Suur meeleavaldus abielu kaitseks. Foto: Henry Tombak

Riigil ega ühelgi teisel institutsioonil pole voli abielu tähendust muuta. Kui riik seda siiski tegema peaks, on tegu ebaõiglase seaduse, vägivallaakti ja seaduse korruptsiooniga, millele pole mitte üksnes keelatud kuuletuda, vaid millele on kodanikud kohustatud vastu astuma, tõdes Objektiivi peatoimetaja ja SAPTK nõukogu esimees Markus Järvi täna riigikogu õiguskomisjonis.

Allolevas Markus Järvi pöördumine õiguskomisjonile:

Esiteks – ja seda eelkõige protokolli huvides – tahan väljendada protesti viisi suhtes, kuidas õiguskomisjon kohtles eile kirikute ja SAPTK esindajaid. Meil lasti oodata ligi poolteist tundi, mille peale osa kirikute esindajatest lahkus. Teist päeva peale tänase istungi aja oma seisukohtade esitamiseks ei võimaldatud, pannes kirikute ja SAPTK esindajad lihtsalt fakti ette, kas kõnelda täna või üldse mitte.

Eile jõudsid siia saali vaid meie ja katoliku kirikut esindav piiskop Philippe Jourdan koos Eerik Salumäega, kelle nägemused kuulati ära kiirustades. SAPTK esindajate jaoks aga aega ei jätkunudki. 

Teiseks, kohe alguses olgu selgelt välja öeldud, et siin saalis ei leia parasjagu aset arutelu, vaid arutelu simuleerimine, mitte kaasamine, vaid kaasamise etlemine, mille eesmärgiks on näidata, et ettekavatsetud tulemuse läbisurumise käigus on leevendava asjaoluna ära kuulatud ka usuühendusi ja konservatiivset kodanikuühiskonna organisatsiooni.

Kuid nagu näha, on komisjoni esimehel raskusi isegi "ärakuulamise" ja "kaasamise" vormilise korraldamisega ning arutelu eelduseks oleva rahuliku õhkkonna ja aja leidmisega.

Seega väljendan SAPTK seisukohti lähtudes mitte naiivsest lootusest astuda perekonnaseaduse muudatusi riigikogu kodu- ja töökorra seadust rikkudes ja valetades läbi suruva koalitsiooniga reaalsesse arutellu, vaid kantuna kohustusest väljendada meie leppimatut vastuseisu abielu moonutamisele, mis kujutab endast riigivõimu ränka kuritarvitamist. 

Nagu ütlesime kirjalikus seisukohavõtus õiguskomisjonile: "Taunimist väärib mitte ainult kavandatav seadusemuudatus, vaid ka valelik ja lugupidamatu viis, kuidas seda ellu viiakse ja läbi surutakse – valijatelt mandaati küsimata ja saamata (ehk selgelt ebademokraatlikult), valelikke argumente kasutades ja avalikkust eksitades (nn abieluvõrdsuse retoorika) ning kiirkorras, nagu juba öeldud, üksnes näiliselt kaasamist teostades."

"Meenutame ka seda, et alles mõne aasta eest kinnitas peaminister Kaja Kallas, et Eestis ei ole vaja anda abielu määratlusele põhiseaduslikku kaitset, kuna mitte ükski poliitiline jõud ei plaanivat asuda abielu määratlust ründama ja seda ümber kirjutama. Täna näeme aga, et Kallase juhitud Reformierakond on ise üks neist jõududest, mis soovib tema enda sõnu kasutades "abielu rünnata", olles vaikinud selle plaani valimiste eelsel ajal täielikult maha. Avalikkusele on selgelt valetatud.

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on kategooriliselt vastu valitsuskoalitsiooni püüdlusele moonutada Eesti Vabariigis kehtivates seadustes abielu ja perekonna tähendust, hõlmates nendega ka homoseksuaalsed suhted ning andes homoseksuaalidele lapsendamise õiguse.

Samasooliste liitude käsitlemine abieluna rikub rängalt meie ühiskonna kõige kaitsetumate liikmete ehk laste õigust emale ja isale ning aitab kaasa inimkaubanduse tekkele laste ostmise normaliseerimise kaudu nn surrogaatemadelt. Selline praktika kujutab endast ränka solvangut nii naise väärikuse vastu emana kui lapse õiguse vastu tunda oma tegelikke vanemaid.  

Lahutamatu abielu ja sellele rajanev perekond ei ole sotsiaalsed konstruktsioonid, vaid inimloomusest lähtuvad institutsioonid, mille keskmeks on meeste ja naiste fundamentaalne erinevus ja täiendavus, mis võimaldab omakorda inimelu edasiandmist. Seetõttu pole riigil ega ühelgi teisel institutsioonil voli abielu tähendust muuta. Kui riik seda siiski tegema peaks, on tegu ebaõiglase seaduse, vägivallaakti ja seaduse korruptsiooniga, millele pole mitte üksnes keelatud kuuletuda, vaid millele on kodanikud kohustatud vastu astuma. 

SAPTK lähtub oma tegevuses loomuseadusest ja seda selgelt esile toovast kiriku õpetusest. Katoliku kiriku õpetusameti dokument "Kaalutlused ettepanekute suhtes tunnistada seaduslikuks homoseksuaalsete isikute vahelised liidud" sedastab järgnevat: "Situatsioonides, kus homoseksuaalseid liite seaduslikult tunnustatakse või kus neile on antud abielule kuuluv seaduslik staatus ja õigused, ollakse kohustatud [sellele] selgelt ja jõuliselt vastu astuma."

Katoliiklane peab kiriku korralduse kohaselt "hoiduma mistahes formaalsest koostööst selliste rängalt ebaõiglaste seaduste vastuvõtmisel või rakendamisel, ning sedavõrd, kui see on võimalik, materiaalsest koostööst nende rakendamisel."

Apelleerides loomuseaduslikele ja usust tulenevatele argumentidele tuginedes abieluliiduga väliselt sarnaneva samasooliste tsiviilpartnerlusseaduse vastu, tõdeb kirik: "On tõsi, et kõik katoliiklased on kohustatud vastustama homoseksuaalsete liitude seaduslikku tunnustamist, aga katoliiklikud poliitikud on kohustatud tegema seda erilisel moel, järgides oma vastutust poliitikutena. Kirik õpetab, et lugupidamine homoseksuaalsete isikute vastu ei saa mitte mingil moel viia homoseksuaalse käitumise heakskiitmisele või homoseksuaalsete liitude seaduslikule tunnustamisele," kirjutab usudoktriini kongregatsioon.

Abielu ja perekonna tähenduse moonutamine pole aga vastuolus mitte üksnes aastasadade pikkuse traditsiooni, loomuseaduse ja kiriku õpetusega, vaid ka meie põhiseaduse preambulis sätestatud Eesti Vabariigi kohustusega tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade ning sellega seonduvalt tagada, et perekond kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus oleks riigi erilise kaitse all.

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimist võib tagada üksnes mehe ja naise truule abielule rajanev viljakas perekond, mida rahvastikukriisis vaevlev Eesti riik peaks käsitlema absoluutse prioriteedina.  

Eelolevat silmas pidades Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks mitte üksnes ei seisa loomuliku abielu kaitsel ja ei väljenda oma leppimatut vastuseisu koalitsiooni sügavalt ebaõiglasele püüdlusele abielu tähendust moonutada, vaid kutsub avalikult seda tegema ka kõiki teisi Eesti Vabariigi kodanikke, kinnitades deklaratsioonis abielu laste kaitseks, "et me ei tunnista abieluna ühtegi ühendust, mis lahkneb abielu loomuseaduslikust tähendusest mehe ja naise liiduna ning seisame otsustavalt vastu loomuvastase abielukäsitluse õpetamisele lasteaedades ja koolides ega luba oma lastel osaleda kooliprogrammides ja tundides, milles õpetatakse riigi poolt moonutatud arusaama abielust".

Ühtlasi kinnitame deklaratsiooni sõnadega avalikult, "et käsitleme Eesti Vabariigi riigikogu otsust abielu ümber määratleda õigustühise ja rahvast sügavalt lõhestava riigivõimu kuritarvitamisena, millele astume vastu kõikide seaduslike vahenditega ning mille pöörame esimesel võimalusel tagasi." 

"Meie kohustus inimestena on anda tunnistust igavesest tõest: abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ükski riigi meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta!"

Lõpetuseks olgu öeldud, et Eesti Vabariigi poolt plaanitav valeabielu on vastuolus Jumala loomisplaaniga, mille kohaselt on Jumal loonud inimesed oma näo järele meesteks ja naisteks. Sellisena on see samm Jumala suhtes solvav. Jumalat teadlikult ja tahtlikult solvates on aga tõenäoline, et meie riigi ja rahva peale tõmmatakse ka Jumala karistus. 

Need, kes seda ebaõiglust praegu läbi suruvad, nagu me kõik, peame kunagi aru andma Kristus Kuninga trooni ees. Tänan tähelepanu eest!