Foto: BondDLegion/Bigstockphoto.com

Ravimiamet teatas eile vastuseks SAPTK poolt rohkem kui kuu aja eest esitatud väärteoteatele, et loosimistega laste vaktsineerima meelitamise kampaaniad olid küll seadusevastased, aga seaduserikkujate suhtes ei peeta otstarbekaks väärteomenetlusi algatada.

Eilse tööpäeva lõpus laekus määruse kujul ravimiametilt vastus SAPTK poolt 26. augustil saadetud väärteoteatele, millega juhiti ravimiameti tähelepanu loosimistega laste, noorte ja teiste inimeste vaktsineerima meelitamise kampaaniate seadusevastasusele ja paluti rikkujate suhtes algatada väärteomenetlus.

Oma vastuses nendib ravimiamet, et niisugused kampaaniad, mida viisid teiste hulgas ellu Tallinna linn ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla, on tõepoolest vastuolus kehtiva õigusega – täpsemalt ravimiseaduse paragrahvis 84 lõige 8 sätestatuga, mille kohaselt on ravimi väljakirjutamise õigust mitteomavatele isikutele keelatud korraldada ravimiga seotud loosimisi ja loteriisid.

„Ravimiamet on seisukohal, et hüvede või kallihinnaliste kingituste pakkumine vaktsineerimise edendamiseks või vaktsineerimisega seotud loosimiste läbiviimine ei ole vaktsiiniga hõlmatuse suurendamiseks sobiv ega kohane meede (RavS § 84 lg 8), sest need mõjutavad inimesi tervisealaseid valikuid tegema muudest kui meditsiinilistest või tervise kaalutlustest. […] Liiatigi ei tohi selline kampaania olla suunatud otseselt või peamiselt lastele," seisab ravimiameti vastuses.

Hoolimata kõnealuste kampaaniate seadusevastasusest asus aga ravimiamet seisukohale, et õigusrikkujate suhtes väärteomenetluse algatamine ei oleks otstarbekas. 

Nimelt selgitatakse ravimiameti järelevalveosakonna inspektsioonibüroo inspektori Keili Kondike poolt allkirjastatud vastuses:

"Ravimiamet on ühendust võtnud kõikide meile teadaolevate vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniate korraldajatega ning selgitanud kampaania korraldajatele sellise teabe avalikustamisele kohalduvaid nõudeid ja keelde. Lisaks selgitasime, et uute kampaaniate korraldamine tuleb kooskõlastada Ravimiameti ja Terviseametiga ning hoiduda mis tahes vaktsineerimisega seotud loosimistest ja loteriidest. Ravimiamet mõistab kohustust alustada juba lõpetatud kampaaniate läbiviijate suhtes väärteomenetlust. Seega amet on omalt poolt teinud kõik rikkumiste lõpetamiseks ja edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ning arvestades pandeemiast tekkinud ressursipuudust, peab Ravimiamet otstarbekamaks suunata oma tegevused edasiste kampaaniate nõuetele vastavuse tagamiseks eesmärgiga tagada avalikustatava teabe objektiivsus ja tasakaalustatus, et võimaldada igal inimesel teha vaktsineerimise osas põhjalikult läbikaalutletud otsus, arvestades nii isiklikku terviseseisundit kui valitsevat tervisealast kriisi tervikuna."

„Seetõttu, arvestades augustis toimunud kampaaniate paljusust, asjaolu, et Ravimiamet on võtnud ühendust kõikide teadaolevate kampaaniate korraldajatega ning selgitanud uues tekkinud olukorras kohaldamisele tulevaid nõudeid, rikkumiste lõpetatust ning piiratud ressurssi tervisevaldkonna kriisi lahendamisel, ei pea Ravimiamet otstarbekaks lõpetatud vaktsineerimise edendamise kampaaniate korraldajate suhtes väärteomenetluse alustamist," lisab Kondike.

Valitud väljavõtted sellest, kuidas lapsi nänni jagamise lubadusega süstla otsa meelitatakse. Illustratsioon: Objektiiv

Väärteomenetluse alustamata jätmise otsuse õigusliku alusena viitab ravimiamet väärteomenetluse seadustiku paragrahv 59 lõikele 2, mis ütleb, et kohtuväline menetleja on kohustatud alustama väärteomenetlust 15 päeva jooksul alates väärteoteate kättesaamisest või otsustama väärteomenetluse alustamata jätmise ning teatama sellest väärteoteate esitajale. 

Reaalselt vastas ravimiamet SAPTK-le kui väärteoteate esitajale 32. päeval pärast väärteoteate esitamist.

Väärteomenetluse seadustiku paragrahvis 31 on seejuures sätestatud väärteomenetluse kohustuslikkuse põhimõte, mille kohaselt on kohtuväline menetleja (antud juhul ravimiamet) kohustatud alustama ja läbi viima väärteomenetluse, kui tegu ei ole kohtuvälise menetleja veendumuse kohaselt vähetähtis või puuduvad väärteomenetlust välistavad asjaolud.

Millistele kriteeriumidele tuginedes on arvatud mobiiltelefonide, tahvelarvutite, burgerite ja muu sellise loosimisega paljude laste ja noorte vaktsineerima meelitamine vähetähtsaks väärteoks, see ravimiameti vastusest ei ilmne.

Väärteomenetluse seadustiku paragrahv 59 lõike 4 kohaselt võib väärteoteate esitaja pärast väärteomenetluse alustamata jätmise teate saamist esitada kaebuse kohtuvälise menetleja juhile väärteomenetluse alustamata jätmise peale. Ehk ravimiameti poolt langetatud otsuse saab vaidlustada, pöördudes kaebusega ravimiameti enda poole. Seaduse paragrahvi 76 kohaselt võib seda teha 15 päeva jooksul pärast väärteomenetluse algatamata jätmise määruse kättesaamist.

Vastavalt ravimiseadusele (§ 107) võib ravimireklaami nõuete rikkumise eest karistada juriidilisi isikuid rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

SAPTK väärteoteatega saab terviklikul kujul tutvuda siin ja ravimiameti poolt vastuseks saadetud määrusega siin.

Toimetas Varro Vooglaid

Vt samal teemal: