President Ilvese endine avalike suhete nõunik, praegune ERRi ainuke poliitikatoimetaja Toomas Sildam. Foto: kuvatõmmis YouTube'ist

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juhatuse esimees Erik Roose teatas, et president Toomas Hendrik Ilvese ja sotside endine meedianõunik Toomas Sildam palgati 2017. aastal ERRi poliitikatoimetajaks ilma konkursita.

Roose sõnul palgati väidetavalt väga mõjukat positsiooni omav Sildam ERRi ainsaks poliitikatoimetajaks rahvusringhäälingu uudiste-ja sporditoimetuse juhi Anvar Samosti ettepanekul mitte konkursi teel, vaid otsepakkumise kaudu.

Vastuseks küsimusele sellest, miks on ERRis vaid üks poliitikatoimetaja, kel on varasemalt olnud tihedad sidemed vasakpoolsete poliitiliste jõududega, kirjutas Roose, et niisuguste personaliotsuste langetamine on toimetuste juhtide valik, mis sõltub vajadustest ja eelarvelistest võimalustest.

Juba 2010. aastal esitati Eesti Ekspressis toimetuse nimel avaldatud artiklis tõsine süüdistus, et 1980ndate teisel poolel tegutses Sildam KGB kaastöölisena, olles pseudonüümi Kristjan all KGB viienda osakonna töötaja Gennadi Agrovi agent. Sildam on nimetanud neid süüdistusi absurdseks, öeldes ühtlasi, et "minul ei ole Eesti riigi ega riigi vastavate asutuste ees midagi varjata."

Alljärgnevalt on toodud esile nii SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu poolt esitatud selgitustaotlus kui ka ERRi juhatuse esimehe Erik Roose vastus sellele.

* * *

Lgp Erik Roose!

Pöördun Teie kui Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe poole palvega, et selgitaksite, kuidas nägi välja protsess, mille kaudu sai Toomas Sildamist 2017. aastal ERRi poliitikatoimetaja.

Viidatud uudises, millega ERR teatas Sildami väljavalimisest nimetatud kohale, ei ole sõnagi juttu sellest, nagu oleks ERR parima võimaliku poliitikatoimetaja leidmiseks kuulutanud välja avaliku konkursi. Samuti ei ole ühestki muust avalikust allikast leida infot selle kohta, nagu oleks selline konkurss toimunud.

Eelnevast juhindudes palun selgitavaid vastuseid järgmistele küsimustele:

(1) Kas vastab tõele, et Toomas Sildam võeti ERRi poliitikatoimetajana tööle ilma konkursita? 

(2) Kui see vastab tõele, siis kes nimeliselt sellise otsuse langetasid ning millega oli selline otsus põhjendatud ehk millistele kriteeriumidele toetudes lähtuti eeldusest, et paremat kandidaati sellele kohale ei saaks olla? 

(3) Kui Sildam võeti tööle ilma konkursita, siis kas see on ka edaspidi ERRis heaks arvatud praktika, et poliitikatoimetaja ametikoht (ja muud poliitiliselt tundlikud ametikohad) on kohane täita ilma konkursita – st ilma üldse avalikult inimestele võimalust pakkumata sellele kohale kandideerida?

(4) Kuidas on niisugune olukord, kus ERRis on Sildami kui endise sotsist presidendi ja ka sotside kui erakonna meedianõuniku näol võetud tööle selgelt vasakpoolsete sümpaatiatega poliitikatoimetaja, kooskõlas rahvusringhäälingu seadusest tuleneva nõudega, et ERR peab tegutsema poliitiliselt tasakaalustatult?

(5) Miks ei ole ERR arvanud vajalikuks võtta tööle mitu poliitikatoimetajat, et saavutada seeläbi antud ametisektori lõikes parem vastavus poliitilise tasakaalustatuse nõudele?

Lugupidamisega

Varro Vooglaid
Portaal Objektiiv

* * *

Tervist!

Vastuseks teie selgitustaotlusele saan öelda järgmist:

Eesti Rahvusringhäälingu töötajate värbamine toimub asjaomaste üksuste juhtide ja juhatuse koostöös. Igal üksusel on otsene juht: osakonna juhataja või toimetuse juht,  programmi peatoimetaja. Koostöös hinnatakse üksuste vajadust ja tööülesandeid ning tehakse ka personaliotsused.

Märkimisväärne osa ERRi ametikohtadest täidetakse avaliku konkursi korras. Samas ei ole see reegel, vaid ametikohti täidetakse ka ilma avaliku konkursita. ERRis, nagu kõigis suurtes ja edukates organisatsioonides, on hea tava otsida vakantsele ametikohale töötajat kõigepealt oma töötajate hulgast (sisekonkurss või otsepakkumine), et töötajatel oleks võimalus karjääriredelil muudatusteks. 

Sarnaselt personaliotsingufirmadele, kes värbamisteenuse osutamisel ei kasuta vaid avalikku konkurssi, vaid ka sihtotsingut, teeb ka ERR otsepakkumisi ametikohtade täitmiseks. Kui toimetuste hinnangul on toimetuse loominguliste vajaduste ja otsitava profiiliga kokkusobivad isikud tööturul olemas, tehakse neile tööpakkumine. Reeglina on ka otsepakkumiste korral valikus mitu inimest, kelle vahel toimetus ja antud ametikohaga kokkupuudet omavate üksuste juhid teevad oma valiku ning esitavad sobiva kandidaadi juhatusele töölepingu sõlmimiseks. Teie poolt viidatud uudistetoimetuse ajakirjaniku Toomas Sildamiga töölepingu sõlmimiseks tegi ettepaneku juhatusele uudiste-ja sporditoimetuse juht Anvar Samost, tuginedes oma pikaajalisele kogemusele tööturul ajakirjandusvaldkonnas.

Mitu ametikohta konkreetses toimetuses ja konkreetsete ülesannete täitmiseks luuakse, on toimetuse juhtide valik ja sõltub tööülesannete täitmise vajadusest ja ka eelarvelistest võimalustest.

ERR tegutseb vastavalt Eesti Rahvusringhäälingu seadusele ja on oma tegevuses sõltumatu. Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus liituda ühingutesse ja liitudesse, seadus ei keela ühelgi ERRi töötajal olemast mõne erakonna liige või omamast veendumusi ning maailmavadet. Küll aga nõuab Eesti Rahvusringhäälingu seadus tasakaalustatust oma programmides ja Eesti Rahvusringhäälingu Hea Tava kohaselt lähtub ajakirjanik oma töös ERRi eesmärkidest ja väärtustest, sõltumata tema isiklikest veendumustest ning kuuluvustest. Kui keegi ajakirjanikest selle põhimõtte vastu eksib, siis sellele ERRis ka reageeritakse.

Lugupidamisega,

Erik Roose
juhatuse esimees

Toimetas Markus Järvi