liidu jaoks," leiab Byrne. 

Euroopa Liidu lepingu paragrahv seitsmes sätestatakse protseduur, millega teatud juhtudel on Euroopa Liidul õigus peatada liikmesriikide teatud õigused ja antud juhul tahetakse Ungarilt võtta ära hääleõigus Euroopa Liidu Nõukogus. 

Rootsi Sotsiaaldemokraatlikuuse Töölisparteisse kuuluva Euroopa asjade ministri Hans Dahlgreni sõnul on Ungari lastele suunatud omasooiharuse ja soomuutmise propagandat piiravad seadused "grotesksed".

Ungari välisministri Péter Szijjártó sõnul pole Euroopa Liidu lepingu Artikkel 7 alusel Ungari vastu algatatud protseduuril mitte midagi tegemist faktidega. Tegemist on üritusega, mille tagamõtteks on poliitiline väljapressimine. "Kui tegemist oleks faktipõhise protseduuriga, siis oleks arutelu juba ammu läbi," leiab Szijjártó.

Euroopa Ülemkogu hakkab Ungari ja Poola küsimuses hääletama 24.–25. juunil toimuval Euroopa Liidu Nõukogu kokkusaamisel. "Ilmselgelt nad ei võida seda hääletust, sest see nõuab ühehäälset heakskiitmist ja seda, et kõik 27 liikmesriiki mõistaksid Ungari hukka," leidis Ungari välisminister.

Szijjártó sõnul on Artikkel 7 protseduuri ja Ungaris järgmisel aastal toimuvate parlamendivalimiste vahel selge seos ning [Euroopa Liidu] liberaalne peavool üritab valimistulemusi mõjutada. "See pole ei esimene, ega jää ka viimaseks selliseks ürituseks. Brüsseli bürokraatidel või Lääne-Euroopa poliitikutel ei ole mingil kombel õigust öelda, kas me tohime oma lapsi kaitsta," kurjustas Szijjártó ELi liikmesriikide esindajatega.

Eesti põhiseadus ja perekonnaseadus sätestavad: "Kuna lapsed ei suuda oma õiguste ja huvide eest alati ise seista, vajavad nad täiskasvanute abi ning kaitset. Lapse esmased abistajad ja kaitsjad on tema vanemad. Last tuleb kaitsta vaimse ja füüsilise vägivalla, ülekohtu, hooletussejätmise, ärakasutamise, seksuaalse kuritarvitamise ning muude ohtude eest." Vanemad vastutavad laste eest kuni 18. eluaastani.

2015. aastal avaldatud teadusuuringus "Kuidas mõista normaalset teismeliseea seksuaalsuse arengut: konarlik teekond" kirjutatakse:

"Teismeliseeas, füüsiline kasvamine ja nii psühholoogiline kui kognitiivne areng jõuavad oma tippu. Teismeliseea seksuaalset arengut on kõige parem kirjeldada bio-psühho-sotsiaalse mudeliga. Bioloogilistel, psühholoogilistel ja sotsiaalsetel mõjuritel on teismeliseeas noore seksuaalsuse arenemise juures võrdne tähtsus.

Bioloogilised, geneetilised ja neuro-endokrinoloogilised mõjurid määravad ära bioloogilise soo ja mõjutavad psühholoogilist sugu. Teismeliseeas põhjustavad suguhormoonid, kortisool ja paljud teised hormoonid puberteedi esiletuleku. Teisesed seksuaalsed omadused (rindade-, suguelundite- ja karvakasv) väljenduvad tänu viidatud neuro-endokrinoloogilisele mõjule.

2009. aastal avaldatud teadusuuringus "Väikelaste enesekontseptsioonid: Lapse iseloomu, emade ja isade kasvatuse ning triaadilise perekonna läbikäimise seosed" osutatakse

"Selgelt määravad lapse enesetunnetuse ära suur hulk sotsiaalseid mõjureid ja elukogemusi ning kognitiivsed protsessid, mille abil neid kogemusi kirjeldatakse. Ometigi on inimese arengut uurivad teadlased pikka aega pidanud kõige olulisemaks perekonna rolli lapse tekkiva iseloomu juures ja need on just peresuhted, mis on pälvinud kõige enam tähelepanu, mis on korrelatsioonis varaste enesekontseptsioonide tekkimisega.

Toimetas Karol Kallas