Lapsed. Foto: Objektiiv

Võimaliku riikliku eesmärgina sündimuses taastetaseme saavutamist Eestis peab oluliseks  77% ning ebaoluliseks 17% vastajatest, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud hiljutises küsitluses.

Sündimuses taastetaseme saavutamiseks peetakse oluliseks kõikide parlamendierakondade toetajate seas. Kõige enam peetakse aga seda oluliseks Isamaa toetajate seas (91%). Järgnevad EKRE (85%), Keskerakond (82%), Eesti 200 (79%) ning Reformierakond (77%). Kõige vähem peetakse taastetaseme saavutamiseks oluliseks sotsiaaldemokraatide toetajate seas (59%). 

Sündimuse taastetase tähendab keskmiselt pisut üle kahe lapse peres, s.t olukorda, kus keskmiselt on lapsi sama palju kui lapsevanemaid. Sel juhul on laste põlvkond sama suur kui nende vanemate põlvkond ja riigi rahvastik saab väheneda või suureneda ainult rände mõjul. Praegu on keskmine saadud laste arv Eestis 1,8, st Eesti rahvastik kahaneb iga põlvkonnaga loomulikul teel ligikaudu 10%. Taastetasemele vastav eesmärk oleks keskmiselt 2,06 last peres. 

Vastajatel paluti hinnata Eesti riigi võimalikku eesmärki jõuda 2035. aastaks sündimuses taastetasemele. Oma hinnang oli võimalik anda 6-palli skaalal ning 17% inimestest arvas, et see on „Väga ebaoluline", „Ebaoluline" või „Pigem ebaoluline" eesmärk. 77% arvas, et see on „Pigem oluline, „Oluline" või „Väga oluline eesmärk". 6% ütles „Ei oska öelda". 

Sündimuse kõrval paluti inimestel hinnata veel nelja eesmärki. Suhtelise vaesuse vähendamist 25%-ni 2035 aastaks pidas oluliseks 89% vastajatest. Üldharidusasutustest 2030. aastaks täielikult eestikeelsele õppele üleminekut peab oluliseks 77%. 2030. aastaks eelarvetasakaaluni jõudmist peab oluliseks 72%. Ning 2045. aastaks elektri ja soojuse tootmisel täielikult taastuvatele energiaallikatele üleminekut peab oluliseks 63%. 

Lisaks selgus küsitlusest, et 68% vastajate arvates peaks riik praegusest enam rahastama sündimust soodustavaid meetmeid ning 24% arvates mitte. Selle küsimuse puhul on suuremad erinevused parlamendierakondade toetajate vahel. EKRE toetajatest arvab 86%, Isamaa toetajatest 85% ning Keskerakonna toetajatest 76%, et sündimust soodustavaid meetmeid peaks praegusest enam rahastama. E200 toetajatest on samal arvamusel 57%, Reformierakonna toetajatest 49% ning sotside toetajatest 47%. 

Norstati küsitlus viidi läbi 27. – 28.  juulini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.

Toimetas Markus Järvi