Objektiivi intervjuu Martin Piisanguga, 12.01.2022 Pilt: Objektiiv

Tallinna Halduskohus langetas 28. novembril otsuse, millega kuulutatakse Afganistani veterani ja sõjainvaliidi Martin Piisangu kaitseväe teenistusest vabastamine modRNA geeniteraapiast keeldumise tõttu õigusvastaseks.

Piisangut esindas kohtus SAPTK Õiguskeskuse jurist  Henno Nurmsalu.

Kohtunik Andreas Paukštyse langetaud otsuses (haldusasi nr 3-21-2440) tühistatakse ja kuulutatakse õigusvastaseks Kaitseväe küberväejuhatuse 2022. aasta alguses üllitatud käskkiri, mille alusel tagalajaoskonna relvatehnik Piisang jäi ametist ilma.

Kaitsevägi peab maksma Piisangule teenistusest sunnitult puudutud aja eest välja saamata jäänud palga. Palgast võib maha arvata teenistuse, mida Piisang on teeninud osutatud aja jooksul teistest allikatest. Maksmisele kuuluv summa tuleb välja selgitada kuu aja jooksul. Täpsustatud summa tuleb omakorda maksta välja järgneva kuu jooksul.

Piisang ja tema esindaja leidsid Kaitseväe vastu kohtusse minnes, et kaitseväes kehtestatud süstikohustus on tühine käsk, mida kaitseväe juhatajal ei ole õigus anda ja see on vastuolus diskrimineerimiskeeluga.

Covid-19 riskianalüüs, mida ettekäändeks tuues kehtestati kaitseväes süstisund, ei ole kaebaja sõnul pädev ja sellel pole teaduslikku alust. Lisaks on vaktsineerimisotsus lähtudes muuhulgas põhiseaduse §-dest 12, 26, 28, 41 ja 20 igaühe isiklik otsus, mis omakorda on olulise põhiõigusena seaduse kaitse all.

Kaitsevägi leidis omalt poolt (kohtuotsuse punkt 12), et Piisangu kaebuse peab jätma rahuldamata, sest kõik kaitseväe töökohad on riigikaitselise töökohustusega ja süstimine modRNA ainetega on osa kaitseväe teenistusülesannetest, mis tagab teenistuja töövõime, tegevusvabaduse ning vajadusel viivitamatu teenistusse asumise. 

Kohus võttis seisukoha (otsuse punkt 10.3.), et ka kaudne vaktsineerimisnõue sekkub inimese kehalisse puutumatusse, mida kaisteb põhiseaduse eraelu puutumatuse paragrahv (§ 26). Lisaks võivad modRNA süstiainetega kaasnevad riskid tähendada inimese surma.

Kohtuotsuses kirjutatakse (10.3.): "Vaktsineerimiskohustus pole kooskõlas inimväärikuse kui õigusriigi aluspõhimõttega (PS § 10). Inimesel peab olema õigus valida, kas lasta ennast vaktsineerida või mitte."

Martin Piisang on lapsepõlves elanud üle rasked vaktsiini kõrvalnähud, osalt millest on tingitud tema kõnealune vaidlus kaitseväega.

Piisangu lahkhelide kohta kaitseväega, saab lugeda ja kuulata/vaadata Objektiivis siin, siin ning siin.

Toimetas Karol Kallas