Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Foto: Facebook (PPA)

Noor muusik Emma Johanna Lepasoo saavutas SAPTK abil Harju Maakohtus võidu Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) üle. Kohus tühistas PPA poolt ebaseaduslikult tehtud trahvi seonduvalt kinnises Facebooki grupis tehtud üleskutsega minna Toompea meeleavaldusele musitseerima.

Noor ema, muusikatudeng ja laulja Emma Johanna Lepasoo tegi 6. aprillil hilisõhtul kinnises Facebooki grupis „Muusikute infovahetus" postituse, kus kutsus teisi muusikuid järgmisel päeval koos endaga Toompea meeleavaldusele musitseerima. 

Olgugi, et see postitus eemaldati grupi administraatori poolt vaid loetud minutid hiljem, kuna poliitilise sisuga postitused ei ole grupis lubatud, algatas PPA Põhja prefektuur juba järgmisel päeval laulu "Taas ärkamise aeg" autoriks oleva Lepasoo suhtes väärteomenetluse. Kuigi PPA soovis asja lahendada kiirmenetluse ja minimaalse trahviga, et saavutada süüdimõistev otsus, soovitas SAPTK mitte süüd omaks võtta, kuna mitte mingisugust õiguserikkumist ei olnud toime pandud.

Väärteomenetlus päädis 7. mail süüdimõistva otsuse ja 160 euro suuruse trahvi määramisega, sest PPA hinnangul rikkus Lepasoo oma postitusega avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõudeid. PPA seisukoha aluseks oli hinnang, nagu teinuks kõnealune postitus Lepasoost selleks ajaks juba ca nädal aega Toompeal toimunud meeleavalduste korraldaja ja korraldajana oleks ta pidanud meeleavaldused registreerima. Reaalselt ei olnud Lepasoo mitte kuidagi nende meeleavalduste korraldamisega seotud ega olnud selleks ajaks veel kordagi neil meeleavaldustel osalenudki.

Algusest peale nõustas Lepasood SAPTK, tagades õigusabi, mida osutas SAPTK-ga õiguskeskuse ülesehitamiseks tihedamat koostööd alustanud jurist Henno Nurmsalu. SAPTK abil sai PPA otsus 7. mail Harju Maakohtus vaidlustatud. Kaebuse sisuks oli osutus, et PPA otsus on õigusvastane, kuna reaalselt ei ole Lepasoo talle etteheidetud õigusrikkumist toime pannud. Kohtuistung toimus 17. juunil ja 21. juunil langetas kohus otsuse, millega rahuldas kaebuse, tühistades PPA poolt väärteomenetluses langetatud otsuse.

Õigus meelt avaldada on üks demokraatliku ühiskonna peamistest alustest ja seda peab austama ka politsei. Kui politsei hakkab aga hoopis otsima võimalusi inimesi kõnealuse õiguse seadusliku kasutamise pärast alusetult karistada, siis on midagi väga valesti – seda enam, kui meelt avaldatakse politsei võimuvolituste laiendamise vastu.

SAPTK juhataja Varro Vooglaiu sõnul on hämmastav, et PPA üldse niisuguse otsuse langetas, hoolimata sellest, et juba väärteomenetluse käigus sai nii suuliselt kui ka kirjalikult põhjalikult selgitatud, et reaalselt ei ole õigusrikkumist toime pandud.

„Vaadates, kui otsitud süüdistused PPA esitas ja kuidas esitatud vastuväiteid ei võetud vähimalgi määral arvesse, jäi mulje, nagu oleks ülevalt poolt antud käsk see menetlus tingimata läbi viia ja langetada süüdimõistev otsus – ilmselt selleks, et pärssida valitsusele ja PPA juhtkonnale ebameeldivate Toompea meeleavalduste jätkamist. Ilmselgelt ei peaks asjad nii käima. Samas on hea, et kohus rakendas oluliselt kõrgemat standardit ega lubanud niisugusel õigusvastasel otsusel kehtima jääda," selgitas ta.

SAPTK seondus Vooglaiu sõnul kõnealuse asjaga põhimõtte pärast. Tema sõnul ei ole  tavalised inimesed väärteomenetluses jõustruktuuridega silmitsi seistes sageli suutelised kohtu kaudu oma õigusi kaitsma ning nõustuvad seetõttu menetluse kiirema lõpetamise ja väiksema trahvi saamise huvides kiirmenetluses süü omaksvõtmisega, ent nii saavad loodud väga halvad pretsedendid, mis mõjutavad kogu ühiskonda.

„Meil võivad olla erinevad tõekspidamised, aga vaba ühiskonna ideaali austavate inimestena peaksime jõustruktuuride poolt kodanike elementaarsete poliitiliste õiguste mahasurumisele otsustavalt vastu astuma. Õigus meelt avaldada on üks demokraatliku ühiskonna peamistest alustest ja seda peab austama ka politsei. Kui politsei hakkab aga hoopis otsima võimalusi inimesi kõnealuse õiguse seadusliku kasutamise pärast alusetult karistada, siis on midagi väga valesti – seda enam, kui meelt avaldatakse politsei võimuvolituste laiendamise vastu," selgitas ta.

Paraku ei lepi PPA Harju Maakohtu otsusega. Nimelt teatati kohtule soovist kohtuotsus vaidlustada. Kassatsioon tuleb esitada Riigikohtule kirjalikult 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. See tähtaeg hakkab jooksma alates 9. augustist, mil Harju Maakohus teeb motiveeritud kohtuotsuse menetlusosalistele kättesaadavaks.

SAPTK jätkab suuremate toetajate otsimist selleks, et käivitada oma alaliselt tegutsev õiguskeskus. Õiguskeskus soovitakse käivitada selleks, et kaitsta Eesti ühiskonnas vaba ja õiglase ühiskonnakorralduse aluseks olevaid põhimõtteid, mille osaks on muu hulgas sõnavabadus, südametunnistuse vabadus ja õigus meelt avaldada, aga ka muud põhiõigused, nagu näiteks õigus elule, õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele, õigus omandile, vanemlikud õigused, õigus omada enesekaitseks relvi jms.