Teeme kaardid avalikuks: Objektiivi toimetuse vastused Postimehe, Delfi ja ERRi valimiskompassile

Objektiivi toimetus mängib avatud kaartidega. Foto: Bigstockphoto.com

Objektiivi toimetus otsustas käimasolevate riigikogu valimistega seoses täita lisaks enda valimiskompassile ära ka teiste meediaväljaannete omad ning muuta oma vastused avalikuks. Sellega soovib toimetus ühest küljest käia oma sõnade järgi ja näidata üles elementaarset kodanikujulgust ning teisalt kutsuda ka teiste läbipaistvusest ja neutraalsusest jutlustavate väljaannete toimetusi üles enda eeskuju järgima ning oma tegelikke poliitilisi seisukohti avalikustama.

“Peavoolumeedia väljaannete väide, et ollakse maailmavaateliselt neutraalsed, on naeruväärselt valelik,” leiab SAPTKi juhatuse esimees Varro Vooglaid.

“Meediaväljaannete toimetused koosnevad inimestest, kel on omad ilmavaatelised tõekspidamised ja sellest tulenevalt ka eelistused. Need eelistused mõjutavad aga toimetuslikke valikuid, väga selgelt ja tugevalt ning õige mitmel moel – mh läbi selle, millele üldse tähelepanu pöörata ja millises võtmes seda teha. Selle asemel, et raiuda ammu räbalaiks kulunud valejuttu oma maailmavaatelisest neutraalsusest, võiks väljaannete toimetused avalikustada, millised on neis töötavate inimeste seisukohad ideoloogiliselt olulistes küsimustes. Nii joonistuks välja toimetuste tegelik ideoloogiline profiil.”

Objektiivi toimetuse liikmete vastuseid omavahel võrreldes selgus, et kuigi enamikes küsimustes eksisteerib toimetuse siseselt kas täielik või suhteliselt suur üksmeel, leidub siiski mõningaid küsimusi, mille puhul vastanute seisukohad ka üsna tugevalt lahknevad (näiteks alkoholiaktsiisi langetamise, Venemaa ohu, kaitsekulutuste suurendamise või NATO liikmelisuse küsimuses).

Alljärgnevalt on välja toodud aga need küsimused, mille osas Objektiivi toimetuse liikmete vaated kas täielikult või väga suurel määral kattusid ning mis aitavad seega kõige selgemalt iseloomustada ka väljaande maailmavaatelist hoiakut. “Soovi korral võib Objektiivi lugeja võtta toimetuse seisukohti ka omamoodi valimiskompassina,” leiab Objektiivi toimetaja Martin Vaher.

Postimehe valimiskompass “Hääleandja”

Kas Eesti kodanikel peaks olema õigus algatada seaduseelnõusid ja muuta olemasolevaid seadusi läbi rahvahääletuste? – Jah.

Kas homoseksuaalseid paare tuleks seaduse silmis käsitleda perekonnana? – Ei.

Kas abielu on õigem kooseluvorm kui vabaabielu? – Jah.

Kas sooline diskrimineerimine on Eestis probleem? – Varro Vooglaiu arvates “pigem ei”, ülejäänud toimetuselt tuli aga kindel “ei”.

Kas Euroopa Liidu koostöö peaks suurenema? – Ei.

Kas abort on vastuvõetav pereplaneerimise meede? – Ei.

Kas riik peaks ühiskonnas edendama euroopalikke liberaalseid väärtusi? – Ei.

Kas sõnavabadust avalikus ruumis peaks piirama, kui see riivab mõne vähemuse tõekspidamisi? – Ei.

Kas riik peaks Eesti rahvaarvu vähenemist peatama täiendavate sündimuse suurendamiseks suunatud meetmetega? – Urho Meistri arvates “pigem jah”, ülejäänud toimetuselt tuli aga kindel “jah”.

Delfi valimismootor 2019

Mida tuleks ette võtta kohustusliku vanaduspäeviks kogumise ehk pensioni II sambaga? – Pensioni II sammas ei ole end õigustanud, see tuleks teha vabatahtlikuks.

Millisel moel peaks lastega peresid rohkem toetama? – Iga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tulu.

Kuidas ma oleksin ise hääletanud ÜRO ränderaamistiku küsimuses? – Oleksin olnud vastu.

Kas Rail Balticu projektiga tuleks edasi liikuda? – Ei, Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetada.

Kas ettevõtetelt peaks Eestis teenitud kasumi riigist välja viimise eest mingil moel maksu nõudma? – Jah, Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustada.

ERRi Valijakompass

Majanduskasvu soodustamiseks peab makse langetama. – Nõustun täielikult.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamine Eestis nõuab riigi jõulist sekkumist. – Ei nõustu üldse.

Samasooliste kooselu seadustamine oli õige otsus. – Ei nõustu üldse.

Immigrantide riiki saabumist peaks oluliselt rohkem kontrollima. – Nõustun täielikult.

Inimestel peaks olema õigus rahvaalgatuse korras seaduseelnõusid Riigikogu menetlusse esitada. – Nõustun täielikult.

Avaliku sektori efektiivsuse suurendamiseks tuleks ametnike arvu vähendada – Nõustun täielikult.

Pensioni teine sammas tuleb sellisel kujul kaotada. – Nõustun täielikult.

Kuritegevusega võitlemiseks tuleb karistusi karmistada. – Martin Vaher, Markus Järvi ja Urho Meister nõustuvad selle väitega täielikult ning Varro Vooglaid ja Lennart Käämer “pigem nõustuvad” sellega.

Venemaaga suhete parandamiseks peab Eesti loobuma viitest Tartu Rahule piirilepingu ratifitseerimisel. – Ei nõustu üldse.

Objektiivi valimiskompass Riigikogu 2019

Kas toetate kooseluseaduse tühistamist? – Jah.

Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist? – Ei.

Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna? – Jah.

Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi? – Jah.

Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist? – Jah.

Kas toetate valikabordi riikliku rahastamise lõpetamist? – Jah.

Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest? – Ei.

Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist? – Ei.

Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest? – Jah.

Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega? – Ei.

Üksikasjalikult saab kõikide Objektiivi toimetuse liikmete vastustega tutvuda siit.

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!

Aidake viia artikli sõnum palju suurema hulga inimesteni, jagades artiklit sotsiaalmeedia kaudu oma sõprade ja tuttavatega!
JAGA
Martin Vaher
Martin Vaher portaali Objektiiv toimetaja, katoliiklane. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis filosoofiat ja teoloogiat ning jätkab magistriõpinguid religiooniuuringute alal.