Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-aho debatil ühes roheliste esimehe Pekka Haavisto ja sotside juhi Antti Rinnega. Foto: Lehtikuva/Scanpix

Soome pühapäevaste parlamendivalimiste näol on paljude hinnangul tegemist erakondade mõõduvõtmistega väärtuste pinnal. Tuhast tõusnud põlissoomlased on päev enne valimisi tõusnud populaarsuselt teisele kohale, kirjutab Roland Tõnisson Soome valimiste ülevaates.  

Soome parlamendivalimised peetakse pühapäeval 14. aprillil 2019. „Tunded on kuumad" nagu need olid Eestiski sarnasel ajal ning nagu näha, ei ole märki nende jahtumisest.

Nii nagu peljati ja põlati kõike, mis seondub EKREga, põlatakse ja peljatakse ka Põlissoomlaste (Perussuomalaiset, PS) puhul. Seda enam, et seda erakonda võib pidada tuhast tõusjaks – peale erakonna juhi Timo Soini ülesostmist välisministri ametikohaga ja temaga kaasajooksikute lahkumist (kes moodustasid „Sinise Tuleviku" nimelise partei, toetusprotsent märtsis 2019 – 0,9%), on põlissoomlased Jussi Halla-aho juhtimisel tõusnud populaarsuselt 2. kohale.

Nende toetus on alates eelmistest parlamendivalimistest olnud suures languses, ent on nüüd ületanud taseme, mis oli aprillis 2015 (aprillis 2015 14,96%, mais 2015 – 17,5%, aprillis 2016 – 8,93%, aprillis 2017 – 10,38%, aprillis 2018 – 9,15%, märtsis 2019 15,10%). Lõpuspurt on olnud jõuline. Praegu hääletaks selle erakonna poolt 16,3% valijatest.

Soome riigimeedia YLE andmetel on väikese marginaali sees neli erakonda, kelle võimalikud koalitsioonikõnelused võivad kujuneda äärmiselt keerulisteks – Sotsiaaldemokraadid, Kokoomus ehk Koonderakond, Põlissoomlased ning Keskusta ehk Keskerakond.

Sotsid, vasakliit ja rohelised on deklareerinud, et nad ei tee mitte mingil juhul PS-ga koostööd. Halla-Aho kommenteerib seda vana tarkusega: „Enne langemist tuleb uhkus." Halla-Aho sõnul ollakse valmis koostööks kõigiga, ent kindlasti mitte igal tingimusel.

PS-le teise koha loovutanud Koonderakonna juht Petteri Orpo muret ei väljenda: „Kõik on veel võimalik. Sotside reiting (valijate esimene eelistus) on vahepeal langenud üsna tugevasti." Ta vastandub PS-le väites, et Koonderakond panustab vastutustundele ja stabiilsusele. Seega on PS vastane retoorika ja hoiakud väga sarnased sellele, mida kogesime ja kogeme seoses EKREga Eestis.

Väljaanne „Uusi Tie," evangeelsete kristlaste häälekandja, on kindel, et nende valimiste näol on tegemist erakondade mõõduvõtmistega väärtuste pinnal. Erakondade vastustest lehe asjakohastele küsimustele saame üsna hea ülevaate Soome ühiskonnas valitsevast mentaliteedist.

Erakondade nimel vastasid Sari Essayah (esimees, Kristlikud demokraadid ehk KD), Anna-Maja Henriksson (esimees, Rootsi rahvapartei ehk RKP), Paavo Väyrynen (esimees, Seitsme tähe liikumine ehk STL); Sampo Terho (esimees, Sinine tulevik ehk ST), Li Andersson (esimees, Vasakliit ehk VL), Riikka Pirkkalainen (parteisekretär, Keskerakond ehk KE), Antti Vesala (programmijuht, Koonderakond ehk KO), Riikka Purra (poliitiline planeerija, Põlissoomlased ehk PS), Ilkka Kantola (rahvasaadik, Sotsiaaldemokraatlik partei ehk SDP) ja Lasse Miettinen (parteisekretär, Roheline liit ehk RL). Küsimused ja vastused olid järgnevad.

Narkootikumide kasutamine levib ja narkokuritegevus annab politseile üha enam tööd. Kuidas erakond lahendaks probleemi? Seadustades leebemad narkootikumid? Lisades politseile ressursse? Mõnel teisel viisil?

