Saksa- ja homolipp. Foto: Bigstockphoto

Enam kui aasta on üks Bremeni evangeelne luterlik kogudus, koguduse kasutuses olevad hooned, ning koguduse pastor Olaf Latzel kannatanud „nõrkade ja kõige haavatavamate" omasooiharate verbaalsete ja füüsiliste rünnakute all. Mõned päevad tagasi mõistis Bremeni kohus pastori, kes selliste teguviiside vastu protesteeris, süüdi vihakõnes ja määras talle kolmekuise vanglakaristuse võimalusega asendada see trahviga 90 päevamäära ulatuses. Vahendame blogi „Bremeni kellad" ülevaadet toimuvast.

Aprillis 2020, enne kui prokurör tõstis süüdistuse vaenu õhutamises, andis uurimise all olev Bremeni Püha Martini koguduse pastor Olaf Latzel avaliku selgituse:

„Kallis kogudus. Olete ilmselt kuulnud meediast, et neil nädalatel on minu ja koguduse vastu sooritatud rünnakuid ja on isegi ähvardatud mõrvaga. Selline agressiooni määr on mulle uus kogemus. Minu vastu suunatud vaen ja süüdistused on sellel nädalal sagenenud. Mind süüdistatakse abieluseminaril toimunu pärast. Seminar peeti oktoobris 2019 ja sellel osales meie kogudusest 30 abielupaari. Selgitan, mis toimus. Ühes oma loengus mainisin kurjategijaid. Ma ei pidanud silmas homoseksuaalset elu elavaid inimesi, vaid militantseid ründajaid, kes on viimastel aastatel üha uuesti meid rünnanud, sõimates Jumalat pilkavate sõnadega. 

Näiteks häiriti meie jumalateenistust siis, kui jutlustas Ulrich Parzany. Umbes 50 samasoolist paari korraldas siis meie kirikus nn „Kissi in" sündmuse, mis lõppes politseivastase kähmlusega.

Meie kirikut on plätserdatud selliste loosungitega nagu „god is gay" („jumal on samasooihar"). Neid laamendajad olen nimetanud kurjategijateks. Loengut kuulanud mõistsid, mida ma tahtsin öelda, ning ma ei pidanud oma sõnu selgitama.

Kuna mõnedel, kes ise kohal ei viibinud, on tekkinud arusaam, et pean kõiki homoseksuaale kurjategijateks, tahan esitada vabanduse ja selgitada, et seda ei ole ma loomulikult mõelnud. See ei ole minu nägemus.

Kuna meie kogudust ja mind selle pastorina sõimatakse üha sagedamini homofoobideks, soovin tuua nüüd uuesti välja meie piibelliku seisukoha homoseksuaalsuse suhtes. Kõik inimesed, eranditult kõik, on Piibli õpetuse kohaselt patused (Kiri roomlastele 3:23–24). Piibel toob selgelt ära, mis on patt, nagu näiteks rahahimu, abielurikkumine, kadedus, armastuse puudumine, vihastamine, kättemaks, ahnus, joomarlus ja sündsusetus. Neid ja paljut muudki nimetatakse pattudeks, sest Piibel ütleb nii. Ka homoseksuaalsus kvalifitseerub Piiblis selgesõnaliselt patuks  (3Ms 18:22; 3Ms 20:13; Rm 1:26–27).

Meil on siin Püha Martini koguduses homoseksuaalse suundumusega usuõdesid, kes on, teadagi, osa meie kogukonnast. Ometigi teeme meie koguduses selget vahet: patusele ütleme „jah", patule aga ütleme „ei". Ütleme „jah" rahahimukale, abielurikkujale, kadedale, armastuses vaesele, homoseksuaalile, vihastajale, kättemaksjale, ahnele, joomarile ja sündsusetule. Ent Piibli käsu kohaselt ütleme „ei" rahahimule, abielurikkumisele, kadedusele, armastuse puudumisele, homoseksuaalsusele, vihastamisele, kättemaksule, ahnusele, joomarlusele ja sündsusetusele.

Seda Piibli üheselt võetavat tunnistust ei või meie Püha Martini kogudusena ja mina pastorina kuulutada ega õpetada teisiti. Kuigi see, kuidas meist räägitakse ja kirjutatakse suures osas kirikuorganisatsioonis, poliitikas ja meedias, toob meile üha parema kogemuse sotsiaalsest kõrvaletõrjumisest ja laimamisest.

Annan meie koguduse ja oma tee Issanda Jeesuse Kristuse hoolde. Tema juhtigu, kaitsku ja õnnistagu meid. Üksi Talle olgu au.

26. aprill 2020, Bremen

Pastori saksakeelne audioselgitus

Püha Martini koguduse vastus 17.5.2020 Bremeni evangeelsetele kirikujuhtidele pärast nende  14.5.2020 vastu võetud otsust võtta pastor Olaf Latzel distsiplinaarvastutusele

Püha Martini koguduse juhatus ütleb järgnevat:

Homoseksuaalsuse praktiseerimine on Piiblis (Vanas ja Uues Testamendis) keelatud ja see on seotud Jumala loomistöös seatud korraga, millele vastuhakkaja hakkab vastu Jumalale endale. Homoseksuaalset elu nimetatakse õuduseks ja patuks. Kulus tuhandeid aastaid, mil vastavat keeldu ei seatud kahtluse alla, ei Vana Testamendi aegadel, ega Uue Testamendi kogudustes. Saksamaa Evangeelsele kirikulegi on asi olnud selge. 1996. aastal tehtud avalduses tõdeb kirik, et abielu on vastassugupoolte vaheline ja homoseksuaalsuse praktiseerimine on Jumala tahte vastane. See on olnud kirikute enamuse seisukoht rahvusvahelisel tasandil.

Pastor Latzeli Piiblit järgiv õpetus sellest asjast ei ole endas sisaldanud homoseksuaalide halvustamist ega ässitamiste nende vastu.

Patune – kaduvusse või päästmisele? Odava armu kuulutamise vastu

Pastor Latzel on jutlustades Jumala kohtumõistmist patu üle ning sellest, et lunastusest ilma jäänud patune kannatab igavest surma, väidetavalt solvanud inimesi ja nende väärikust. Pattulangemise läbi sai inimese osaks igavene kaduvus, ent „hea sõnum" räägib patuse lunastusest. Kristus päästab igavesse ellu. Piibelliku õpetuse lunastusest ilmajäänu kaduvusse langemisest ja vaid armu läbi pääsemisest on paljud evangeelsed kirikud hüljanud. Moodsat nimest ei taheta hirmutada ega tema olukorda kahtluse alla seada. Bremeni kirik (BEK) on nüüd mures selle üle, et neid ei solvataks. Seepärast jagab ta odavat armu, mille eest Dietrich Bonhoeffer hoiatas juba 75 aastat tagasi: „Odav arm on kiriku verivaenlane."  

Kirikute üksmeel või koguduste ühendus?  EI ühendamisele, JAH tõele

Pastorit süüdistatakse selles, et oma kõnedega on ta lõhkunud kõikide kiriklike ühenduste ühtsuse. Bremeni evangeelne kirik oletab, et selle ülesanne on muuta ühetaolisteks kõik kogudused ja eri suundadest leitavad kiriklikud ühendused, kuigi Bremenis valitseb koguduslik iseseisvus. Bremenis leidub kogudusi seinast seina nii õpetuses kui praktikas. On kogudusi, kus nõutakse sooideoloogia tunnistamist kõige mõõdupuuna, kuid omakorda Püha Martini koguduses ei tuleks see kõne allagi. Kirikute ühtsus, ühetaolisus ei ole väärtus omaette. Me peame pürgima tõe poole. Piibelliku tõe poole.

Distsiplinaarmenetlus Piibli ja tunnistuse alusel

Väidetakse, et pastor halvustas ja solvas inimesi ja nende väärikust ning kahjustas koguduste ja kiriklike ühenduste omavahelist ühtsust. Süüdistused on vastuoluliselt mustvalged, nende abil üritatakse kaotada piibellikud tõsiasjad.

Paljud kirikud Saksamaal ei pea enam Piiblit autoriteediks.

Kui meid on rünnatud, häirides jumalateenistusi ja pannes toime vandalismiakte, ei ole Bremeni kirik meid avalikkuse ees kaitsnud. Nüüd tahetakse vaigistada meie pastorit. Selline distsiplinaarmenetlus on Bremeni kirikukorraga vastuolus. Püha Martini kogudus ei kiida seda heaks.

Kallis Martin kogudus, kallid õed ja vennad Issandas

Oleme võtnud vastu rohkelt toetusavaldusi Saksamaalt ja mujalt Euroopast. Tuhanded inimesed toetavad meid ja palvetavad meie eest. Täname toe eest ja palume teid jätkata eestpalveid.

Palvetage ka paljude teiste pastorite, koguduste ja nende juhatuste eest, kes astuvad vastu ajavaimule, soovides kuulutada ja järgida vaid Kristust ning jäävad sel põhjusel kiriku juhtorganite hammaste vahele. Piiblile ustavate kristlaste kõrvaletõrjumine tugevneb Saksamaal  ja selle maakirikutes (Saksamaal on igal liidumaal oma evangeelne-luterlik koguduste liit, mida nimetatakse maakirikuks, tõlk), vastutuul tugevneb.

Palvetage kirikujuhtide eest, et Jumal, Issand, tooks neile tagasi mõistuse ja annaks neile pöördumise.

Palvetage ka ärkamise eest Saksamaal. Meist on saanud paganlik maa. Palvetage, et Jumal saadaks meile jutlustajaid, kes kutsuvad üles meeleparandusele ja astuma usu teed.

Kristus on ülestõusnud, Tema valitseb. Tema hoiab oma kogudust. Ta on lubanud olla koos meiega iga päev kuni maailma otsani.

Meie jätkame oma pastoriga Piibli ja tunnistuse poolt ette antud teed õpetuses ja elus, kuulekana imelisele Issandale ja meie Vabastajale, kes on lepitanud meie patud ristil ja toonud meile pääsemise.

Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti. (Hb 13:8

Jürgen Fischer, Püha Martini koguduse juhatuse nimel

Breemen 17. mai 2020.

Bremeni evangeelse Püha Martini koguduse kirikhärra, pastor Olaf Letzel on täna, 25.11.2020, Bremeni kohtus mõistetud süüdi ning talle on määratud kolme kuu pikkune vanglakaristus, mille võib asendada 90 päevamäära suuruse trahviga, ehk kokku 8100 eurot. Ta mõisteti süüdi ässitamise pärast rahvagrupi vastu, mis toimus  abieluseminaril oktoobris 2019, mil ta rääkis gender-ideoloogiast, homodest ja homoseksuaalsuse praktiseerimisest ja millest oli salvestus ka Youtube kanalil. Prokuröri esialgne nõue oli trahv 10.800 euro ulatuses. Kohtunikuks oli istungil Ellen Best (vt siit, siit ja siit).

Kohtunik Ellen Besti sõnade kohaselt oli otsuse aluseks muuhulgas see, et pastori kõned Youtube'is levitatavast seminarietteastest olid erapoolikud, vihaõhutavad ja neid võis tõlgendada üleskutsena kohelda homosid ja interseksuaalseid alandavalt. Kohtunik Best ütleb, et ei või eristada üksteisest kõnesid homoseksuaalsuse praktiseerimisest ja homodest, kuna inimesed homosuhteid ka praktiseerivad ja seksuaalne sättumus on osa inimese minapildist. Meie eesmärk on õhkkond, milles kõiki koheldakse lugupidavalt.

Kohtunike sõnul ei või kuiva perioodil tuletikku süüdata. Nüüd on olukord selline, et avalikud kõned on ohtlikus kuivuse olukorras. Pastorile soovitas ta oma suurt kõneandi teisiti kasutada.

Kaitsja Sascha Böttner ütles, et kohtuotsus on katastroof ja kirjeldas seda kui rünnakut arvamusvabaduse vastu. Nüüd on kaalukaussidel kristlik, piibellik nägemus, homme midagi muud.

Latzeli kaitsja kavatseb kaevata kohtuostus edasi, vajadusel Saksa põhiseaduskomisjonini.  

Süüdistusest ja seadusest, mida rakendati, saab täpsemalt teavet siit.

Kohus annab vabad käed Bremeni evangeelsete kirikuteliidule, ehk siis Bremen maakirik (BEK) võtab kasutusele rangemad meetmed ja pastori võib nüüd ametist lahti öelda. 

Pastor Latzel: „Homoseksuaalsus on patt!?" Gender-ideoloogia on prügi!

Homoseksuaalsuse praktiseerimise nimetamine patuks ja pastori muud otsekohesed kõned sellest, et muud usundid on ebajumalateenistus, et katoliiklikel pühakusäilmetel ei ole väärtust ja praegune, tugev kirikukriitika, lõid õhustiku pastorvastastele seisukohtadele. Tema piiblipõhine vikerkaare- ja sooideoloogiavastasus tõlgendati vihana homode kui inimeste vastu ja pastori selgitusi ei usutud. Saksa ja Bremeni kirikud koos vikerkaareliikumisega tõusid nende vastu. Pastori toetuseks koguti 20 000 allkirja, tema vastased kogusid 14 000 allkirja, nõudes tema vallandamistt. Tema Youtube'i kanalil on 25 000 tellijat. Kui ta jutlustab, on kuulajaid umbes 500, ehk kirik on täis. Samas on muudes Bremeni kirikutes rahvast hõredalt.

Kirik on hämmingus

Bremeni evangeelse kiriku BEK peasekretär Berndt Kuschnerus kommenteerib: „Olen sügavalt hämmeldunud, et meie kiriku pastor on mõistetud süüdi rahva ässitamises," ja jätkab: „Pastori kasutatud väljendid, mille eest tai sai karistada, ei ole vastuvõetavad ja kahjustavad kogu kiriku mainet. Bremeni kirikuraad koguneb 10. detsembril asja arutama."

Blogikirjutisest Bremenin kellot tõlkinud Roland Tõnisson