ERR-i käsitleb oma mõistekasutuses homoseksuaalseid liite abieluna ja selles liidus olevaid homoseksuaale abikaasadena, olgugi et Eesti Vabariigis kehtiv seadus ütleb, et abielu on üksnes mehe ja naise vaheline liit ning et samast soost isikute vahel sõlmitud abielu on tühine ehk ei ole üldse abielu. ERR-i juhtkond selles probleemi ei näe. Foto: DNF-Style/Bigstockphoto.com

Rahvusringhääling kui avalik-õiguslik juriidiline isik peaks oma tegevuses, mh mõistete kasutuses juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja keele tavatähendusest, mitte püüdma mõistete omavolilise ideoloogilise ümbermääratlemise teel mõjutada seadusandlust ja keele tavatähendust, kirjutab Varro Vooglaid.

Paari nädala eest kirjutasin kommentaariks saates “Pealtnägija” käsitletud loole, et kuivõrd Eesti Vabariigi õiguskorra kohaselt on abielu üksnes mehe ja naise vaheline liit, siis on nõudmine, nagu peaks Eesti riik tunnustama abieluna ka välismaal sõlmitud abieluks nimetatavaid homoseksuaalide liite, täiesti põhjendamatu.

Muu hulgas püstitasin ka küsimuse sellest, miks portreteerib “Pealtnägija” Eesti riigi vastu esitatavat kaebust võitlusena õigluse eest, mitte varjatud huvigruppide rünnakuna meie riigis kehtiva õiguskorra ja selle aluseks olevate moraalsete põhimõtete vastu, millega ühiskonna fundamentaalsete institutsioonide tähendust tahetakse kohtute kaudu muuta.

Juhtisin tähelepanu asjaolule, et kuigi Eestis kehtivad seadused määratlevad abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna, rääkis “Pealtnägija” kui avalik-õigusliku ringhäälingu saade homoseksuaalide liitudest ilma mingite reservatsioonideta läbivalt kui abielust, nimetades välismaal vastava lepingu sõlminud homoseksuaale abikaasadeks. Selle pinnalt tekib põhjendatud küsimus, kas Eesti Rahvusringhääling (ERR) ei olegi kohustatud oma käsitlustes (sh kontseptuaalses raamistikus ja kasutatavas sõnavaras) lähtuma Eestis kehtivatest seadustest.

Et see küsimus ei jääks lihtsalt õhku rippuma, esitasin selle ka ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerkile, kirjutades talle 3. novembri ametlikus pöördumises nii:

Tere, hr Tammerk!

Olgugi, et Eestis kehtivad seadused määratlevad abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna, räägiti eile õhtul “Pealtnägija” kui avalik-õigusliku ringhäälingu saates homoseksuaalide liitudest ilma mingite reservatsioonideta läbivalt kui abieludest, nimetades välismaal vastava lepingu sõlminud homoseksuaale abikaasadeks.

Sellega seonduvalt tekib küsimus, kas ERR kui avalik-õiguslik meedium on või ei ole kohustatud oma ajakirjanduslikes käsitlustes (sh kontseptuaalses raamistikus ja kasutatavas sõnavaras) lähtuma Eestis kehtivatest seadustest ja neis sisalduvate mõistete määratlustest. Sarnane küsimus tekib seonduvalt keeleliste normidega, pidades silmas, et õigekeelsussõnaraamatu kohaselt on abielu “mehe ja naise perekondlik liit”.

Põhimõtteliselt on siin võimalik näha kahte täiesti erinevat lähenemist.

Neist esimese kohaselt peaks rahvusringhääling lähtuma mõistete kasutamisel neist põhimõtetest, mis lähtuvad keele tavatähendusest ja ka kehtivast õigusest, käsitledes abieluna üksnes mehe ja naise vahelist liitu, mis ei välista võimalust selgitada, et teatud riikides nimetatakse ka homoseksuaalide vahel sõlmitud liite abieluks.

