Foto: weyo/Bigstockphoto.com

Riigikontroll tuvastas Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nimel advokaadibüroo Leadell PILV poolt esitatud pöördumisest tõukudes, et Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingu, portaali "Feministeerium" haldava MTÜ Oma Tuba ja SA Eesti Inimõiguste Keskus rahastamine hasartmängumaksust laekunud rahast on tõepoolest seadusevastane. Lisaks tuvastas Riigikontroll, et ebaseaduslikult on makstud toetused välja ka SA-le Poliitikuauuringute Keskus Praxis ja MTÜ-le Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.

"Dokumentidega tutvumise põhjal tuvastasime, et toetusi [kõnealuste ühingute] projektidele […] oleks olnud õige maksta mitte hasartmängumaksu laekumistest pärinevatest summadest, vaid Sotsiaalministeeriumi muust eelarverahast, sest nende projektide sisu ei paigutu hasartmängumaksu seaduses ette antud kasutusalade loetelu alla. Riigikontrolli hinnangul on hasartmängumaksu seaduses nimetatud kasutusalade loetelu selgelt piiritletud ja kinnine," märgib Riigikontroll 6. veebruaril Sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjas.

Nagu SAPTK Riigikontrollile saadetud ja LEADELL Pilv Advokaadibüroo koostatud põhjalikus õiguslikus analüüsis toonitas, võib hasartmängumaksu seaduse paragrahvi 7 lõige 4 punkt 2 kohaselt hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

Väljavõte sotsiaalministeeriumi kodulehel esitatud tabelist, mis kajastab nimetatud ministeeriumi kaudu hasartmängumaksu seaduse alusel antud 2019. aasta aastatoetusi.

Seejuures juhib Riigikontroll tähelepanu, et rahastamisettepanekud esitanud Sotsiaalministeerium ja toona rahastamisotsuseid langetanud Hasartmängumaksu Nõukogu ei ole ka ise neid projekte määratlenud kuuluvaks ühegi hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktis 4 nimetatud kasutusala alla. Samuti pole ükski viiest kõnealusest rahastamistaotluse esitajast oma projekti peamise eesmärgina ega peamiste sihtrühmadena välja toonud hasartmängumaksu seaduses määratletud kasutusalasid.

"Kokkuvõtvalt on Riigikontroll seisukohal, et kuigi võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine on Sotsiaalministeeriumi ülesanne, ei olnud ministeeriumi ettepanekul ja Hasartmängumaksu Nõukogu otsusel hasartmängumaksu laekumistest eespool nimetatud viiele projektile toetuste eraldamine kooskõlas hasartmängumaksu seadusega. Kui seadus näeb ette raha kasutamisel sihtotstarbe, tuleb sellest ka lähtuda," toonitab Riigikontroll ühemõtteliselt.

"Kui seadus näeb ette raha kasutamisel sihtotstarbe, tuleb sellest ka lähtuda," toonitab Riigikontroll ühemõtteliselt.

Seejuures rõhutatakse märgukirjas, et Riigikogu määratletud konkreetsete valdkondade või gruppide laiendamine Sotsiaalministeeriumi poolt Riigikontrollile saadetud vastuses kirjeldatud viisil võiks "utreerides viia tõlgenduseni, et raha võib kasutada mis tahes eluvaldkonnas, kui leida/tekitada sihtrühmaga vähimgi seos."

"Sellise loogika kasutamise puhul muutuks aga üldse sisutühjaks mis tahes seaduse tasemel raha sihtotstarbelisuse määratlemine konkreetsete eesmärkide täitmiseks. Lisaks tuleb sellisel lähenemisel arvestada ka otseselt loetletud sihtrühmade huvidega, sest sihtrühmi laiendades muutub väiksemaks nende võimalus toetust saada."

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul kinnitab Riigikontrolli analüüs ühemõtteliselt, et Sotsiaalministeerium on aastaid kasutatud sadu tuhandeid eurosid hasartmängumaksust laekunud raha teatud ideoloogilise suunitlusega ühingute rahastamiseks viisil, mis on otseselt seadusevastane.

"Siin ei ole enam küsimus selles, kas homo- ja sooideoloogiat ning radikaalset feminismi propageerivate ühingute riiklik rahastamine on kellegi arvates hea mõte või mitte. Küsimus on selles, et sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha jagatakse ideoloogilistele ühingutele otseselt ilma seadusliku aluseta. Võiksime ju ilmavaatelistest erimeelsustest hoolimata kõik nõustuda, et niisugune asi on lubamatu, sõltumata sellest, millist ideoloogilist programmi nõnda toetatakse ja edendatakse," toonitas ta.

"Olukord on tegelikult skandaalne, sest raha, mis oleks pidanud minema näiteks puuetega inimeste, vanurite või perede toetamiseks, on läinud väga suurtes summades ideoloogiliseks propagandaks ja lobitööks." – Varro Vooglaid

"Olukord on tegelikult skandaalne, sest raha, mis oleks pidanud minema näiteks puuetega inimeste, vanurite või perede toetamiseks, on läinud väga suurtes summades ideoloogiliseks propagandaks ja lobitööks," lisas ta, püstitades ühtlasi küsimuse, kes kannab maksuraha ebaseadusliku laialijagamise eest vastutust.

SAPTK pöördus märgukirjaga Riigikontrolli poole 10. detsembril 2019, juhtides tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

Sisu poolest sama pöördumise saatis SAPTK juba 2. jaanuaril 2020 ka Vabariigi Valitsusele, et see teostaks järelevalvet Sotsiaalministeeriumi poolt hasartmängumaksust laekunud raha kasutamise seaduspärasuse üle. Vaatamata mitmetele ministritele isiklikult tehtud meeldetuletustele, ei ole SAPTK enam kui 30 päeva jooksul Vabariigi Valitsuselt mingit vastust laekunud. Muuhulgas on jäetud vastamata ettepanekule mitte maksta uusi toetusi kõnealustele ühingutele välja enne, kui Riigikontrolli menetlus on tulemuseni jõudnud.

Riigikontrolli poolt Sotsiaalministeeriumile saadetud märgukirjaga on terviklikul kujul võimalik tutvuda SIIN.