Euroopa Nõukogu keskus Prantsusmaal Strasbourgi linnas, mille ette on püstitatud Gonzalez Beltráni skulptuur "Inimõigused". Foto: Bigstockphoto

Euroopa Nõukogu Rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon (ECRI) soovitab Soome ametivõimudel astuda tõsiseid samme võitluses rassismi, diskrimineerimise ning homo- ja transfoobse vihakõnega. Selleks peaksid Soome ametivõimud välja töötama kõikehõlmava strateegia, mis kätkeks endas ka ulatusliku vihakõne ja vihakuritegude alase andmekogumissüsteemi loomist.

Käesoleva aasta 18. juunil heaks kiidetud ja 10. septembril vastu võetud viiendas Soomet puudutavas ECRI raportis tunnustatakse küll riiki seniste edusammude eest võitluses sallimatuse, rassismi ja vihakõnega, kuid hoolimata selles vallas saavutatud progressist tekitavad "mõned probleemid" raporti koostajatele siiski muret.

Positiivsete arengutena tuuakse välja, et 2017. aastal loodi vihakõne uurimisrühmad, mille tulemusena palgati igasse politseijaoskonda vihakõnepolitseinikud ning 900 politseiniku läbis ka vihakuritegude vastase võitluse ja ennetuse koolituse. Ühtlasi keelati politseil 2015. aastal etniline profileerimine.

Samuti kiidetakse tunamullust homoabielu seadustamist ning justiitsministeeriumi poolt koordineeritud projekti Rainbow Rights (Vikerkaareõigused), mille eesmärgiks on suurendada LGBT-inimeste aktsepteerimist ühiskonnas.

Sellele vaatamata heidetakse Soomele raportis ette, et riigi avalikus diskursuses "eskaleerub rassistlik ja sallimatu vihakõne", mille peamisteks sihtmärkideks on varjupaigataotlejad ja moslemid, kuid ka Aafrika päritolu isikud, LGBT-inimesed, juudid ja mustlased:

"Teatud äärmuslikud organisatsioonid, eriti neonatslikud rühmitused, praktiseerivad süstemaatiliselt vihakõnet. Internetis on muutunud tavapäraseks rassismi ja ksenofoobia väljendused, mis kätkevad endas immigratsioonivastast retoorikat ning mille sihtmärkideks on tavaliselt Aafrika päritolu isikud, LGBT-inimesed, juudi kogukond ning mustlased. Sporaadiliselt leiavad aset ka vihast motiveeritud rünnakud isikute ja vara vastu."

Samuti süüdistatakse Soome politseid jätkuvas "väidetavas" etnilises profileerimises, kus kõrgendatud tähelepanu alla satuvad just etnilistesse vähemustesse kuuluvad isikud ning samuti sõltumatu organi puudumises, mis selliseid juhtumeid uuriks.

Ühtlasi heidetakse meie põhjanaabritele ette, et nende seadusandluses on endiselt LGBT-kogukonda puudutavaid piiranguid. Näiteks "transsoolise" isiku juriidilise tunnustamise eeldusena kehtib jätkuvalt steriliseerimise nõue ning ooteajad soovahetusprotseduuridele on liiga pikad.

ECRI soovitab Soomel rassismi, diskrimineerimise ja vihakõne vastast võitlust karmistada

Raportis välja toodud "kitsaskohtade" tõttu soovitatakse viia kõik Soome kriminaal-, tsiviil- ja haldusseadused kooskõlla riiklikke seadusi puudutava ECRI üldise poliitikasoovitustega nr 7, et võidelda seeläbi rassismi ja rassilise diskrimineerimisega.

Prioriteedina peaksid Soome ametivõimud raporti kohaselt volitama aga Riiklikku Mittediskrimineerimise ja Võrdõiguslikkuse Tribunali tegelema tööalase diskrimineerimise kaebustega "kõikidel keelatud alustel, mitte ainult soo ja sooidentiteedi alusel". ECRI hinnangul tuleks tribunali samuti volitada diskrimineerimise ohvritele kannatusi kompenseerima, mistõttu tuleks ka tribunali eelarvet oluliselt suurendada.

