Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsustas 16. juulil asjas Hämäläinen vs Soome (kaebus nr 37359/09), et Euroopa inimõiguste konventsiooni osapoolteks olevail riikidel ei ole mitte mingisugust inimõigustealast kohustust nn homoabielu seadustamiseks. Niisiis leidis EIK, et tegu on poliitilise otsusega, millesse Kohus sekkuda ei saa.

Artikli 8 osas, mis sätestab õiguse austusele era- ja perekonnaelu puutumatuse vastu, leidis EIK:

"71. Kohus kordab oma varasemat praktikat, mille kohaselt ei saa Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8 tõlgendada viisil, nagu paneks see konventsiooni osapoolteks olevatele riikidele kohustuse anda samasoolistele paaridele võimalus omavahel abielluda (vt Schalk ja Kopf vs Austria, kaebus nr 30141/04, § 101, EIK 2010)."

Seonduvalt artikliga 12, mis sätestab õiguse abielluda ja luua perekond, asus EIK järgmisele seiskohale:

"96. Kohus kordab, et konventsiooni artikkel 12 kujutab endast õiguse abielluda lex specialis't [erinormi]. See tagab mehe ja naise fundamentaalse õiguse omavahel abielluda ja luua perekonna. Artikkel 12 sätestab otseselt abielu regulatsiooni lubatavuse vastavalt riikide õigusele. Kõnealune artikkel kinnitab traditsioonilist kontseptsiooni abielust kui mehe ja naise vaheliste liidust (vt Rees vs Ühendkuningriik, eelnevalt tsiteeritud, § 49). Kuigi on tõsi, et mõned Euroopa inimõiguste konventsiooni osapoolteks olevad riigid on laiendanud abielu ka samasoolistele partneritele, ei saa artiklit 12 tõlgendada moel, nagu kohustaks see konventsiooni liikmesriike seda tegema (vt Schalk ja Kopf v. Austria, eelnevalt tsiteeritud, § 63)."

Seonduvalt väidetava "Euroopa standardi ja konsensusega", mis takistaks riike defineerimast abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna, märkis EIK:

"73. Kohtule kättesaadavast informatsioonist (vt ülaltpoolt paragrahv 31 [(Belgia, Taani, Prantsusmaa, Island, Norra, Portugal, Hispaania, Rootsi, Holland, Ühendkuningriik)] nähtub, et praegusel ajal võimaldavad samasoolistele isikutele omavahel abiellumist kümme konventsiooni liikmesriiki. […] 74. Seega ei saa väita, nagu eksisteeriks homoabielu seadustamise osas mingi üle-Euroopaline konsensus."

Kohtu seesugune otsus eitab paljude homoaktivistide laialt levinud väiteid, nagu oleks riikidel inimõiguste alane kohustus seadustada nn homoabielu. Eestis on sellise argumentatsiooniga mitmete teiste hulgas esinenud nt Riigikogu õigusnõunik Liiri Oja, kelle temaatilise artikli trükkisid identsel kujul ära nii Riigikogu Toimetised, Postimees kui ka ERRi uudisteportaal.

Allikas: Turtlebayandbeyond.org