Erakonnad on üsna üksmeelsed selles, et narkootiliste ainete levikule tuleb panna piir.

KD – ennetustöö olulisus, politseistruktuuridesse tuleb värvata tuhat uut töötegijat;
RKP – ennetustöö olulisus, politseisse enam ametnikke;
STL – ennetustöö olulisus, psühholoogilise profülaktika tõhustamine;
ST – politseistruktuuridesse tuleb värvata tuhat uut töötegijat:
VL – on vaja vähendada mõnuainete tarbimisest tulenevaid komplikatsioone;
KE – psühholoogilise profülaktika tõhustamine, võõrutusravi peab olema lihtne ja kättesaadav; neile, kes ei suuda ravile tulla, tuleb garanteerida piisavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused, politseistruktuuridesse tuleb värvata 650 uut töötegijat;
KO – karistustel peab olema ainete kasutamise alustamisele hoiatav mõju, julgeolekustruktuurid peavad jõulisemalt sekkuma narkokaubandusse;
PS – mures selle üle, et suhtumine narkootikumidesse muutub ühiskonnas positiivsemaks, soovib politseisse enam ametnikke;
SDP – aitab politseisse ametnike värbamine;
RL – loobuksid narkootikumide omamise ja tarbimise karistamisest, eraldaksid rohkem ressursse võõrutustööle.

Religioonide tähtsus maailmapoliitikas ei näita vähenemise tundemärke. Millist usundiõpet peab koolides tulevikus pakkuma? 

KD – mudel, mille järgi kolm või enam vanemat võivad nõuda lapsele usundiõpetust vastavalt oma usutunnistusele, töötab hästi ja võib jääda selliseks ka tulevikus;
RKP – ei vastanud;
STL – muudaks tulevikus usuõpetuse konfessionaalseks vastavalt õpilase usutunnistusele, rohkem õpetust teistest usunditest;
ST – igal õpilasel on õigus saada põhikoolis ja keskkoolis usuõpetust, rõhk olgu üldhariduslikel aspektidel, eetikal ja dialoogioskusel; väiksemad usurühmad peaksid ajapikku siirduma üldise religiooniõppe juurde, kuna islamit õpetavad praegu liiga paljud õpetajakutset mitteomavad inimesed;
VL – kõigile ühtne usundiõpe;
KE – oma usundi tundmine aitab mõista ühiskonda; vaja on tunda ka teisi religioone meie ärevas maailmas, religiooniõpetus ei ole koolides enam usutunnistusepõhine;
KO – religiooniõpetus ei ole koolides enam usutunnistusepõhine;
PS – evangeelne luterlik usk on lahutamatu osa soome kultuuripärandist ja sellele peab kuuluma haridussüsteemis eristaatus;
SDP – kõigile ühtne usundiõpe;
RL – kõigile ühtne usundiõpe.

Soome seadus tunneb praegu kahte sugu, ent põhikooli 1. klassi õpilastele jagatakse materjale, kus lisaks poistele ja tüdrukutele mainitakse ka muusoolisi. Mida peaks muutma, kas sugude hulka Soome seadusandluses või bioloogilist sugu ja sooidentiteeti segamini ajavaid küsimustikke ja õppematerjale koolides?

Kahesoolise inimkäsituse poolt on selgelt sinised, põlissoomlased, Seitsme tähe liikumine ja kristlikud demokraadid

KD – õppematerjalid peavad põhinema seaduses määratletud arusaamal bioloogilistest sugudest, seega peab nimetatud õppematerjale muutma;
RKP – sooline identiteet võib olla muu kui mees või naine, sellist valikut peab austama;
STL – ei muudaks seaduses sätestatut;
ST – laste ja noorte puhul on parem vältida segadusse ajavate suuniste kasutamist ja pigem laiendada, parandada traditsiooniliste soorollide käsitlemist sellisel moel, et ka ebakindlust tundvad lapsed võiksid leida oma koha elus;
VL – lisaks sugude arvu seadusandluses, sammu põhjendatakse enesemääramisõigusega – „arusaam kahest üksteisele vastanduvast soost ja heteroseksuaalsuse privilegeeritus kinnitab sugude ja sattumuste vahelist hierarhilist käsitlust ja ahistab neid, kellele taolise suhtumise raamid ei sobi";
KE – koolis peab olema võimalus rääkida vabalt erinevatest seksuaalsetest identiteetidest;
KO – kumbagi ei pea muutma, inimese sooidentiteet ei muutu ühe küsitluse pärast;
PS – neile, kes ei mahu loomuliku elu raamidesse, ei peaks võimaldama privileege ja ühiskonda ei pea nende pärast ümber tegema hakkama;
SDP – sugudevahelistel isikutel on õigus enesemääramisõigusele;
RL – lisaks sugude arvu seadusandlusesse, sammu põhjendatakse enesemääramisõigusega.