Euroopa Nõukogu arvates peaksid Soome ametivõimud ühtlasi looma "ulatusliku andmekogumissüsteemi, mis võimaldaks anda integreeritud ja järjepideva ülevaate rassistliku ja homo/transfoobse vihakõne juhtumitest ja vihakuritegudest". Seejuures peaksid andmed olema süsteemis liigendatud kuriteo kategooria, motivatsiooniks olnud vihatüübi, sihtrühma ning kohtuliku menetluse ning selle tulemuse alusel.

Sellest lähtuvalt kutsutakse kohalikku politseid ja prokuratuuri üles põhjalikult uurima kõiki arvatavaid vihakuritegusid ning veenduma, et eelarvamusel põhineva diskrimineerimise aspekt saaks nende puhul arvesse võetud.

Lisaks soovitatakse luua politseist ja prokuratuurist sõltumatu organ politsei poolse rassilise diskrimineerimise ja väärkohtlemisega seotud kaebuste menetlemiseks. Samuti soovitab ECRI tungivalt, et politseijõududes "suurendataks mitmekesisust, et see peegeldaks paremini rahvastiku mitmekesisust".

Tõhusamaks võitlemiseks rassistliku ning homo- ja transfoobse vihakõnega peaksid Soome ametivõimud institutsioonidevahelise töörühma moodustamise abil välja töötama aga kõikehõlmava strateegia, mille üheks osaks oleks eelmainitud vihakõne ja vihakuritegude alase infokogumise süsteemi loomine.

Ühtlasi tuleks vihakuritegude vähese raporteerimise probleemi lahendamiseks suurendada koostööd politsei ja "haavatavate rühmade" nagu näiteks LGBT-kogukonna vahel. Selleks võiks raporti koostajate arvates politseisse tööle võtta näiteks LGBT-inimeste ja teiste vähemuste probleemidega tegelevad kontaktametnikud.

Teiste ettepanekute hulgas soovitatakse ametivõimudel tagada ka üleriigiliselt võrdne ligipääs võrdse kvaliteediga integratsioonikursustele, tuues seejuures eeskujuks Helsingi linna poolt "edukalt" rakendatud integratsiooniprogrammi. Edendada soovitatakse ka pagulastele ja immigrantidele suunatud väljaõppeprogramme, mis muudaks nad tööturul konkurentsivõimelisemaks.

Samuti peaks Soome esmajärjekorras ning vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale kõrvaldama transsooliste soo juriidilise tunnustamise seadusest nõude, mille kohaselt peavad oma "muudetud soole" õiguslikku tunnustust otsivad isikud olema kas viljatud või läbima steriliseerimise.

Soomes käsitletakse vihakõnena ka juba Piibli tsiteerimist

Soomes sattus hiljuti politseiuurimise alla parlamendisaadik Päivi Räsänen, keda kahtlustatakse vihaõhutamises vähemuste vastu, kuna ta julges oma 17. juuni Facebooki postituses kritiseerida Soome evangeelse luterliku kiriku kui riigikiriku partnerlust Helsingi Pride paraadiga ja jagas homoseksuaalsust taunivat piiblitsitaati.

"Kirik, mille liige ma olen, on kuulutanud end Helsinki Pride 2019 ametlikuks partneriks. Kuidas sobitub Piibel kui kiriku õpetusliku alus kokku ideoloogiaga, kus häbi ja patt on ülendatud uhkuseks?" kirjutas Räsänen.

Piiblitsitaat, mille Räsänen oma postitusse lisas, pärineb aga Pauluse kirjast roomlastele (Rm 1:24-27):

"Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen.

Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte: nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu – mees on teinud mehega nurjatust – ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest."

Kohtueelne uurimine ei ole hetkel veel küll lõpuni jõudnud, kuid Räsanen enda pärast ei muretse, kuna usub, et tema juhtum ei jõua prokurörini. Küll tunneb ta aga muret selle pärast, "kui piibli tsiteerimist peetakse 'vähimalgi' määral illegaalseks" ning loodab, et "see ei vii enesetsensuurini kristlaste hulgas".

Soome poliitik Päivi Räsänen on politseiuurimise all Piibli tsiteerimise eest