Pildil soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Foto: Margus Ansu, Postimees/Scanpix

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta teatas vastuseks Priit Dievese kaebusele, et tema vallandamine Järva-Jaani Gümnaasiumist pärast arvamusartikli avaldamist Õhtulehes on vastuolus diskrimineerimise keeluga.

Volinik Pakosta 22. juulil laekunud vastuse kohaselt rikkus Järva-Jaani Gümnaasium Priit Dievest ühiskonna- ja ajalooõpetaja kohalt vallandades põhiseaduses ja võrdse kohtlemise seaduses sätestatud diskrimineerimise keeldu.

"Kaalunud pikalt võimalust mitte siduda inimese vallandamist meedias avaldatud artikli tõttu diskrimineerimisega, ei pea ma õigeks seda teha, kuna inimese õigus oma veendumustele truuks jääda ja neid avalikus debatis kaitsta on iga demokraatliku riigi, sealhulgas Eesti Vabariigi, üks põhiväärtusi," kirjutas Pakosta oma ametlikus arvamuses.

Volinik selgitas, et võrdse kohtlemise seaduses välja toodud kaitse veendumuste osas ulatub, kuni selle õiguse kaitsel pole seadusandlikke täiendavaid piiranguid, õpetajale nagu teistelegi Eesti kodanikele:

"Meie elu kõiki külgi, muresid ja erinevaid seisukohti peab saama vabas ühiskonnas läbi arutada. Igal inimesel, sealhulgas ja eriti õpetajatel – noore põlvkonna kasvatajatel ja kujundajatel peab olema tagatud vaba võimalus ennast väljendada ulatustes, mis pole seadustega piiratud. Kui meil poleks väljendus- ja arvamusvabadust, jääks kajastuse ja lahenduseta kõik teised probleemid, sealhulgas ka näiteks juhtumid,mis puudutavad naisõpilaste õigust õppida kiusamis- ja ahistamisvabas koolis. Arvamusavaldus võib olla mõnele ka šokeeriv ja ärritav."

Voliniku sõnul ei soovi ta laskuda debatti Dievese meedias avaldatud artikli kvaliteedi ja tõenduspõhisuse üle, kuna see ei ole antud juhul asjakohane ega oluline, ning samuti ei puuduta voliniku arvamus teisi töösuhte lõpetamisega seotud asjaolusid.

Sellest hoolimata pidas Pakosta vajalikuks pühendada märkimisväärse osa oma arvamusest seisukohale, mille kohaselt tuleb pidada taunitavaks ja koolieluga mitte kokku sobivateks asjaolusid, mis väidetavalt osutavad, et Dieves ei saanud oma põhitööga nõuetekohaselt ja õpilasi toetavalt hakkama.

Seejuures on tähelepanuväärne, et Pakosta hinnangul on Dievese hakkamasaamatus oma tööga seostatav just nende veendumustega, mida ta artiklis eksponeeris. Teisisõnu näib volinik vihjavat, et teatavate veendumuste omamine ja väljendamine kujutab endast iseeneses takistust õpetajana töötamisele.

Võrdõigusvoliniku vastust Priit Dievese kaebusele saab tervikuna lugeda siit.