Teine võimalus on see, et rahvusringhääling seob end keele tavatähendusest ja kehtivas õiguses sätestatud mõistete määratlusest lahti ning ajakirjanikud hakkavad vastava soovi korral kujundama teatud mõistetest tavakeeles juurdunust ja kehtivas õiguses sätestatust ideoloogiliselt erinevat arusaama, kujundades seeläbi implitsiitselt muljet, nagu oleks eesti keele tavatähenduses ja seadusandluses määratletud mõisted puudulikult. (Eilse “Pealtnägija” kontekstis tähendas selline lähenemine mulje loomist, nagu oleks probleem mitte selles, et “homoabieluks” nimetatud liit ei ole Eesti kultuuri- ja õigusruumis üldse abielu, vaid selles, et Eesti Vabariik käitub ebaõiglaselt, jättes teatud abielud õiguslikult tunnustamata.)

Oleksin tänulik, kui väljendaksite ERR-i ajakirjanduseetika nõunikuna selles küsimuses oma ametlikku seisukohta, kuna küsimus ei puutu vaid ühte saatesse, vaid on iseloomult põhimõtteline ning vajaks ERR-is harmoniseeritud vastust.

Lugupidamisega

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Tarmu Tammerk vastas mulle 10. novembril, selgitades, et tema ei näe selles probleemi, kui ERR nimetab oma käsitlustes homoseksuaalide liite abieluks, olgugi, et Eestis kehtivate seaduste ja keele tavatähenduse kohaselt need endast abielu ei kujuta. Hr Tammerki vastus, mis avaldati ka ERR-i uudisteportaalis, oli järgmine:

Lugupeetud Varro Vooglaid

Sõna “abielu” kasutamine on loos minu hinnangul põhjendatud, sest loo sisu ongi selles, et selgitada  samasooliste kooselupaaride erinevat juriidilist käsitlemist USA-s ja Eestis. USA-s tunnistati need kaks naist abielupaariks, Eestis aga sellist kooslust abieluna ei tunnistata.

Oma loo jutustanud kaks naist,  kes end USA seaduse järgi abielupaariks peavad, ennast niimoodi ka “Pealtnägija” saates  esitlevad. Samamoodi kirjeldab neid loo autor (abielu, abikaasad). Loos selgitatakse põhjalikult, et Eesti Vabariik ei tunnusta seda lesbipaari abikaasadena; ekraanil näidatakse ka vastavat Eesti seadusesätet.

Seega on vaatajale selge, et Eesti seaduse järgi ei ole tegemist abielupaariga. Kehtivast õigusterminoloogiast lahtisidumist ERR selles saates ei viljele.

Küsite, milline võiks olla ERRi üldine käitumismudel sellistel juhtudel. Iga lugu tuleb vaadelda eraldi. Sõltuvalt kontekstist võib mõnikord osutuda vajalikuks kasutada mõisteid, mida Eesti õigusruumis ei eksisteeri või mis omavad eri õigusruumides erinevat tähendust. Ainult Eesti oludest rääkides aga ei saa pidada põhjendatuks kasutada näiteks kooselava homopaari suhtes sõna “abielu”.

Toote välja, et konkreetse saatega püütakse kujundada ideoloogiliselt uut arusaama abielust. Sellega võib teatud määral nõustuda, aga mitte keelelistel põhjustel, vaid teematõstatuse pinnalt.

Valides teemaks USA-s registreeritud lesbipaari emotsionaalse loo oma püüdlustest end ka Eesti õigussüsteemis abikaasadena käsitleda lasta, ergutab “Pealtnägija” toimetus avalikku diskussiooni samasooliste paaride õigusliku staatuse muutmisest.

Ajakirjandusliku tasakaalustatuse seisukohalt aga anti loos ka üheselt edasi kehtiv ametlik seisukoht, et samasooliste kooselu ei käsitleta Eestis abieluna.

Lugupidamisega
Tarmu Tammerk
ERRi ajakirjanduseetika nõunik

Paraku ei ole selline vastus sugugi veenev ning jätab taas mulje, nagu oleks püütud vastust kujundades lähtuda mitte ausameelselt aluspõhimõtetest, vaid soovist jõuda ERR-ile soodsa tõlgenduseni. Seetõttu vastasin omalt poolt hr Tammerkile, et ERR on avalik-õiguslik juriidiline isik, peaks see oma tegevuses, mh mõistete kasutuses juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja keele tavatähendusest, mitte püüdma mõistete omavolilise ümbermääratlemise teel mõjutada selles suunas liikuma ka seadusandlust ja keele tavatähendust. Minu kiri tervikuna on allpool.

Tere, hr Tammerk!

Tänan Teid vastuse eest! Paraku ei saa ma aga Teie seisukohaga nõustuda.

