Illustratsioon: Objektiiv

Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon on saanud viimase viie aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 172 526 eurot.

Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ja 2017. aastal koguni 65 000 eurot.

Eesti LGBT Ühingu majandusaasta aruannetest nähtub, et 2014. aastal oli organisatsiooni kogutulu 77 602 eurot, 2015. aastal 80 459 eurot ja 2016. aastal juba 84 405 eurot. Liikmetelt saadud tasud ja mittesihtotstarbelised annetused (mis ei pruugi olla eraisikute annetused) moodustasid organisatsiooni tuludest aga üliväikese osa – 2014. aastal 4,6% (3580 eurot), 2015. aastal 7,35% (5916 eurot) ja 2016. aastal 4,1% (3443 eurot).

Pidades silmas, et sotsiaalministeeriumi kaudu on juba aastaid kanaliseeritud homoaktivistide esindusorganisatsioonile suuri summasid, on tähelepanuväärne, et Eesti LGBT Ühingu juhatuse liikmete hulka kuulub teiste seas ka Helen Sööl, kes töötas varem sotsiaalministeeriumis võrdsuspoliitikate osakonna nõunikuna.

Ühtlasi on Helen Sööl praegu valitsusasutuste kooskõlastusringile suunatud ning tugevalt homoliikumise huvide poole kaldu võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja selle seletuskirja üks põhiautoritest.

Organisatsiooni kodulehel on lisaks Hasartmängumaksu Nõukogule märgitud ühingu rahastajatena veel George Sorose initsiatiivil asutatud Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Ameerika Ühendriikide suursaatkond.

Nt 2014. aastal sai ühing oma majandusaasta aruande kohaselt koos Eesti Inimõiguste Keskuse ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega osa USA saatkonna poolt 17 665 euroga rahastatavast projektist, mille raames arendati 2014. ja 2015. aastal edasi Eesti LGBT Ühingu täiendkoolituse programmi, "mis on suunatud koolides töötavatele õpetajatele ja teistele spetsialistidele (sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad)."

Samuti saadi 2014. aastal Avatud Eesti Fondi vahendusel Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fondist 38 490 eurot, et viia 2014.-2016. aastal ellu noorsootöötajate koolitusprogrammi.

Kodanikuühiskonna sihtkapitalilt saadi aga 8982 euro suurune toetus "organisatsiooni inimressursi juhtimiseks ja arendamiseks". Lisaks eelnevale saadi eri rahastajatelt 20 507 eurot nn seksuaalvähemuste huvide eest seisva OMA Festivali läbiviimiseks.

Oma kodulehel määratleb Eesti LGBT Ühing end nn LGBT (st lesbiliste, homoseksuaalsete, biseksuaalste ja transseksuaalsete) inimeste heaks töötava mittetulundusühinguna, mille missiooniks on Eesti "LGBT inimeste" huvide esindajana tõsta ühiskonna teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö, hariduse ja eestkostetegevuse ning suurendada "LGBT inimeste" eneseteadlikkust ja ühiskondlikku aktiivsust, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi.

Ühingu enesemääratluse kohaselt ollakse "mõjus ja jätkusuutlik LGBT teemade eestkõneleja" Eestis. Muu hulgas teostab Eesti LGBT Ühing regulaarselt nn LGBT-teemalisi koolitusi õpetajatele ja noorsootöötajatele. Samuti on ühing maininud ühe oma olulise tegevusväljundina tööd kooseluseaduse ja selle rakendusaktide vastuvõtmiseks.

2014. aasta majandusaasta aruande kohaselt on Eesti LGBT Ühing osaks üle-Euroopalisest homoaktivistide võrgustikust ILGA-Europe ning tema peamisteks koostööpartneriteks on Kari Käsperi poolt juhitav Eesti Inimõiguste Keskus, Reimo Metsa juhitav MTÜ SEKY, Geikristlaste Kogu, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, VEK LGBT MTÜ, Eesti Arstiteadus Üliõpilaste Selts, portaali Feministeerium haldav MTÜ Oma Tuba, sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit, Tervise Arengu Instituut, HMSX.info, Mozaika, LGL, ILGA-Europe, TGEU, Human Rights Watch ja Human Rights First. Samuti on organisatsioonile enda sõnul "head suhted erinevate saatkondadega".

Eile ajalehes Postimees avaldatud nn vabaühenduste rahastamise analüüsil baseeruvas artiklis toodi välja, et "Eesti on riik, kus peetakse oluliseks vabakonda ja kodanikualgatust, samas on paljud kolmanda sektori organisatsioonid riigi ülalpidamisel. Vastuolu peitub selles, et avaliku raha toel tegutseb ka arvukalt kodanikeühendusi, kelle seisukohtadele oponeerib arvestatav osa ühiskonnast".

Kommentaar

Eesti LGBT Ühing on hea näide Eestis nn vabaühenduste ilusa sildi varjus lokkavast võltskodanikeühiskonnast. Niisugust ühendust ei saa ühegi vähegi mõistuspärase sisulise kriteeriumi kohaselt nimetada vabaühenduseks ega kodanikeühenduseks – organisatsioonil praktiliselt puudub kodanike toetus.

Pigem on tegu valitsusvõimu käepikendusega, mis viib avaliku võimu rahalisel toetusel ellu sellele meelepärast poliitilist ja ideoloogilist programmi. Vaadates, kui ülevoolavat ja sisuliselt tegevustoetusena kvalifitseeruvat toetust saab Eesti LGBT Ühing igal aastal sotsiaalministeeriumilt ning kui tihedates suhetes tegutsetakse, siis ei ole liialdus öelda, et sisuliselt on ühingu näol tegemist sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnaga. Kõnekas on kahtlemata ka see, et õpetajatele ja noorsootöötajatele homopromo tegemist on aastaid rahastanud USA saatkond.

Küsimus sellest, miks peaks Eesti maksumaksjate raha kanaliseerima aastast aastasse sellise organisatsiooni taskusse, mis on pühendanud Eesti rahva suuremale osale vastuvõetamatu homoideoloogia edendamisele ja juurutamisele Eesti ühiskonnas, on kõike muud kui retooriline. Seda enam, kui tuletame meelde sotsiaalministeeriumi kinnitust, et nad ei ole mitte kunagi toetanud ühtegi kampaaniat, mis lähtuks eesmärgist tõsta esile perekondlikke väärtusi ja rõhutada nende olulisust.

Varro Vooglaid

 

Analüüs: pea kõik vasakliberaalsed "vabaühendused" on valdavalt avaliku võimu rahastatud