Välisministeerium on seisukohal, et kliimamuutuse mõjud ilmnevad selgemalt arengumaades, „kus eluviisid ja keskkond on kliimamuutustele altimad ja võimalused nendega muganduda halvad." Kui Euroopasse pürgiks kümneid miljoneid aafriklastest kliimapõgenikke, kuidas peaksid käituma Euroopa Liit ja Soome? 

KD – rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust, soomlaste metsandusoskust tuleb importida väljapoole, nõuavad globaalseid ja EL-tasemel lepinguid kliimamuutustega tegelemiseks, investeeringuid arengumaadesse veekasutuse ja hariduse parandamiseks;
RKP – varjupaiga taotlemine on vaieldamatu inimõigus, rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust, nõuavad globaalseid ja EL-tasemel lepinguid kliimamuutustega tegelemiseks;
STL – inimesi peab aitama nende kodumaal;
ST – kliimamuutus on teaduslik fakt; varjupaigataotluste protsess tuleb viia väljaspool EL territooriumit asuvatesse keskustesse; kvoodipagulastena tuleb eelistada naisi, lapsi ja tagakiusatud kristlasi, rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust;
VL – tõstaks pagulaskvoodi 2500-le aastas;
KE – rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust, soomlaste metsandusoskust tuleb eksportida väljapoole, nõuavad globaalseid ja EL-tasemel lepinguid kliimamuutustega tegelemiseks;
KO – rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust, nõuavad globaalseid ja EL-tasemel lepinguid kliimamuutustega tegelemiseks, tõhustaks arenguabina tüdrukute ja naiste haridust ja seksuaaltervist;
PS – kliimamuutused ei ole ega saa kunagi olema olulisimaks põhjuseks Aafrikast lahkumiseks; parim reaktsioon Aafrikast lähtuvale immigratsioonlainele on piiride sulgemine; kahtlevad kliimaimmigratsiooni tõepärasuses;
SDP – rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust, EL peaks hakkama valmistuma suurte immigrandihulkade vastuvõtuks ja vastutus selles osas lasub kõigil liikmesmaadel; Euroopa saab 50 miljoni migrandi integreerimisega hakkama, sest see tõstab elanikkonna arvu vaid 10% võrra;
RL – rõhutavad kliimamuutustega võitlemise olulisust; Soomest peab lähiaastakümnetel saama heitgaasivaba riik; Rohelised toetaksid maid, kus juba võideldakse kliimamuutuste tagajärgedega.

Järgmise valitsusperioodi jooksul käsitletakse transseksuaalsust puudutavat seadust. Uuringud näitavad, et sooidentiteedi juurde kuulub puberteedieas ka keerulisemaid perioode. Juba alla 18-aastastele võib anda hormoonravi, mis tõkestab tema enda hormoonide tootmise. Lisaks sellele võib talle manustada vastassugupoole hormoone. Sellise ravi tagajärjed võivad olla pöördumatud. Kui vanalt on inimene valmis otsustama selliste protseduuride vajalikkuse üle?

KD – soomuutmisoperatsioonid tulevad kõne alla vaid täiskasvanute puhul, sest lapse puhul võib tegemist olla traagiliste tagajärgedega; aja möödudes võib inimene hakata kahetsema oma otsust;
RKP – võimaldaksid teraapia alaealistele vanemate nõusolekul;
STL – soomuutmisoperatsioonid tulevad kõne alla vaid täiskasvanute puhul;
ST – soomuutmisoperatsioonid tulevad kõne alla vaid täiskasvanute puhul;
VL – „uuendame transseadust lähtuvalt enesemääramisõigusest; inimõigusi riivav Soome transseadus on häbiväärne";
KE – võimaldaksid teraapia alaealistele vanemate nõusolekul;
KO – pooldab „paranduslikke operatsioone" ka alla 18-aastastele; küsimus on inimese enesemääramisõiguses;
PS – soomuutmisoperatsioonid tulevad kõne alla vaid täiskasvanute puhul;
SDP – eristaksid juriidilise soo ja meditsiinilise ravi üksteisest; täisealisel on enam õigusi kui alaealisel, kui võetakse ette tagasipöördumatute tulemustega meditsiiniline sekkumine; soomuutmisoperatsioonid tulevad kõne alla vaid täiskasvanute puhul;
RL – rõhutavad translaste ja –noorte õigust saada ravi, mis tõrjub murdeea saabumist; vanusekünnise määramine sellisele lähenemisele tuleb määratleda teaduslike uuringutega; vanemad kui 15-aastased peaksid saama oma sugu muuta dokumentides, meditsiinilisest olukorrast sõltumata.

Kes on ühiskonnas nõrgemas olukorras ja mida teeks teie erakond nende aitamiseks?

KD – peavad selliseks rühmaks lapsi, vanureid ja invaliide; ainsa erakonnana tõi välja, et kodanikud on erakonna jaoks olulised kogu nende „elukaare" ajal; rõhutavad sündimata elu õigust elule, eitavad eutanaasiat kui vahendit lähenemiseks „elukvaliteedi küsimustele";
RKP – tõstaks põhipensioni, tõhustaks psühholoogilise abi kättesaadavust, parandaks üksikvanemate sotsiaalseid garantiisid, tõstaks maksustavat sissetuleku piirmäärasid;
STL – peavad selliseks rühmaks lapsi, vanureid ja invaliide;
ST – peavad selliseks rühmaks lapsi, vanureid ja invaliide; rõhutatakse koduhoolduse olulisust – vajatakse nii majanduslikku abi kui tugiteenuseid;
VL – muretsetakse sotsiaalabist, rahvapensionist elatuvate kodanike ja üksikvanemate pärast; pakutaks võimalust saada õpingute ajal töötu abiraha, tõstetaks toimetulekuabi ja elamistuge; väiksemad pensione tõstetaks järkjärgult 1000 euroni; kõigile 800-eurone kodanikupalk;
KE – toimetulekuraskustes lastega pered, tõrjutud noored ja väheste sissetulekutega vanurid; noortele pakutaks psühholoogide-psühhiaatrite paremaid teenuseid;
KO – ressursside ümbertõstmine nõuab suuremaid maksulaekumisi ja riigi sissetulekuid – vajatakse suuremat hulka töölkäivad inimesi; muret tuntakse kodutute, pikaajaliselt töötute, madalat pension saavate inimeste ja sotsiaalsetes raskustes olevate noorte pärast;
PS – selliseks rühmaks peetakse lapsi, vanureid ja invaliide; rõhutatakse, et abi vajavad eelkõige soomlased ega taheta finantseerida immigratsiooni või globaalses mastaabis vaesuse vähendamisse; heaoluühiskonna ressursse peab suunama eluliselt olulistesse valdkondadesse, sest vananemise ja laste vähesuse tõttu kahaneb makse kasvate kodanike hulk;
SDP – eraldaks lisaressursse hooldusasutuste turvalisusse, personali värbamisele ja pensionide tõstmiseks;
RL – iga kümnes laps elab vaesuses; vaesust vähendataks parema kindlustatusega ja teenuste taseme parandamisega, tuntakse muret koolitusest ja tööelust eemale jäänud noorte, ööpäevaringselt hoolt vajavate vanurite ja dokumentideta immigrantide pärast.

* * *

Nagu näeme, püütakse Eesti ühiskonda suunata samadele rööbastele nagu Soomes. Sotsialistist siseministri Raiki sooideoloogline lõputöö oma valdkonnas – ema ja isa mõistete likvideerimine isikuandmeid puudutavas dokumentatsioonis on vaid üks näide marksistliku-ateistliku nihilismi kabjajäljest meie eneseteadvuses.

Siinkirjutaja soovib Põlissoomlastele edu valimistel ja ootab EKRE ning PS-e koalitsiooni Euroopa Parlamendis. Edu!