Kuivõrd ERR on avalik-õiguslik juriidiline isik, peaks see oma tegevuses, mh mõistete kasutuses juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja keele tavatähendusest, mitte püüdma mõistete omavolilise ümbermääratlemise teel mõjutada selles suunas liikuma ka seadusandlust ja keele tavatähendust. Vastasel korral tegeleb ERR ideoloogilise manipuleerimisega.

Kui ERR ütleks oma saadetes niisuguste inimeste kohta, nagu olid viimati “Pealtnägija” käsitluse kangelasteks, et nad mõtlevad endist kui abikaasadest (Teie sõnastuses “peavad end abielupaariks” ja “esitlevad end abielupaarina”), kuna on sõlminud USA-s lepingu, mida seal nimetatakse abieluks, siis ma ei näeks probleemi. Kui ERR aga räägib nn homoabielus olevatest inimestest lihtsalt kui abikaasadest ning nimetab nende liitu ilma reservatsioonideta abieluks, olgugi, et see on vastuolus Eestis kehtiva õiguse ja keele tavatähendusega, siis on sootuks teine asi.

Ehk lühidalt öeldes taandub küsimus sellele, milles seisneb tegelik probleem: kui “Pealtnägija” kujundab arusaama, et probleem seisneb selles, Eesti Vabariik ei tunnista kahe naise poolt USA-s sõlmitud abielu, siis Eestis kehtiva õiguskorra vaatevinklist (ehk vaatevinklist, millest ERR peaks juhinduma) seisneb probleem selles, et see, mida need inimesed nimetavad abieluks, lihtsalt ei ole seda.

Eelnevast tulenevalt ei saa kuidagi nõustuda Teie selgitusega, nagu tegelenuks “Pealtnägija” selles saates avaliku diskussiooni ergutamisega seonduvalt samasooliste paaride õigusliku staatuse muutmisega. Pigem tegeleb “Pealtnägija” avaliku diskussiooni ja ennekõike avaliku arvamuse suunatud kujundamisega, võttes homoseksuaalide omavaheliste liitude tähistamiseks kasutusele sõna “abielu”, olgugi, et see mõiste on Eesti õigus-, kultuuri- ja keeleruumis sisustatud sootuks teisiti, tähistades üksnes mehe ja naise vahelist liitu.

Selles, et ERR tegeleb ühiskonnas toimuva kajastamise asemel ühiskondlike protsesside ideoloogilise suunamisega, ei ole midagi uut ega üllatavat — just nagu ei ole uut ja üllatavat asjaolus, et ERR-i juhtkond ei näe selles probleemi. Ometi pean vajalikuks jätkuvalt toonitada, et see ei ole õige ega aktsepteeritav ning et Teie kui ERR-i ajakirjanduseetika nõunik peaksite sellele tähelepanu juhtima.

ERR-i ülesanne ei ole rahvale ette kirjutada, mil moel oma moraalseid põhiväärtusi ümber kujundada. Vastupidi, ERR-i ülesanne on juhinduda rahva moraalsetest põhiväärtustest ja neist lähtuvast õiguskorrast ning neid hoida, austada ja kaitsta. Sellest hoolimata ei ole ma teadlik mitte ühestki ERR-i saatest, mis lähtuks selgest ja ühemõttelisest taotlusest kaitsta abielu tähendust sellisena, nagu see kajastub seadustest ja keele tavatähendusest – küll aga saame ikka ja jälle näha, kuidas “ergutatakse” avalikkust perekonna ja abielu tähendust ümber mõtestama. Palun mõelge selle peale.

Heade soovidega

Varro Vooglaid

Minu jaoks on juba ammu selge, et ERR ei pea kinni talle seadusega sätestatud kohustusest väärtustada eesti rahvuse kestmise tagatisi ja (selle esmase eeldusena) perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit ega austa ka iseendale seatud väärtusi, nagu usaldusväärsus, objektiivsus ja ausus (raske on mõelda ERR-ist kui perekonnal põhineva ühiskonnamudeli kaitsjast, kui selle juhtkonnal puudub üleüldse arusaam, mida perekond endast kujutab). Aga jäägu kõige siin väljatoodu pinnalt igaühe enda otsustada, kas ERR on käitunud ja käitub antud küsimuses korrektselt või mitte.

Vt seonduval teemal: