Foto: GoRail Facebooki leht

Koroonapiirangute vastastel meeleavaldustel osalemise tõttu ametist vabastatud vedurijuht saavutas SAPTK õiguskeskuse abil töövaidluskomisjonis kompromisskokkuleppe, mille kohaselt maksti talle hüvitist.

Mõõdunud aasta detsembri keskel lõpetas AS GoRail etteteatamata väidetava usalduse kaotuse tõttu töölepingu vedurijuhiga, kellele heideti ette osalemist koroonapiirangute ja vaktsiinisunni vastastel meeleavaldusel.

Tööandja sõnul ei olnud töötaja tööväline tegevus aktsepteeritav, kuna see kahjustas nii tööandja mainet kui Eesti riigi turvalistust. 

Töölepingu ülesütlemist põhjendas tööandja muu hulgas väitega, et töötaja osales koroonapiirangute vastastel meeleavaldustel hoolimata asjaolust, et talle oli teada tööandja huvi töötajate tervise hoidmise ja neile vaktsineerimise vajalikkuse selgitamise vastu

"Tööandjal on ebaeetiline ja keeruline jätkata töösuhet isikuga, kes oma tegevusega seab kahtluse alla üldtunnustatud õigused, vabadused ja kehtiva korra," toonitas AS GoRaili esindaja.

SAPTK õiguskeskuse abil esitas ametist vabastatud vedurijuht avalduse töövaidluskomisjonile, taotledes töölepingu lõpetamise tühisuse tuvastamist ja hüvitise määramist.

Muu hulgas sai kaebuses rõhutatud, et kogunemisvabadus on üks olulisemaid demokraatliku ühiskonna aluseks olevaid põhiõigusi, mida peavad austama ka tööandjad.

"Ilma austuseta selle õiguse vastu ei ole demokraatlik ühiskonnakorraldus mõeldav, kuna sellisel juhul ei ole kodanikel võimalik sanktsioone kartmata väljendada rahulolematust ja mittenõustumist avaliku võimu teostamisel kavandatavate või juba astutud sammudega," seisis kaebuses.

Vaidlus lõppes kompromisskokkuleppega, mille kohaselt maksis tööandja töötajale töölepingu seaduses ette nähtud hüvitise kolme kuu töötasu ulatuses.

SAPTK õiguskeskus on ka varem toetanud inimesi, kelle õigusi on koroonapiirangute vastastel meeleavaldustel osalemise tõttu rikutud.

Samuti on SAPTK õiguskeskus esindanud vaktsiinisunnile mitteallumise tõttu ametist vabastatud kaitseväelasi, politseinikke ja päästjaid, just nagu ka koroonapiirangute rikkumisega seonduvalt ebaõiglaselt trahvitud kodanikke.

Toimetas Varro Vooglaid